sty 22

Jak pracować z dzieckiem z ADHD?

Nadruchliwość, impulsywność, zburzenia koncentracji uwagi – to charakterystyczne cechy ADHD – zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. Stanowią wyzwanie dla rodziców i pedagogów, dziecku niejednokrotnie utrudniają naukę oraz nawiązywanie prawidłowych relacji z rówieśnikami. Z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej często występują specyficzne trudności w uzyskiwaniu umiejętności szkolnych, takie jak: dysleksja, dysgrafia oraz dyskalkulia.
Zdarza się, że dzieci z tą dysfunkcją są karane w szkole i w domu, mimo, że nie są w stanie kontrolować swojego zachowania tak jak dzieci zdrowe.
Również rodzice żyją w poczuciu winy, nie potrafiąc odpowiednio wychować swojego dziecka.
Poniższa literatura, dostępna w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Pile, może być pomocna w pracy pedagogicznej i wychowawczej z dziećmi nadpobudliwymi.

1. Bartkowicz Zdzisław: Terapia nieletnich nadpobudliwych psychoruchowo. „Opieka Wychowanie Terapia” 1998 nr 2 s. 17-28

2. Bragdon Allen D., Gamon Dawid: Kiedy mózg pracuje inaczej. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003

3. Cooper Paul, Idens Katherine: Zrozumieć dziecko z nadpobudliwością psychoruchową: poradnik dla rodziców i nauczycieli. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej, 2001

4. Czerwińska Agnieszka : „Można inaczej” – program socjoterapeutyczny z elementami zabawy, przygody, turystyki i survivalu dla dzieci z przejawami nadpobudliwości psychoruchowej. W: Socjoterapia. Pod red. K. Sawickiej. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1999.

5. Doniec Beata M.: Wpływ zajęć muzyczno-ruchowych z elementami muzykoterapii dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową. „Nauczyciel i Szkoła” 2001 nr 1/2 s. 111-123

6. Duplaga Barbara: Dziecko nadpobudliwe w grupie integracyjnej. W: Integracja społeczna: praktyczne próby wdrażania. Pod red. Danuty Al.-Kamisy. Warszawa: Wydaw. Akademickie „Żak”, 2002.- S.75 – 87

7. Dziecko z trudnościami edukacyjnymi. Pod red. Ewy M. Skorek, Mirosławy Nyczaj-Drąg. Zielona Góra: Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, 2002

8. Dziecko z trudnościami w rozwoju. Pod red. Stanisławy Mihilewicz.
Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2001.- S. 65-80

9. Grochowska Bożena: Zasady pracy z dzieckiem nadpobudliwym. „Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole” 2003 nr 7 s. 69-79

10. Kruczkowska Maria: Dzieciństwo na prochach. „Wysokie Obcasy” 2000 nr 10 s. 44 – 49
[dot. chemicznego leczenia ADHD]

11. Łysakowska Iwona : Praca z uczniem nadpobudliwym. „Nowe w Szkole” 2002 nr 12 s. 13-14

12. Mozolewska Bożena, Zarzycka Dorota: Zabawy z dziećmi nadpobudliwymi. „Wychowanie w Przedszkolu” 2004 nr 3 s. 16-17

13. Nehring Alicja, Sawicka Lidia: Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo w edukacji zintegrowanej. „Wychowawca” 203 nr 9 s. 9-11

14. Olek Urszula: W zgodzie z naturą i samym sobą. Program z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo. „Wychowawca” 2003 nr 9 s. 14-15

15. Patycka Bożena: Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. „Życie Szkoły” 2002 nr 7 s. 414-419

16. Pecyna Maria B.: Jak leczyć i wychowywać dziecko ze wzmożoną aktywnością psychoruchową. Cz.1. „Szkoła Specjalna” 1997 nr 5 s. 282-292

17. Pecyna Maria B.: Jak leczyć i wychowywać dziecko ze wzmożoną aktywnością psychoruchową. Cz.2. „Szkoła Specjalna” 1998 nr 1 s. 35 – 41

18. Potemska Elżbieta, Opolska Teresa: Program korekcji nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Cz.1. ?Opieka Wychowanie Terapia” 1998 nr 2 s. 29 – 37

19. Potemska Elżbieta, Opolska Teresa: Program korekcji nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Cz.2. „Opieka Wychowanie Terapia” 1998 nr 3 s. 22 – 32 [scenariusze zajęć]

20. Wiśniewski Daniel: Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci. „Edukacja i Dialog” 2004 nr 1 s. 49-51

21. Wojtysiak Dorota: Wpływ nadpobudliwości psychoruchowej na trudności szkolne. „Przedszkolak i Uczeń” 2003 nr 1 s. 12 – 14

22. Wolańczyk Tomasz: Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci. „Wychowanie w Przedszkolu” 2004 nr 3 s. 3-6

Opracowanie:
Magdalena Gutowska
(2004)

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte Tagi: ,

Komentowanie wyłączone.