wrz 24

Rozwijanie twórczego myślenia ucznia

Rozwijanie twórczego myślenia ucznia poprzez nowatorskie formy organizacji kształcenia oraz metody pracy dydaktycznej
(bibliografia w wyborze)

„Pozwólmy naszym dzieciom rosnąć wysoko,
a niektórym jeszcze wyżej”

Margaret Thatcher

Szkoła uważana jest za miejsce zdobywania wiedzy. Zmiany, jakie dokonały się w pedagogice na skutek reformy edukacji wymagają od nauczycieli nowatorskiego podejścia do celów, treści nauczania i metod. Już od wieku przedszkolnego należy wyposażać dzieci w podstawowe umiejętności życiowe m.in. pomysłowości w myśleniu i działaniu oraz rozwijać twórcze myślenie.
Myślenie twórcze determinowane jest przez : umysłową aktywność, która sprzyja procesom poznawczym, pamięć, wzory osobowe i autorytety wzbudzające zachwyt i podziw, wiedzę potoczną i naukową, emocje, intuicja jako zjawisko wspomagające twórcze myślenie.
Jednym z priorytetów MEN i WKO na rok szk. 2008/2009 jest : ?Rozwijanie twórczego myślenia ucznia poprzez nowatorskie formy organizacji kształcenia oraz metody pracy dydaktycznej.
Poniższe tematyczne zestawienie bibliograficzne może ułatwić realizację tego zadania.
Prezentowana bibliografia w wyborze zawiera wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism występujące w zbiorach  Biblioteki.

Wydawnictwa zwarte:

1. Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej.Cz.1 / Jadwiga Krzyżewska . Suwałki : AU Omega , 1998
sygn. 86 699
2. Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej.Cz.1 / Jadwiga Krzyżewska . – Suwałki : AU Omega , 2000
sygn. 86 700
3. Brudnik Edyta : Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Cz.1 : przewodnik po metodach aktywizujących . – Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli , 2003
sygn. 92 507
4. Dydaktyka twórczości : koncepcje – problemy – rozwiązania / red. Krzysztof J. Szmidt . – Kraków : ?Impuls” , 2005
sygn. 94 106
5. Drama w kształceniu zintegrowanym / Grażyna Muszyńska . – Płock : ?Korepetytor” , 2001
sygn. 85 578
6. Drama w gimnazjum : propozycje lekcji języka polskiego do podręczników ?Zrozumieć słowo” Anity Gis : klasa 1i 2 gimnazjum / Maria Gudro . – Poznań : Wydaw. Arka , 2000
sygn. 85 647
7. Edukacyjne zastosowanie hipermediów / Wojciech Walast . – Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego , 2007
sygn. 98 046
8. Edukacja poprzez język : o całościowym uczeniu się ? Bogusława Dorota Gołębia, Grażyna Teusz . – wyd. 3 . – Warszawa : Wydaw. CDN. , 1999
sygn. 85 586
9. Hańkała Andrzej : Nauczanie i wychowanie jako stymulacja rozwoju człowieka . – Kraków : ?Impuls” , 2004
sygn. 93 646
10.Jak aktywizować uczniów ?burza mózgów” i inne techniki w edukacji / Krystyna Rau, Ewa Ziętkiewicz . – Poznań : G&P , 2000
sygn. 86 441
11.Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole polskiej : wybrane zagadnienia / Stanisław Nalaskowski . – Kraków : ?Impuls” , 2001
sygn. 87 038
12.Kolańczyk Alina : Czuję, myślę, jestem : świadomość i procesy psychologiczne w ujęciu poznawczym . – Gdańsk : GWP , 1999
sygn. 32 720 (Czarnków)
13.Mietzel wobec : Psychologia kształcenia. – Gdańsk : GWP , 2002
sygn. 87 441
14.Materska wobec: Produktywne i reproduktywne wykorzystanie wiadomości w różnych fazach uczenia się . Wrocław : Zakład Narod. im. Ossolińskich , 1978 sygn. 10 730 (Czarnków)
15.Nauczanie kreatywne / Michale Thanhoffer, rene Reichel, Reinhold Rabenstein.
Cz. 1 : Podstawy i metody nauczania całościowego . – Lublin : PTPZ KLANZA , 1991
sygn. 84 654/Cz.1
16.Nauczanie kreatywne / Michale Thanhoffer, Rene Reichel, Reinhold Rabenstein.
Cz. 2 : Uczniowie – nauczyciele – rodzice . – Lublin : PTPZ KLANZA , 1991
sygn. 84656/Cz.2
17.Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci / Eugenia Iwona Lesiak-Laska . – Rzeszów , 2007
sygn. 98 055
18.Nęcki Edward : Psychologia twórczości. Gdańsk : GWP , 2002
sygn. 40 389 (Złotów)
19.Nęcki Edward : Trop… : twórcze rozwiązywanie problemów. Kraków : ?Impuls” , 1994
sygn. 80 479
20.O metodzie projektów: z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia / Mirosław S. Szymaski . – Warszawa : ?Żak” , 2000
sygn. 85 037
21.Style nauczania / Gary D. Fenstermacher, Jonas F. Soltis . – Warszawa : WSP ,
2000 , sygn. 84 931
22.Twórcze dziecko w szkole – możliwości rozwoju / Waldemar Kozłowski . – Warszawa : IBE , 2004
sygn. 93 654
23.Wójcik Maria : Wybrane metody i techniki aktywizujące zastosowane w procesie nauczania i uczenia się . – Warszawa : Fraszka Edukacyjna , 2007 sygn. 92 730
24.Współczesna technologia kształcenia : wybrane zagadnienia / red. Janusz Morbitzer . – Kraków : Wydaw. Nauk. WSP , 1997
sygn. 85 125 P

Artykuły z czasopism :

1. Bajka a aktywność twórcza dziecka / Beata Sabat // Wychowawca . – 2004 , nr 1 , s. 18-19
2. Błędy w myśleniu i twórczości / Marcin Florkowski // Nauczyciel i Szkoła . – 1998 , nr 1 s. 40-54
3. Czy szkoła sprzyja twórczości ? / Agnieszka Grudzień // Edukacja i Dialog . – 2002, nr 4 , s. 49-54
4. Czy twórczość ma szansę zaistnieć we współczesnej szkole? / Joanna Smagorzewska // Nowa Szkoła . – 2008 , nr 1 , s. 13-16
5. Dostrzegamy w dziecku potencjalnego twórcę…/ Anna Grochulska // Nauczyciel i Szkoła . – 1999 , nr 2 , s. 29-34
6. Inteligencja emocjonalna a zdolności twórcze / Andrzej Krzywka // Edukacja i Dialog . – 2004 , nr 10 , s. 25-31
7. Istota i mechanizmy aktywności twórczej / Renata Stawonoga // Życie Szkoły . – 2001 , nr 2 , s. 73-80
8. Jak stymulować twórczą aktywność dziecka ? / Danuta Masna // Nowa Szkoła . – 2006 , nr 3 , s. 32-35
9. Językowa twórczość dziecka a nauka czytania / Hanna Krauze-Sikorska // Polonistyka . – 2007 , nr 9 , s. 34-37
10.Komputer – nowe narzędzie do rozwijania zdolności twórczych dzieci / Małgorzata Wiązek // Komputer w Szkole . – 2006 , nr 6 , s. 38-42
11.Twórcza aktywność dzieci – jak ją rozwijać ? / Lucyna Zielińska // Nauczanie Początkowe . – 2000/2001 , nr 1 , s. s. 105-110
12.Twórcza aktywność językowa dzieci / Helena Marzec // Życie Szkoły . – 1995 , nr 1, s. 12-15
13.Wpływ szkoły na rozwijanie twórczych możliwości u uczniów / Dorota Kubicka // Nowa Polszczyzna . – 2000 , nr 2 , s. 51-55
14.Współczesne zapotrzebowanie na twórczość / Barbara Górka // Nowa Szkoła . – 2006 , nr 7 , s. 18-21

Opracowanie:
Wiesława Leszko
(wrzesień 2008)

pixelstats trackingpixel

komentarze: zamknięte Tagi: ,

Komentowanie wyłączone.