gru 4

Jak poprawiać osiągnięcia z matematyki

Starajmy się zrozumieć, jak dziecku jest trudno,
a wtedy będzie mu znacznie łatwiej
(Danuta Zaremba)

Matematyka nie jest przedmiotem łatwym, zarówno ze względu na pojęcia, jak i na dedukcyjną strukturę. To ostatnie wymaga od ucznia dużej dyscypliny, systematycznej pracy, ponieważ każdy brak, każda luka w wiadomościach uniemożliwia zrozumienie zagadnienia. Z tego powodu w matematyce tkwią trudności, które w konsekwencji mogą doprowadzić do niepowodzeń w uczeniu się tego przedmiotu.
Pedagogiczna Biblioteka chciałaby wspierać nauczycieli w realizacji programu nauczania poprzez udostępnianie swoich zbiorów.
Przygotowana bibliografia ma charakter wybiorczy, zawiera wydawnictwa zwarte z krótką adnotacją i artykuły z czasopism pedagogicznych. Ujęte w bibliografii materiały są dostępne w Bibliotece.

Wydawnictwa zwarte:

1.Dełek Krystyna: Edukacja matematyczna w świetle technologii.W: Media a edukacja. Pod red. Wacława Strykowskiego . Poznań :Wydaw. „eMPi2″ , 1998 s. 469-472
sygn. 85 314 P

2.Dałek Krystyna : Wpływ nowych technologii na zmianę stylunauczania matematyki W : Media a edukacji. Pod red. WacławaStrykowskiego. Poznań : Wydaw. „eMPi2″ s. 286-293
sygn. 84 970
Wybrane rozdziały z powyższych opracowań dotyczą wprowadzenia nowych technologii i środków multimedialnych do nauczania matematyki. Autor zwraca uwagę, że nauczanie matematyki za pomocą komputera umożliwia lepiej zrozumieć wiele pojęć. Stosowanie nowych technologii w nauczaniu matematyki pozwala na prowadzenie nauczania zróżnicowanego i zindywidualizowanie.

3.Kaczmarek Żaneta: Zapobieganie trudnościom w edukacji matematycznej – standard zajęć korekcyjno-wyrównawczych. W:Problemy standaryzacji w edukacji.Pod red. Małgorzaty Bogaj.Kielce-Warszawa : Wydaw. IBE , 2003 s. 185-198
sygn. 90 858
Autorka zwraca uwagę na brak literatury dotyczącej specyficznych trudności i niepowodzeń w uczeniu się matematyki. Niepowodzenia matematyczne narastają lawinowo. W eliminowanie trudności mają pomóc dobrze zorganizowane zajęć korekcyjno-wyrównawczych. W swoim opracowaniu przedstawiła cele pracy korekcyjno-wyrównawczej, program, zasady oraz metody pracy.

4. Musztari Damiar Ch. : Przygotowanie do olimpiad matematycznych. Zadania – tematy- metody. Warszawa : „Adam”, 1999
sygn. 83 691
Książka jest cenną pomocą dydaktyczną dla nauczycieli prowadzących kółka matematyczne i opiekującymi się uczniami zdolnymi. Zawiera ciekawe metody współczesnej matematyki : zasadę Dirichleta, metodę niezmienników, podstawowe techniki twierdzeń i wprowadzenie do teorii gier. Zamieszczone zadania opatrzone zostały podpowiedzią, jak i wskazówką. Podręcznik przeznaczony jest zarówno dla samodzielnej pracy uczniów, jak i na zajęcia z nauczycielem.

5. Sękowski Andrzej : Osiągnięcia uczniów zdolnych. Wyd. 2 rozszerzone. Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL , 2001
sygn. 86 917
W pracy zaprezentowano liczne badania prowadzone zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach. Wybitne osiągnięcia szkolne zależą bowiem nie tylko od poziomu inteligencji, ale również od motywacji , zdolności twórczych oraz innych wymiarów, wśród których autor wymienia mądrość.

6. Skurzyński Kazimierz : Niektóre metody rozwijania matematycznej
aktywności uczniów. Wyd. 2 uzup. Szczecin : Wydaw. Nauk
. Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001
sygn. 90 864
Autor w swojej pracy zajął się technikami i procedurami rozwijania aktywności matematycznej uczniów. W szczególności przez: modyfikowanie zadań, twierdzeń i pojęć matematycznych, rozwiązywanie zadań różnymi sposobami, wykorzystanie analogii w nauczaniu matematyki. Autor uwzględniając powyższe techniki chciał dostarczyć nauczycielom dodatkowych motywów do korzystania z tych technik z uzasadnieniem celowości i skuteczności.

7. Niepowodzenia szkolne. Pod red. Jana Łyska. Kraków: „Impuls” , 1998
sygn. 84 013-15
Praca składa się z siedmiu opracowań podzielonych na pięć części.Do części czwartej zostały zaliczone prace: E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, H. Moroza i B. Tokarczyk na temat: Trudności i niepowodzenia szkolne w uczeniu się matematyki .
E. Gruszczyńska -Kolczyńska w swojej pracy, w oparciu o własne badania odpowiada na pytanie, dlaczego tak dużo dzieci ma kłopoty na lekcjach matematyki. Przedstawia własny program edukacji matematycznej sześciolatków.
H. Moroz w swoim opracowaniu, w oparciu o własne wyniki badań, przedstawia charakterystykę psychologiczną uczniów z niepowodzeniami w uczeniu się matematyki. Omawia poziom inteligencji, stan zdrowia badanych dzieci oraz niektóre cechy osobowości, czynniki, które mogą mieć wpływ na uczenie się matematyki.
B. Tokarczyk w swojej pracy zajmuje się niepowodzeniami w uczeniu się matematyki u dzieci klas początkowych. Trudności dopatruje się w kilku czynnikach: luki w wiadomościach, w samym przedmiocie, wady w programie, w organizacja pracy a wszkole.

8.Vancleave Janice : Matematyka dla każdego dziecka. Warszawa : WSiP , 1993
sygn. 86 564 , 76 441-3
Jedną z głównych celów książki jest pokazanie, że nauka matematyki może być przyjemne i wesołe. Uczy pojęć matematycznych przez przykłady z życia codziennego. Ćwiczenia zostały tak dobrane, by mogły być wyjaśnione bez używania zaawansowanych pojęć. Każde ćwiczenie ma wyjaśniony cel, podany zestaw materiałów niezbędnych do jego wykonania. Ćwiczenia opatrzone w szczegółowe instrukcje i opis spodziewanych wyników, w sposób zrozumiały dla dziecka.

9.Wójcicka Maria : Wybrane metody i techniki aktywizującezastosowane w procesie matematyki. Warszawa : Fraszka Edukacyjna , 2004
sygn. 92 730
Książka zawiera przykłady metod aktywizujących w nauczaniu, w których zastosowanie w matematyce jest rozwiązaniem autorskim. Odbiorcami tej publikacji mogą być nie tylko nauczyciele matematyki, lecz także nauczyciele przyrody, fizyki , chemii. Książka składa się z trzech rozdziałów. Rozdział trzeci zawiera przykłady lekcji matematyki z instrukcją do pracy w grupie.

10.Zaremba Danuta : Sztuka nauczania matematyki w szkole podstawowej. Gdańsk : Wydaw. Oświatowe , 1995 sygn. 79217
Książka przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych nauczaniem matematyki. Zawiera wiele ciekawych obserwacji i praktycznych wskazówek oraz propozycji metodycznych. Zamieszczone pomysły rodziły się w trakcie kontaktów z dziećmi.

Artykuły z czasopism:

1.Ciekawostki na lekcjach matematyki / Renata Marzęda // Matematyka . – 2004 , nr 1 , s. 20-22
2.Diagramy procentowe: konspekt lekcji dla klasy VI / Ewa Olszowska //Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2004 , nr 1 , s. 49-52
3.Hospitacja diagnozująca w szkole ponadgimnazjalnej / Małgorzata Chodura // Matematyka . – 2004 , nr 1 , s. 26-28
4.Indywidualizacja wymaga // Gorzowski Biuletyn Oświatowy . – 1995 , nr 7-9 , s. 27-28
5.Doskonalenie umiejętności wykonywania obliczeń procentowych: konspekt lekcji matematyki dla klasy II gimnazjum / Małgorzata Drozd, Ewa Sawczuk // Wszystko dla Szkoły . – 2004 , nr 2 ,s. 22-23
6.Jak pomagać uczniom w matematyce?/ Barbara Stryczniewicz //Nowe w Szkole . – 2002 , nr 2 , s. 12-14
7.Klasówka z okręgu / Maria Pryczek // Matematyka . – 2004 , nr 2 , s. 25-26
8.Kłopoty w uczeniu się matematyki / Helaena Lewicka // Matematyka . – 2004 , nr 1 , s. 17-19
9.Konspekt lekcji ćwiczeniowej: klasa III gimnazjum / Agnieszka Wojciechowska // Matematyka . – 2003 , nr 6 , s. 346-348
10. Matematyczne osiągnięcia gimnazjalistów a środowisko, w którym odbywa się proces nauczania / Hanna Marek // Edukacja . – 2004 , s. 58-74
11. Można uatrakcyjnić także w liceum / Anna Boczek // Matematyka . – 2003 , nr 4 , s. 217-218
12. Metody aktywizujące w nauczaniu matematyki / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły . – 2004 , nr 10 , s. 38-40
13. Możliwość zastosowania arkusza kalkulacyjnego w nauczaniu praktycznym / Paweł Szura // Kwartalnik Edukacyjny . – 2003 , nr 3/4 , s. 9-20
14.Najnowsze osiągnięcia w wizualnym i symbolicznym przedstawieniu pojęć rachunku różniczkowego za pomocą komputera // Komputer w Szkole . – 1991 , nr 11 , s. 23-42
15.Nauczanie matematyki metoda stymulowania aktywności twórczej dziecka / Anna Pasternak // wszystko dla Szkoły . – 2000 , nr 4 , s. 5-7
16. Nie bać się matematyki / Iwona łowicka // Matematyka . – 2003 , nr 3 , s. 152-154
17. O dwóch lekcjach z wykorzystaniem modelowania matematycznego / Ewa Olszewska, Anna Rybak // Matematyka . – 2003 , nr 4 , s. 205-210
18. Praca z uczniem dyslektycznym / Monika Poświatowska // Matematyka . – 2004 , nr 2 , s. 3-31
19. Problemy z indywidualizacją nauczania matematyki / Krystyna Dałek // Matematyka . – 1991 , nr 3 , s. 130-13
20. Prosta nie jedno ma imię / Marek Tudrowski // Matematyka . – 2003 , nr 4 , s. 226-227
21. Program Winplot na lekcjach matematyki / Artur Miśkiewicz // Komputer w Szkole .- 2001 , nr 3/4, s. 89-94
22. Problemy ze zrozumieniem indukcji / Agnieszka orzeszek //Matematyka . – 2003 , nr 6 ,s. 349-350
23. Rola i znaczenie kontekstów realistycznych w procesie budowania dojrzałości matematycznej, na różnych szczeblach edukacji / Ryszard Pawlak // Matematyka . – 2003 , nr 4 , s. 139-153
24. Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki / Jadwiga Jastrząb, Leonard Tomasik // wychowanie na Co Dzień . – 2003 , nr 12 , dod. s. I-IV
25. Rene Deskartes – jego metoda i matematyka / Zdzisław Pogoda // Matematyka . – 1996 , nr 6 , s. 323-329
26. Scenariusze lekcji matematyki dla gimnazjum / Anna Topolińska // Aura . – 2002 , nr 6 , wkładka s. 1-6
27. Test na początek nauki w gimnazjum / Jerzy Janowicz // Matematyka . – 2005 , nr 4 , s. 42-49
28. Tezy o edukacji matematycznej / Ryszard Nowakowski // .- 2004 , nr 2 , s. 10-13
29. Warunek wystarczający i konieczny… bez kłopotów / Jan Swadźba // Matematyka . – 2004 , nr 2 , s. 19-21
30. Wykorzystanie internetu w nauczaniu matematyki / Danuta Kuklis // Edukacja Medialna . – 2001 , nr 1 , s. 37-40

Wybór i opracowanie:
Wiesława Leszko
(2006)

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte Tagi: ,

Komentowanie wyłączone.