wrz 5

Edukacja międzykulturowa

Wychowanie dziecka do wielokulturowości, a zwłaszcza nacisk na problemy takie jak: poczucie tożsamości jako postawy zaangażowania się w funkcjonowanie własnego środowiska i otwarcia się na inne społeczeństwa i kultury; tolerancję jako postawę, którą można przyjmować w określonych sytuacjach społeczno-kulturowych umożliwiających ocenianie i wartościowanie faktów i zjawisk; komunikację międzykulturową jako postawę łączącą wartości językowe i pozajęzykowe odmiennych kultur – staje się wyzwaniem i podstawowym celem współczesnej edukacji.

Poniższe zestawienie bibliograficzne prezentuje wybór literatury ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Pile, która może być pomocna w realizacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych z elementami edukacji międzykulturowej w szkole.

Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy do skorzystania z naszych zbiorów.

1. Czy w naszej szkole jest miejsce dla dzieci uchodźców? / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły.- 2007, nr 4, s. 41 – 43
2. Dialog w edukacji międzykulturowej / Joanna Schmidt // Edukacja i Dialog.- 2004, nr 8, s. 40 – 47
3. Dialog w edukacji międzykulturowej / Alina Wróblewska // Wychowanie na co dzień.- 2008, nr 1/2, s. 37 – 39
4. Edukacja dla kultury współistnienia / Kazimierz Szmyd // Nauczyciel i Szkoła.- 2002, nr 3/4, s. 9 – 15
5. Edukacja międzykulturowa / Jerzy Nikitorowicz // W: Rocznik Pedagogiczny / pod red. Marii Budzikowej i Tadeusza Lewowickiego. T.22.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 1999 .- S. 67 – 77 sygn. 84 535
6. Edukacja międzykulturowa: z doświadczeń Wielkiej Brytanii / Sheila Malone // W: Edukacja w świecie współczesnym / pod red. Romana Lepperta.- Kraków: Oficyna Wydawnicza ?Impuls”, 2000.- S. 141 – 146
sygn. 87070
7. Edukacja międzykulturowa. Założenia i realizacja / Jerzy Nikitorowicz // W: Rocznik Pedagogiczny / pod red. Marii Budzikowej i Tadeusza Lewowickiego. T.27.- Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2004 .- S. 129 – 144
sygn. 93478
8. Edukacja międzykulturowa nauczycieli (projekt ?Polska-Szwecja”) / Bruno Achermann // Wychowanie na co dzień .- 1999, nr 9, s. 3 – 7
9. Edukacja międzykulturowa w zielonej szkole / Ewa Żmijewska // Życie Szkoły.- 2008, nr 6, s. 13 – 16
10. Edukacja na pograniczu kulturowym / Urszula Wróblewska // W: Edukacja regionalna / pod red. Anny W. Brzezińskiej.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.- S. 237 – 259
sygn. 96 399 – 400
11. Edukacja obcojęzyczna dziecka a zagadnienia komunikacji międzykulturowej (zarys problematyki) / Elżbieta Chromiec // W: Rocznik Pedagogiczny / pod red. Marii Budzikowej i Tadeusza Lewowickiego. T. 23.- radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 2000.- S. 149 – 160
sygn. 85 288
12. Edukacja wielokulturowa a bezpieczeństwo / Ryszard Stępień // Edukacja dla Bezpieczeństwa .- 2006, nr 4, s. 2 – 6
13. Historia mówiona w edukacji regionalnej i wielokulturowej / Marta Kubiszyn // Zeszyty Szkolne.- 2003, nr 4, s. 38 – 42
14. Inny czy taki sam? – integracja osób pochodzących z różnych kręgów kulturowych / Joanna Jakuczun, Dominika Rynkowska, Emilia Sztark // W: Edukacja regionalna / pod red. Anna W. Brzezińska .- Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2006 .- S. 409 – 414
sygn. 96 399 – 400
15. Jedność w różnorodności / Krzysztof Karwowski // Edukacja i Dialog .- 2006, nr 4, s. 38 – 43
16. Komunikacja werbalna i niewerbalna w porozumiewaniu się międzykulturowym / Ewa Kozak // Kultura i Edukacja .- 2005, nr 4, s. 52 – 58
17. Komunikowanie międzykulturowe / Katarzyna Bocheńska // Gazeta Szkolna .- 2007, nr 10/11, s. 30 – 31
18. Kreowanie tożsamości dziecka : wyzwania edukacji międzykulturowej / Jerzy Nikitorowicz.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2005
sygn. 93 061
19. Kształtowanie świadomości kulturowej oraz poprawianie komunikacji międzykulturowej jako niezbędny element edukacji w dobie globalizacji / Urszula Michalik // Nauczyciel i Szkoła.- 2005, nr 1/2, s. 25 – 39
20. Ku tożsamości międzykulturowej / Jerzy Nikitorowicz // Życie Szkoły.- 2005, nr 5, s. 8 – 14
21. Międzykulturowość w pedagogice specjalnej / Katarzyna Szwetkowska // Edukacja i Dialog.- 2008, nr 3, s. 37 – 39
22. Migracja w wybranych krajach Europy a wychowanie międzykulturowe / Renata Nowakowska // Kwartalnik Pedagogiczny.- 2001, nr 3/4, s. 77 – 85
23. ?Młodzież w budowie mostów między kulturami” – projekt edukacji międzykulturowej w gimnazjum. Implikacje pedagogiczne / Barbara Dobrowolska // Wychowanie na co dzień.- 2005, nr 9, s. /IV-VIII/ wkładka
24. Muzyka i teksty piosenek – drogą do rozwoju kompetencji interkulturowej / Joanna Pędzisz // Języki Obce w Szkole.- 2005, nr 3, s. 42 – 50
25. Nauczanie religii katolickiej w szkole gimnazjalnej wielokulturowej. Problemy i perspektywy na gruncie kultury włoskiej / Bogdan Stańkowski // Ruch Pedagogiczny. – 2004, nr 1/2, s. 97 – 104
26. O ideach i praktykach edukacji wielokulturowej i międzykulturowej / Tadeusz Lewowicki // Ruch Pedagogiczny.- 2001, nr 1/2, s. 5 – 11
27. Porozmawiajmy otwarcie o tabu! Tematy tabu w komunikacji międzykulturowej / Krystyna Mikułka // Języki Obce w Szkole.- 2007, nr 1, s. 19 – 25
28. Procesy tożsamościowe a warunki socjalizacji w społeczeństwach wielokulturowych / Krystyna Błeszyński // Pedagogika Społeczna.- 2006, nr 1, s. 31 – 42
29. Przysłowia świadectwem jedności kultury narodów europejskich – czytanie przysłów jako tekstów kultury / Anna Bargielska // Drama. – 2006, z.52, s. 7 – 15
30. Rola środowiska rodzinnego w procesie edukacji wielokulturowej / Jarosław Michalski // Pedagogika Społeczna. – 2004, nr 2/4, s. 97 – 104
31. Rzecz o ryzyku kulturowej nieadekwatności edukacji szkolnej / Dorota Klus – Stańska // Forum Oświatowe. – 2005, nr 1, s. 23 – 46
32. Środki komunikacji sieciowej w edukacji międzykulturowej / Kazimierz Wieczorkowski // Forum Oświatowe. – 2006, nr 1, s. 123 – 139
33. Świat się rusza – szkic z komunikacji międzykulturowej / Urszula Kusio // Kultura i Edukacja. – 2007, nr 1, s. 23 – 35
34. Tolerancja jako wartość w pracy nauczyciela w społeczeństwie wielokulturowym / Jerzy Nikitorowicz // Chowanna .- 2000, T. 2, s. 62 – 74
35. Uniwersalne idee humanizmu a edukacja – szkic historyczny i współczesny casus edukacji międzykulturowej / Tadeusz Lewowicki // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2004, nr 4, s. 7 – 12
36. Uwarunkowania i odmiany edukacji wielokulturowej oraz międzykulturowej. /Tadeusz Lewowicki // W: Oświata etniczna w Europie Środkowej / pod red. Zenona Jasińskiego i Tadeusza Lewowickiego. – Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2001. – S. 17 – 24
sygn. 86 083
37. W zglobalizowanym świecie XXI wieku / Irena Motow // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 9, s. 39 – 44
38. Wielokulturowe wymiary wychowania / Jerzy Nikitorowicz // W: Pedagogika społeczna. Pytania o XXI wiek / pod red. Anny Przecławskiej i Wiesławy Theiss. – Warszawa: Wydaw. Akademickie ?Żak”, 2000. – S. 103 – 116
sygn. 85 061
39. Wielokulturowość a mniejszości narodowe w nauczaniu historii w Polsce / Grażyna Okła, Jerzy Bentkowski // Wiadomości Historyczne. – 2006, nr 1, s. 20 -29
40. Wielokulturowość – nowoczesny kierunek wychowania / Wiesław Romanowicz // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 4, s. 35 – 37
41. Wielokulturowość w edukacji / Janusz Rusaczyk // Nowa Szkoła. – 2005, nr 5, s. 4 – 8
42. Wychowanie do demokratycznego obywatelstwa w społeczeństwie wielokulturowym – doświadczenia brytyjskie / Mirosława Cylkowska-Nowak // W: Odmiany myślenia o społeczeństwie obywatelskim / red. nauk. Lech Kacprzak, Donat Mierzejewski. – Piła: PWSZ, 2007. – S. 547 – 556
sygn. 96 521
43. Wychowanie dziecka do wielokulturowości – edukacyjne konteksty kultury regionalnej i globalnej / Ewa Ogrodzka-Mazur // W: Edukacyjne konteksty procesów globalizacji / pod red. Wojciecha Kojsa. – Cieszyn: Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, 2001. – 103 – 117
sygn. 92 812, 90 873-4P
44. Wzajemne przenikanie się kultur / Anna Duboniewicz // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 9, s. 53 – 56
45. Z tradycji polskiej pedagogiki wielokulturowej / Kazimierz Szmyd // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2003, nr 4, s. 25 – 40
46. Zadania edukacji regionalnej i międzykulturowej w kreowaniu tożsamości kulturowej człowieka / Jerzy Nikitorowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 2, s. 3 – 16
47. Życie na kuwejckim bazarze – dyskusje wokół wielokulturowości / Marta Rakoczy // Kultura i Społeczeństwo. – 2007, nr 4, s. 35 – 52

Opracowanie:
Magdalena Gutowska
(wrzesień, 2008)

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte Tagi: , , ,

Komentowanie wyłączone.