gru 29

Przestępczość nieletnich a odpowiedzialność prawna

1. Analiza preferowanych postaw rodzicielskich w odczuciach młodocianych przestępców / J. Błeszyński, J. Damrat, R. Parol. // Opieka Wychowanie Terapia. – 1999, nr 3, s. 16 – 27.

2. Bomba w szkole… dla draki czy z depresji? / Jan Tatarowicz. // Nowa Szkoła. – 2000, nr 3, s. 36 – 40.

3. Chuligaństwo futbolowe a przestępczość / Andrzej Rejzner. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 5, s. 30 – 34.

4. Czy rzeczywiście bezkarni? O odpowiedzialności nieletnich sprawców przestępstw / Dorota Ostrowska. // W: Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / Pod red. Zofii Palak, Zdzisława Bartkowicza. – Lublin: Wydaw. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej, 2004. – S. 293 – 298
sygn. 93 076-8

5. Demoralizacja : przestępczość dzieci i młodzieży : atlas / Andrzej Laskowski, Andrzej Rejzner, Ewa Tokarczyk.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1996
sygn.83 812

6. Dlaczego kradną? / Zbigniew Barciński. // Szkoła Specjalna. – 1990, nr 4, s. 155 – 164.

7.Dlaczego zabijają? Analiza porównawcza nieletnich popełniających zbrodnie i nieletnich popełniających kradzieże / Danuta Raś, Tatiana Betke. // Szkoła Specjalna. – 1997, nr 1, s. 3 – 13.

8. Dziecko i jego problemy przed sądem / Wojciech Brejnak. // W: Dziecko niepełnosprawne jego rodzina i edukacja / Zebrał Kazimierz Jacek Zabłocki. – Warszawa: Wydaw. Akademickie „Żak”, 1999. – S. 75 – 100
sygn.85 069-70

9. Dziewczęta w grupach przestępczych / Edyta Bąk – Buczak. // Wychowawca. – 2007, nr 2, s. 12 – 14.

10.Europejski wymiar przeciwdziałania przestępczości nieletnich / Małgorzata Stawiak – Ososińska. // Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 3, s. 69 – 77.

11.Gminne programy przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród młodzieży / Janusz Kostynowicz, Krystyna Majewska-Brzyska, Stanisław Orłowski. // Problemy Poradnictwa Psych.- Pedagogicznego. – 2002, nr 1/2, s. 88 – 122.

12. Karać czy wychowywać? Odpowiedzialność nieletnich – w świetle nowej kodyfikacji karnej (cz. II) / Zbigniew Wasserman. // Wychowawca. – 2000, nr 12, s. 10 – 13.

13. Karać czy wychowywać? Odpowiedzialność nieletnich w świetle nowej kodyfikacji karnej (cz. I) / Zbigniew Wasserman. // Wychowawca. – 2000, nr 11, s. 14 – 17.

14.Konieczność współdziałania międzyinstytucjonalnego w edukacji przestępczej / Ewa Budzisz-Walicka. // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2000, nr 1, s. 49 – 51.

15.Konsumpcjonizm jako korelat przestępczości we współczesnym społeczeństwie / Marcin Krzywicki. // Opieka Wychowanie Terapia. – 2000, nr 3, s. 37 – 40.

16. Mediacje w postępowaniu z nieletnimi / Anna Nowak. // Chowanna. – 2006, nr 2, s. 116 – 125, bibliogr..

17. Młodzież i prawo / Joanna Szawłowska-Wasilewska. // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 12, s. 38 – 42.

18.Niektóre deteminanty przestępczych zachowań nieletnich / Teresa Sołtysiak. // Problemy Alkoholizmu. – 1995, nr 11/12, s./I-IV/ wkładka.

19.Nieletni sprawcy czynów karalnych / Agata Tyburska. // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1999, nr 10, s. 33 – 38.

20.Nieletni sprawcy zabójstw: sylwetki psychologiczne / Małgorzata Sitarczyk.- Lublin: Wydaw. UMCS, 2004

sygn. 93 086-8

21.Odpowiedzialność karna nieletnich a rodzaj stosowanych środków prawnych / Agata Tyburska. // Probl. Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1999, nr 6, s. 29 – 36.

22.Poczucie alienacji chłopców z grupy wysokiego ryzyka. Efektywność oddziaływań profilaktycznych / Przemysław Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski. // Psychologia Wychowawcza. – 1999, nr 5, s. 428 – 441.

23.Pojęcie zbrodni a „zbrodnie dziecięce” / Jarosław Utrat – Milecki. // Opieka Wychowanie Terapia. – 2001, nr 2, s. 10 – 20.

24.Polski system prawny dotyczący nieletnich (próba diagnozy) / Beata Kozieł. // Ruch Pedagogiczny. – 2001, nr 3/4, s. 105 – 112.

25.Postawy nieletnich wobec zagrożeń przestępczością / Franciszek Kozaczuk. // W: Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Franciszka Kozaczuka. – Rzeszów: Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2003. – S. 61 – 84
sygn. 90 861 – 3P

26.Przemoc w percepcji nieletnich przestępców / Zdzisław Bartkowicz, Waldemar Waśkowicz. // W: Wsparcie społeczne w rehabiblitacji i resocjalizacji / Pod red. Zofii Palak, Zdzisława Bartkowicza. – Lublin: Wydaw. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej, 2004. – S. 261 – 270
sygn.  93 076-8

27.Przestępczość nieletnich dziewcząt / Irena Budrewicz. // W: Młodzież awspółczesne dewiacje i patologie społeczne. Diagnoza – profilaktyka – resocjalizacja / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. – Toruń: Wydawnictwo „Adam Marszałek”, 2000. – S. 55 – 62
sygn.  85 151

28.Przestępczość nieletnich i działania profilaktyczno-interwencyjne podejmowane wobec dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie / Krystyna Majewska-Brzyska. // Problemy Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego. – 1999, nr 1, s. 67 – 74

29.Przestępczość wśród młodzieży: rozpoznanie zjawiska, diagnozowania i profilaktyka / Clive R. Holin, Deborah Browne, Emma J. Palmer.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004
sygn.  93 989 – 91P

30. Przewodnik po przepisach prawnych w sprawach nieletnich zagrożonych demoralizacją i przestępczością / Krzysztof Kulczyński.- Poznań: Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji, 2003
sygn.   92 172 – 3

31.Przyczyny przestępczości i wizje środków zapobiegawczych. Badania opinii młodzieży / Barbara Karolczak – Biernacka. // Edukacja. – 1998, nr 2, s. 31 – 42.

32.Psychiczne determinanty przestępczości skazanych / Bożena Ulidowska. // Problemy Alkoholizmu. – 1995, nr 6, s. 17.

33.Skąd tylu młodocianych przestępców? / Aneta Tarnowska. // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 8, s. 25 – 29.

34.Szkoła jako miejsce popełniania czynów karalnych i wykroczeń przez dzieci i młodzież / Bogusław Śliwerski. // Wychowanie na co dzień. – 2001, nr 10/11, s. 31 – 34.

35.Wartości w modelu profilaktyki przestępczości nieletnich / Andrzej Baładynowicz. // W: Edukacja społeczeństwa w XXI wieku / Red. nauk.

Stanisław Kunikowski, Anna Krynicka – Piotrak . – Warszawa: „tCHu” doM wYdawniczy , 2009. – S. 90 – 120
sygn.  99 351 – 2

36.Wirtualne i realne zbrodnie dziecięce w cywilizacji, kulturze, szkole, rodzinie. Materiały z seminarium zorganizowanego w dniach 20-21 marca w ramach IV Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy 2000. // Opieka Wychowanie Terapia. – 2000, nr 3, s. /5 – 26/ wkładka.

37.Współczesna przestępczość – uwarunkowania i konsekwencje. Dylematy reakcji społecznej / Anna Kossowska. // W: Resocjalizacja. T.2 / Red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2007. – S. 9 – 19
sygn.96 682 – 3

Wybór i opracowanie:
Wiesława Leszko

(listopad 2009)

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte Tagi: ,

Komentowanie wyłączone.