gru 27

Technologia informacyjno-komunikacyjna dla bibliotekarzy

Technologia informacyjno ? komunikacyjna dla bibliotekarzy.

(zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 – 2010)

Wydawnictwa zwarte:

Biblioteki cyfrowe : projekty, realizacje, technologie : praca zbiorowa / red. Jadwiga Woźniak-Kasperek, Jerzy Franke ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.- Warszawa : Wydaw. SBP, 2007.
Sygnatura: 96826 BL

Biblioteki XXI wieku – czy przetrwamy? : II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź, 19-21 czerwca 2006 r. : materiały konferencyjne / Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej.- Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2006.
Sygnatura: 97173 BL

Elektroniczne dostarczanie dokumentów : nowy kierunek współczesnego bibliotekarstwa / Kamila Janiszewska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.- Warszawa : SBP, 2003.
Sygnatura: 98 271, 93 312 BL

Internet w bibliotece dla dzieci i młodzieży : od teorii do praktyki : poradnik : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Lewandowicz-Nosal ; [Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich].- Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009.
Sygnatura: 101882 BL

Jak komputeryzować bibliotekę : poradnik / Aleksander Radwański.- Warszawa: Wydaw. SBP, 2000
Sygnatura: 84 724 – 5

Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie / Red. Marcin Drzewiecki.- Warszawa: Wydaw. SBP, 2003
Sygnatura: 92 844

Ocena potrzeb informacyjnych w dobie internetu : idee, metody, środki / David Nicholas.- Warszawa: Wydaw. SBP, 2001
Sygnatura: 85 644-5

Praktyczny przewodnik po Internecie : dla bibliotekarzy / Bożena Boryczka.- Bydgoszcz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza „Branta”, 2004.
Sygnatura: 90 160 – 90 161 BL

Szkolne centrum informacji / Hanna Batorowska, Barbara Kamińska-Czubała.- Kraków : Wydaw. Zakonu Pijarów, 2002.
Sygnatura: 93827 BL, 93828, 93829

Twój pierwszy komputer: poradnik pracy z komputerem dla bibliotekarzy / Jan Gosiewski, Katarzyna Kuligowska.- Warszawa: Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2002
Sygnatura: 92 235

W labiryncie Internetu : poradnik dla bibliotekarzy / Zdzisław Dobrowolski, Jerzy Franke.- Warszawa: Wydaw. SBP, 2000
Sygnatura: 84 799 I-B, 84 800 P

Artykuły:

Architekt informacji w bibliotece szkolnej / Stanisław Skórka // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 1, s. 2-5

Bariery przy tworzeniu szkolnego centrum informacji : refleksje dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej / Ewa Kawończyk.// Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 4, s. 9-10

Biblioteka – centrum informacji i edukacji / Bogdan Kocurem // Bibliotekarz. – 2006, nr 9, s. 19-21

Biblioteka szkolna jako centrum informacyjne : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Marzena Szafińska – Chadała // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 4, s. 10-11
Biblioteka i technologia informacyjna / Grażyna Gregorczyk // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 1, s. 3-4

„Biblioteki – dynamiczne lokomotywy do społeczeństwa wiedzy”: Światowy kongres bibliotek i informacji. 72. Konferencja ogólna IFLA (Seul, 20-24 sierpnia 2006 r.) / Elżbieta Barbara Zybert // Przegląd Biblioteczny. – 2006, z. 4, s. 493-506

Biblioteki gminne centrami edukacji, informacji i kultury w środowiskach lokalnych // Poradnik Bibliotekarza. – 2009, nr 1, s. 10

Biblioteki szkolne wobec e-wykluczenia / Tomasz Kruszewski. // Wychowanie na co dzień. – 2009, nr 4/5, s. 24 – 26.

Broker informacji – odpowiedź na zapotrzebowanie XXI wieku / Elżbieta Paulina Nowak // Zagadnienia Informacji Naukowej. – 2006, nr 1, s. 51-63

Brokerzy informacji / Marcin Drzewiecki // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 10, s. 7-9
Ciekawe zasoby Internetu w skomputeryzowanej bibliotece / Bożena Boryczka. // Meritum. – 2007, nr 4, s. 34 – 39.

Cyfrowe biblioteki a wyszukiwanie informacji / Piotr Gawrysiak // Przegląd Biblioteczny. – 2008, z. 4, s. 652-661

Czy bibliotekarze będą budowniczymi społeczeństwa informacyjnego w Polsce? / Piotr Marcinkowski // Bibliotekarz. – 2006, nr 11, s. 3-8

Dostęp do informacji w społeczeństwie wiedzy / Maciej Weryho // Poradnik Bibliotekarza. – 2006, nr 6, s. 3-7

e – Biblioteki / Dorota Katarzyna Holajda. // Zeszyty Szkolne. – 2009, nr 1, s. 24 – 29.

E-learning dla szkół i bibliotek / Bożena Bednarek-Michalska. // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 4, s. 1 – 7.

Elektroniczne pismo / Jarosław Lubiak. // Kultura i Społeczeństwo. – 2002, nr 1, s. 103 – 125.

Elektroniczne źródła informacji i biblioteki / Lucyna Kurowska-Trudzik // Poradnik Bibliotekarza. – 2006, nr 5, s. 7-12

eTwinning w multimedialnym centrum informacji / Bożena Boryczka // Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji. – 2008, nr 2, s. 1-2

Informacja biblioteczna o regionie / Agata Arkabus.// Poradnik Bibliotekarza. – 2006, nr 4, s. 3-6

Informacja edukacyjna w Polsce / Tomasz Kędziora // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 2, s. 4-8

Internet i prawo autorskie / Alicja Rogozińska. // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2004, nr 3, s. 36 – 40.

Internet jako narzędzie informacji / Bogdan Klukowski // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 5, s. 23-24

Jak nowe technologie wspierają tradycję / Mirosława Grabowska // Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji. – 2008, nr 1, s. 22-23

Jestem użytkownikiem informacji: program dydaktyczno-wychowawczy biblioteki szkolnej wspierający proces samokształcenia ucznia / Władysława Kiernicka, Bożena Widła // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 1, s. 2-4

Kilka słów o e-bookach / Bożena Boryczka. // Meritum. – 2008, nr 2, s. 89 – 92.

Kształcenie i szkoła w społeczeństwie informacyjnym / Maciej Marek Sysło // Gazeta Szkolna : aktualności. – 2010, nr 25/26, dod. nr 1, s. 2-4, 14

Magia „klikania”, czyli jak skomputeryzować bibliotekę szkolną? / Renata Sowada. – (Z warsztatu metodyka) // Poradnik Bibliotekarza. – 2010, nr 3, s. 32-34

Microblogging jako nowa forma komunikacji biblioteki z użytkownikiem / Tomasz Orzechowski. // W: Współczesne dylematy pedagogiczne: media w społeczeństwie: sekty i nowe ruchy religijne / Pod red. Ilony Fajfer – Kruczek, Łukasza Tomczyka. – Cieszyn: Koło Naukowe Pedagogów UŚ, 2009. – S. 43 – 48.
Sygnatura: 99 667

Nauczyciele bibliotekarze w sieci / Adrian Uljasz // Poradnik Bibliotekarza. – 2009, nr 11, s. 37-39

Niezbędne we współczesnej szkole : Szkolne Centrum Informacji / Bożena Szyszkowska – Sienkiewicz // Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji. – 2010, nr 1, s. 4-11

Nowości technologii informacyjnej a edukacja – Podcast / Dorota Janczar // Meritum. – 2007, nr 4, s. 113-115

Nowy wymiar współpracy z czytelnikiem – crowdsourcing w realiach polskich bibliotek / Kacper Trzaska. // W: Współczesne dylematy pedagogiczne: media w społeczeństwie: sekty i nowe ruchy religijne / Pod red. Ilony Fajfer – Kruczek, Łukasza Tomczyka. – Cieszyn: Koło Naukowe Pedagogów UŚ, 2009. – S. 59 – 66.
Sygnatura: 99 667

O początkach informacji oświatowej w Polsce – wiedzieć więcej o sobie / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 5, s. 41-44

Od książki tradycyjnej do cyfrowej / Wioletta Poturała. // Język Polski w Liceum. – 2004/2005, nr 3, s. 62 – 70.

Podstawowe strategie wyszukiwania informacji i ich wykorzystanie w praktyce / Anna Szczepańska // Przegląd Biblioteczny. – 2007, z. 2, s. 233-251

Programy komputerowe wspomagające pracę bibliotekarza / Marta Jasińska // Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji. – 2008, nr 1, s. 35-36

Programy wyszukiwawcze, czyli jak odnaleźć informacje w Internecie / Anna Zych // Poradnik Bibliotekarza. – 2008, nr 3, s. 31-34

Rola bibliotekarzy w zakresie kreowania społeczeństwa informacyjnego / Agnieszka Frankowska // Bibliotekarz. – 2009, nr 6, s. 11-14

Technologia informacyjna w procesie edukacji : szanse i zagrożenia / Grażyna Cęcelek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 1, s. 31-38

Usługi bibliotek naukowych w dostarczaniu informacji elektronicznej w edukacji na odległość / Bogumiła Konieczny – Rozenfeld. // W: Cyberświat : możliwości i zagrożenia / Red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. – Warszawa: Wydaw. Akademickie „Żak”, 2009. – S. 86 – 100
Sygnatura: 100 472 – 3

WebQuest „Z historią w tle” : biblioteka – wizytówka szkoły / Renata Otolińska. – (Szkoła i okolice) // Gazeta Szkolna : aktualności. – 2010, nr 15/16, s. 20

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa jako narzędzie edukacyjne / Łukasz Jastrząb. // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 3, s. 26, 29.

Zarządzanie informacją : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Krystyna Lenartowska // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 12, s. 30-31

Zarządzanie wiedzą i informacją w placówkach bibliotecznych i ośrodkach informacji / Maja Wojciechowska // Zagadnienia Informacji Naukowej. – 2006, nr 1, s. 42-50

Źródła online informacji bibliotecznej / Justyna Golanowska // Poradnik Bibliotekarza. – 2009, nr 2, s. 7-10

Dokumenty elektroniczne:

Biblioteki pedagogiczne jako centra informacji edukacyjnej / Lucyna Kurowska-Trudzik// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska – Nr 6/2009 (106) sierpień/wrzesień. – Czasopismo elektroniczne. – [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. – Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/106/a.php?kurowska

Biblioteka szkolna w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym / Agata Cybulska // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. – Czasopismo elektroniczne. – Nr 1/2005 (13) marzec. – Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2005. – Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2005/1/050102.htm

Metoda WebQuest w pracy bibliotekarza szkolnego / Sebastian Dawid Kotuła // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. – Czasopismo elektroniczne. – Nr 2-3/2007 (22/23) wrzesień. – Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2007. – Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2007/2-3/070211.htm

Rola współczesnego bibliotekarza w społeczeństwie informacyjnym / Elżbieta Golec-Nycz// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. – Nr 7/2003 (47) lipiec/sierpień. -
Czasopismo elektroniczne. – [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2003. – Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/golec.php

Społeczeństwo informacyjne a wykluczeni / Joanna Długosz// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. – Nr 7/2003 (47) lipiec/sierpień. – Czasopismo elektroniczne. – [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2003. – Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/dlugosz.php

Społeczeństwo informacyjne jako nowa formacja cywilizacyjna : (fragment pracy magisterskiej) / Mariusz Majta// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. – Nr 7/2003 (47) lipiec/sierpień. – Czasopismo elektroniczne. – [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2003. – Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/majta1.php

Technologie informacyjne i komunikacyjne w Szkolnym Centrum Informacji (wybrane zagadnienia) / Sebastian D. Kotula // W: Bibliotekarz Warmińsko – Mazurski [Dokument elektroniczny] / red. Andrzej Marcinkiewicz . – Nr 12/ 2007. – Czasopismo elektroniczne. – Olsztyn : Wojewódzka Biblioteka Publiczna. – Tryb dostępu: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/1-2_07-ie/technologie.htm

Witryny internetowe bibliotek pedagogicznych jako źródło informacji naukowej dla użytkowników sieci : (na przykładzie Bibliothek der Pädagogischen Hochschule we Freiburgu i Biblioteki Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie) / Ewa Piotrowska, Renata Zając // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. – Nr 9/2002 (38) październik. – Czasopismo elektroniczne. – [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. – Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/38/witryny.php

Wolny dostęp do informacji i wiedzy czy wykluczenie edukacyjne? / Bożena Bednarek-Michalska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. – Nr 2/2005 (63) luty. – Czasopismo elektroniczne. – [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2005. – Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/63/michalska.php

Wybór i opracowanie:
Magdalena Gutowska
(grudzień 2010)

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte

Komentowanie wyłączone.