lut 27

Demoralizacja i przestępczość wśród nieletnich

Wejście dziecka na drogę przestępczą na ogół nie jest przypadkowe i jest wypadkową wielu przyczyn, często poprzedzonych wcześniejszymi sygnałami .

Do czynników sprzyjających powstawaniu bądź pogłębianiu się nieprzystosowania społecznego należą: sytuacja rodzinna i szkolna dziecka, kontakty z grupą rówieśniczą, wpływ mediów i Internetu. Do symptomów zagrożeń patologią społeczną zaliczamy: wagary, porzucenie szkoły, drugoroczność, konflikt z rodzicami, nauczycielami, rówieśnikami, zaniedbania w wyglądzie zewnętrznym, ucieczki z domów, picie alkoholu i używanie narkotyków, przebywanie w środowiskach kryminogennych i zachowania agresywne.

W pracy wychowawczej nauczycieli , wychowawców i pedagogów ważną sprawą jest reakcja na pierwsze sygnały nieprzystosowania społecznego ucznia, gdyż od wczesnego działania profilaktyczno-interwencyjnego zależy powstrzymanie procesu demoralizacji i w konsekwencji przestępczości nieletnich.

Poniższa bibliografia zawiera wybór literatury dostępnej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Pile. Rejestruje zarówno wydawnictwa książkowe jak i artykuły z czasopism pedagogicznych i opracowań zbiorowych. Zachęcamy nauczycieli i rodziców do korzystania z bogatego księgozbioru dotyczącego zagadnień profilaktyki.

Książki:

1. Demoralizacja: przestępczość dzieci i młodzieży : atlas / Andrzej Laskowski, Andrzej Rejzner, Ewa Tokarczyk. – Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1996
sygn. 83 812
Autor przedstawia rozwiązania systemowe zapobiegania i eliminacji zachowań patologicznych na terenie szkół, ze szczególnym uwzględnieniem agresji i przemocy.

2. Międzynarodowa współpraca w walce z przestępczością (międzynarodowe trybunały karne, Interpol) / Izabela Gawłowicz, Marzena Anna Wasilewska. – Szczecin: Wydaw. Naukowe Uniw. Szczecińskiego, 2004
sygn. 96 031
Opracowanie traktuje o międzynarodowej przestępczości i międzypaństwowej współpracy w jej zwalczaniu. Zamiarem Autorek było przede wszystkim ukazanie roli organizacji i organów międzynarodowych (głównie tych, które są powszechne – jak Interpol, lub tych, które w zamyśle mają mieć powszechny zasięg – jak Międzynarodowy Trybunał Karny), jaką mogą one spełnić w zwalczaniu i zapobieganiu międzynarodowej przestępczości.

3. Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / red. Franciszek Kozaczuk. – Rzeszów: Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2003
sygn. 90 861 – 3P

Książka ta może okazać się pomocna dla szerokiej rzeszy wychowawców a w szczególności studentów pedagogiki opiekuńczej, społecznej i resocjalizacyjnej.

4. Nieletni sprawcy zabójstw: sylwetki psychologiczne / Małgorzata Sitarczyk. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2004
sygn. 93 086 – 8

Autorka prezentuje wyniki badań nad osobowościowymi korelatami zachowań przestępczych oraz wyniki diagnoz psychologicznych wykonywanych na potrzeby orzecznictwa sądowego w sprawach o zabójstwo. W książce można znaleźć odpowiedzi na nurtujące społeczeństwo pytania: w jakich warunkach i pod wpływem jakich czynników kształtuje się lęk, złość, podejrzliwość, agresywność, poczucie bezradności, nieadekwatna samoocena? w jakich okolicznościach i dlaczego młodzi ludzie dokonują zabójstw? jakie są cechy osobowości nieletnich sprawców zabójstw? dlaczego zachowania agresywne i brutalne stają się coraz bardziej powszechne?

5. Psychologiczne aspekty prostytucji / Joanna Sztobryn – Giercuszkiewicz. – Łódź: Wydawnictwo ?Dajas”, 2004
sygn.93 902

Etiologia prostytucji z punktu widzenia jednostki i społeczeństwa, psychologiczne uwarunkowania prostytucji, seksualizm osób prostytuujących się, badania nad osobowością kobiet pracujących w agencjach towarzyskich, feminizm a prostytucja, psychologiczne konsekwencje uprawiania prostytucji, wyniki najnowszych światowych badań nad prostytucją – to tematyka publikacji.

6. Przestępcza adaptacja młodocianych sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu / Małgorzata Kowalczyk – Jamnicka. – Bydgoszcz: Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego, 2006
sygn. 97 529

Rosnąca nieustannie liczba i gwałtowność przestępstw popełnianych przez młodzież, postrzegana jest jako jeden z negatywnych skutków transformacji ustrojowej. Teorie i analizy kryminologiczne wskazują, iż nasilanie się przestępczości oraz innych zjawisk z obszaru patologii społecznej jest zjawiskiem nieuchronnie towarzyszącym gwałtownym zmianom społecznym: radykalnym przemianom ustrojowym, okresom kryzysu gospodarczego lub szybkiemu rozwojowi

7. Przestępczość wśród młodzieży: rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka / Clive R. Hollin, Deborah Brown, Emma J. Palmer. – Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004
sygn. 93 989 – 91P

Każda szkoła boryka się z problemem przestępczości wśród młodzieży. Aby skutecznie radzić sobie z tym problemem, warto zapoznać się z podstawową wiedzą na temat mechanizmu powstawania i radzenia sobie z tym zjawiskiem. Dzięki autorom tej książki poznajemy czynniki wpływające na pojawienie się problemu i otrzymujemy narzędzia w postaci testów i wskazówek, dzięki którym nauczymy młodzież panowania nad gniewem i agresją.
Książka jest przeznaczona dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych, chcących skutecznie zwalczać przestępczość we własnej szkole.

8. Przewodnik po przepisach prawnych w sprawach nieletnich zagrożonych demoralizacją i przestępczością / Krzysztof Kluczyński. – Poznań: Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji, 2003
sygn. 92 173 – 2

Dostępny pod adresem: http://www.sportowa13.pl/Dla_nauczycieli/Przewodmik%20dla%20nauczycieli.pdf

9. Społeczno – kulturowe uwarunkowania prostytucji w Polsce / Małgorzata Kowalczyk – Jamnicka. – Bydgoszcz: Wydaw. WSP, 1998
sygn. 84 778

Problematyka zjawiska prostytucji w literaturze jego prawna regulacja w ujęciu historycznym i prawie polskim. Obszerną część książki zajmują problemy metodologiczne badań dotyczących prostytucji, które to badania uwzględniają zachodzące obecnie przeobrażenia i zawierają postulaty profilaktyczne i resocjalizacyjne.

10. Wczesne dzieciństwo młodocianych przestępców agresywnych / Aneta Mac. – Poznań: ?Garmond”, 2005
sygn. 96 267 – 8

Książka Anety Mac prezentuje szereg informacji na temat agresji i jej uwarunkowań, przestępczości agresywnej, młodocianego przestępcy agresywnego, a także ukazuje nam znaczenie wczesnego dzieciństwa dla rozwoju jego osobowości.
Gruntowne badania mogą dopomóc w odpowiedzi na pytania o przyczyny powstawania przestępczości agresywnej, ukazuje jak znaczny jest wpływ doświadczeń z wczesnego dzieciństwa na kształtowanie się i rozwój zachowań agresywnych i jakie relacje uczuciowe występowały w rodzinie młodocianego przestępcy agresywnego w okresie jego wczesnego dzieciństwa. Niniejsza publikacja może być w znaczącym stopniu przydatna dla wszystkich zajmujących się problematyką agresji i przestępczości, pomocna osobom zajmujących się resocjalizacją, a użyteczną dla psychologów, pedagogów i policjantów oraz studentów pedagogiki, zwłaszcza pedagogiki resocjalizacyjnej jak również dla praktyków w ich pracy wychowawczej i socjalnej.

11. Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży / Bronisław Urban. – Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2000
sygn. 85 820, 85 560P

Wykorzystując wyniki najnowszych badań empirycznych i aktualne perspektywy teoretyczne, autor wykazuje wieloaspektową naturę zjawiska zaburzeń w zachowaniu młodzieży i jego powiązania z przejawami społecznego niedostosowania oraz przestępczością chroniczną w okresie dorastania. Zaprezentowane analizy ukazują funkcjonowanie jednostek w grupie rówieśniczej w zależności od typu zaburzenia w zachowaniu, skutki wzajemnego oddziaływania cech osobowościowych i zróżnicowanych form kontroli rodzicielskiej oraz modelowych wpływów środowiska lokalnego. Książka zawiera wyniki badań nad rozmiarami i rodzajami zaburzeń w zachowaniu i przemocą w środowiskach szkolnych oraz ukazuje dynamikę przestępczości młodzieży w okresie transformacji społeczno-ustrojowej. Wyniki badań poddane zostały interpretacji w oparciu o nieznane w polskiej literaturze przedmiotu koncepcje teoretyczne. W kontekście zasadniczych analiz przedstawiono nową koncepcję diagnozy i selekcji dzieci zaburzonych w środowiskach wychowawczych.

12. Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałań / red. Teresa Sołtysik, Małgorzata Kowalczyk – Jamnicka. – Bydgoszcz: Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego, 2007
sygn. 97 512, 97 538P

Niniejsza publikacja, zawierająca opracowania m. in. pedagogów, psychologów i socjologów, podzielona została na dwie części. W pierwszej znalazły się opracowania dotyczące przejawów zachowań z obszaru patologii społecznej ujętych w aspekcie fenomenologicznym i etiologicznym, natomiast w drugiej części zawarto propozycje wskazujące na niektóre możliwości przeciwdziałania tym zjawiskom i ograniczania ich zasięgu. W opracowaniu podjęto m. in. problematykę żebractwa wśród najmłodszych, zjawiska jeszcze bardzo mało znanego, ale stwarzającego liczne zagrożenia; ujęte w bardzo szerokim zakresie problemy uzależnień; zachowań agresywnych wśród młodzieży, a także powiązanej z nimi przestępczości gwałtownej. Wiele opracowań, oprócz opisu zjawiska, zawiera interpretację etiologiczną, opartą na badaniach empirycznych.

13. Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysik, Jolanta Sudar – Malkiewicz. – Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2003 sygn. 91 670 – 1P

Praca jest zbiorem opracowań wielu autorów, dla których nie są obojętne optymalny rozwój i prawidłowe kształtowanie osobowości młodego pokolenia. Na książkę składają się rozdziały poświęcone etiologii i symptomatologii zjawiskowych form patologii społecznych, które obejmują swoim zasięgiem młodzież w dobie współczesnej oraz ukazujące możliwości oddziaływań profilaktycznych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych na młode pokolenie w trudnych i skomplikowanych warunkach współczesnej rzeczywistości.

14. Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej: współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych / red. Adam Górski, Andrzej Sakowicz. – Warszawa: Wydaw. Prawnicze ?LexisNexis”, 2006
sygn. 95 107

Autorzy charakteryzują podstawy i instrumenty prawne przeciwdziałania m.in. korupcji, terroryzmowi, przestępczości zorganizowanej, nielegalnej imigracji, narkotykom, handlowi ludźmi oraz zwalczania tego rodzaju przestępczości. Przedstawiają także formy współpracy policyjnej między państwami, czyli EUROPOL, pościg transgraniczny. W książce omówiona także została problematyka europejskiego nakazu aresztowania, zabezpieczania dowodów i mienia na terytorium Unii Europejskiej, wzajemnego uznawania orzeczeń organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

Artykuły, opracowania:

1. Analiza preferowanych postaw rodzicielskich w odczuciach młodocianych przestępców / J. Błeszyński, J. Damrat, R. Parol. // Opieka Wychowanie Terapia. – 1999, nr 3, s. 16 – 27.

2. Anatomia demoralizacji w zarysie… / Jan Tatarowicz. // Nowa Szkoła. – 2000, nr 9, s. 45 – 50.

3. Bomba w szkole… dla draki czy z depresji? / Jan Tatarowicz. // Nowa Szkoła. – 2000, nr 3, s. 36 – 40.

4. Chuligaństwo futbolowe a przestępczość / Andrzej Rejzner. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 5, s. 30 – 34.

5. Czy rzeczywiście bezkarni? O odpowiedzialności nieletnich sprawców przestępstw / Dorota Ostrowska. // W: Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / Pod red. Zofii Palak, Zdzisława Bartkowicza. – Lublin: Wydaw. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej, 2004. – S. 293 – 298 sygn. 93 076 – 7

6. Dlaczego kradną? / Zbigniew Barciński. // Szkoła Specjalna. – 1990, nr 4, s. 155 – 164.

7. Dlaczego zabijają? Analiza porównawcza nieletnich popełniających zbrodnie i nieletnich popełniających kradzieże / Danuta Raś, Tatiana Betke. // Szkoła Specjalna. – 1997, nr 1, s. 3 – 13.

8. Dziecko i jego problemy przed sądem / Wojciech Brejnak. // W: Dziecko niepełnosprawne jego rodzina i edukacja / Zebrał Kazimierz Jacek Zabłocki. – Warszawa: Wydaw. Akademickie „Żak”, 1999. – S. 75 – 100
sygn. 85 070P
9. Dziewczęta w grupach przestępczych / Edyta Bąk – Buczak. // Wychowawca. – 2007, nr 2, s. 12 – 14.

10. Europejski wymiar przeciwdziałania przestępczości nieletnich / Małgorzata Stawiak – Ososińska. // Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 3, s. 69 – 77.

11. Film, rodzina, alkoholizm i narkomania a rozwój zachowań przestępczych młodzieży w świetle badań / Irena Czajkowska. // „Opieka Wychowanie Terapia”. – 1999, nr 4, s. 24 – 27.

12. Gminne programy przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród młodzieży / Janusz Kostynowicz, Krystyna Majewska-Brzyska, Stanisław Orłowski. // Problemy Poradnictwa Psych.-Pedagogicznego. – 2002, nr 1/2, s. 88 – 122.

13. Im wcześniejsza inicjacja uzależnień tym wcześniejsza demoralizacja dzieci / Mirosław Jamrożek. // Problemy Alkoholizmu. – 2001, nr 3, s. 12 – 15.

14. Karać czy wychowywać? Odpowiedzialność nieletnich – w świetle nowej kodyfikacji karnej (cz. II) / Zbigniew Wasserman. // Wychowawca. – 2000, nr 12, s. 10 – 13.

15. Karać czy wychowywać? Odpowiedzialność nieletnich w świetle nowej kodyfikacji karnej (cz. I) / Zbigniew Wasserman. // Wychowawca. – 2000, nr 11, s. 14 – 17.

16. Kilka uwag o demoralizacji nieletnich / Teresa Wilk. // Wychowanie Na Co Dzień. – 1996, nr 4/5, s. 7 – 9.

17. Konieczność współdziałania międzyinstytucjonalnego w zakresie edukacji przestępczej / Ewa Budzisz-Walicka. // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2000, nr 1, s. 49 – 51.

18. Konsumpcjonizm jako korelat przestępczości we współczesnym społeczeństwie / Marcin Krzywicki. // Opieka Wychowanie Terapia. – 2000, nr 3, s. 37 – 40

19. Kontestacja czy przestępczość? Rozważania o subkulturach młodzieżowych w kontekście wybranych teorii dewiacji / Mariusz Kwas. // W: Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / Red. Maria Deptuła. – Bydgoszcz: Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. – S. 331 – 344 sygn. 96 277

20. Krajowy program zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży / Teresa Kaniowska. // Probl. Opiekuńczo – Wychowacze. – 2003, nr 1, s. 7 – 10.

21. Łapać złodzieja! / Monika Sarwińska. // Gazeta Szkolna. – 2000, nr 31, s. 18.

22. Małoletni pod kontrolą / Stanisław Mijas. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 2, s. 7 – 12.

23. Mediacje w postępowaniu z nieletnimi / Anna Nowak. // Chowanna. – 2006, nr 2, s. 116 – 125

24. Mieć już i teraz / Urszula Strzelczyk-Raduli. // Edukacja i Dialog. – 1998, nr 1, s. 17 – 19.

25. Młodzież i prawo / Joanna Szabłowska – Wasilewska. // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 12, s. 38 – 42.

26. Młodzież z grupy ryzyka / Ewa Pisula. // Nowa Szkoła. – 1994, nr 4, s. 212 – 216.

27. Moralność vs. demoralizacja – wykorzystanie Treningu Wnioskowania Moralnego w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie / Katarzyna Borzęcka – Sitkiewicz. // Chowanna. – 2006, nr 2, s. 102 – 108.

28. Narkomania i lekomania a przestępczość / Brunon Hołyst. // Problemy Alkoholizmu. – 1998, nr 3, s. 5 – 12.

29. Narkomania i przestępczość wśród młodzieży / Anna Wesołowska. // Problemy Narkomanii. – 2003, nr 3, s. 42 – 46.

30. Niektóre determinanty przestępczych zachowań nieletnich / Teresa Sołtysiak. // Problemy Alkoholizmu. – 1995, nr 11/12, s./I-IV/ wkładka.

31. Nieletni sprawcy czynów karalnych / Agata Tyburska. // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1999, nr 10, s. 33 – 38.

32. Nieletni używający przemocy : profilaktyka i terapia / Susan Bailey. // Opieka Wychowanie Terapia. – 1997, nr 3, s. 13 – 20.

33. Obraz siebie nieletnich trudniących się prostytucją / Joanna Moczydłowska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 5, s. 37 – 39.

34. Obraz świata dziewcząt trudniących się prostytucją / Joanna Moczydłowska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1994, nr 9, s. 34 – 36.

35. Odpowiedzialność karna nieletnich a rodzaj stosowanych środków prawnych / Agata Tyburska. // Probl. Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1999, nr 6, s. 29 – 36.

36. Poczucie alienacji chłopców z grupy wysokiego ryzyka. Efektywność oddziaływań profilaktycznych / Przemysław Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski. // Psychologia Wychowawcza. – 1999, nr 5, s. 428 – 441.

37. Podstawowe źródła demoralizacji i przestępczości nieletnich / Janusz Wencel. // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 10/12, s. 22 – 26.

38. Pojęcie zbrodni a „zbrodnie dziecięce” / Jarosław Utrat – Milecki. // Opieka Wychowanie Terapia. – 2001, nr 2, s. 10 – 20.

39. Polski system prawny dotyczący nieletnich (próba diagnozy) / Beata Kozieł. // Ruch Pedagogiczny. – 2001, nr 3/4, s. 105 – 112.

40. Postawy nieletnich wobec zagrożeń przestępczością / Franciszek Kozaczuk. // W: Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Franciszka Kozaczuka. – Rzeszów: Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2003. – S. 61 – 84
sygn. 90 861 – 3

41. Pozbawieni szansy bycia uczciwymi / Monika Rutkowska. // Wychowanie na Co Dzień. – 1995, nr 4/5, s. 23 – 25.

42. Poziom i zakres syndromu agresji młodocianych sprawców czynów gwałtownych / Edyta Masternak. // Opieka Wychowanie Terapia. – 2006, nr 3/4, s. 23 – 28.

43. Poziom inteligencji u nieletnich dziewcząt trudniących się prostytucją / Joanna Moczydłowska. // Szkoła Specjalna. – 1995, nr 5, s. 267 – 270.

44. Poziom poczucia sensu życia w grupie nieletnich prostytutek / Joanna Moczydłowska. // Problemy Alkoholizmu. – 1996, nr 10, s./IV – VII/ wkładka.

45. Problem zachowań przestępczych dzieci i młodzieży / Grzegorz Harasimiak. // Opieka Wychowanie Terapia. – 2005, nr 3/4, s. 15 – 18.

46. Procedura postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją. / Krystyna Brzyska-Majewska. // Remedium. – 2004, nr 5, s. 10 – 11.

47. Propozycja nowego systemu profilaktyki przestępczości nieletnich w Polsce / Andrzej Bałandynowicz. // Problemy Alkoholizmu. – 2006, nr 2, s. 9 – 12.

48. Prostytucja kobiet – lokalny wymiar zjawiska / Małgorzata Renata Ilnicka. // Praca Socjalna. – 2008, nr 4, s. 116 – 126.

49. Prostytucja nieletnich dziewcząt / Joanna Moczydłowska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1994, nr 10, s./11 – 15/ wkładka.

50. Prostytucja nieletnich dziewcząt. Uwarunkowania rodzinne / Joanna Moczydłowska. // Problemy Alkoholizmu. – 1994, nr 11, s./IV – VI/ wkładka.

51. Przeciwdziałanie zachowaniom przestępczym nieletnich w środowisku lokalnym / Grzegorz Harasimiak. // Wychowanie na co dzień. – 2006, nr 12, s. 10 – 13.

52. Przemoc w percepcji nieletnich przestępców / Zdzisław Bartkowicz, Waldemar Waśkowicz. // W: Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / Pod red. Zofii Palak, Zdzisława Bartkowicza. – Lublin: Wydaw. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej, 2004. – S. 261 – 270 sygn. 93 076 – 7

53. Przestępcy w szkolnych mundurkach? / Krzysztof Sas-Nowosielski. // Lider. – 1996, nr 2, s. 12 – 13.

54. Przestępczość gwałtowna współczesnej młodzieży / Bronisław Urban. // W: Utrudnienia adaptacyjne młodego pokolenia / pod red. Teresy Sołtysiak i Małgorzaty Kowalczyk – Jamnickiej. – Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1999. – S. 137 – 147 sygn. 84 772 – 3

55. Przestępczość nieletnich a subkultury młodzieżowe lat dziewięćdziesiątych / Stanisław Nawalany. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 3, s. 25 – 31.

56. Przestępczość nieletnich i działania profilaktyczno-interwencyjne podejmowane wobec dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie / Krystyna Majewska-Brzyska. // Problemy Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego. – 1999, nr 1, s. 67 – 74

57. Przestępczość wśród nieletnich / Grzegorz Rowiński. // Wychowanie na Co Dzień. – 1995, nr 4/5, s. 25-26,27.

58. Przestępczość wśród nieletnich / Weronika Kurjanowicz. // Gorzowski Biuletyn Oświatowy. – 1993, nr 2, s. 24 – 25.

59. Przyczyny przestępczości i wizje środków zapobiegawczych. Badania opinii młodzieży / Barbara Karolczak – Biernacka. // Edukacja. – 1998, nr 2, s. 31 – 42.

60. Psychiczne determinanty przestępczości skazanych / Bożena Ulidowska. // Problemy Alkoholizmu. – 1995, nr 6, s. 17.

61. Pułapki rozerotyzowanej świadomości – prostytucja nieletnich / Jacek Kurzępa. // Remedium. – 2008, nr 7/8, s. 60 – 61
.
62. Represywne i resocjalizacyjne modele ograniczania przestępczości / Bronisław Urban. // Nauczyciel i Szkoła. – 2002, nr 3/4, s. 337 – 345.

63. Rodzaje zgwałceń / Sławomir Jakima. // Świat Problemów. – 1996, nr 5, s. 36 – 37.

64. Rodzinne uwarunkowania prostytucji nieletnich dziewcząt / Joanna Moczydłowska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 10, s./13 – 14/ wkładka.

65. Rozwój intelektualny nieletnich dziewcząt trudniących się prostytucją / Joanna Moczydłowska. // Problemy Alkoholizmu. – 1996, nr 4, s./V -VI/ wkładka.

66. Skąd tylu młodocianych przestępców? / Aneta Tarnowska. // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 8, s. 25 – 29.

67. Spostrzeganie ludzi przez nieletnich sprawców agresywnych przestępstw / Izabela Marchlewicz. // Opieka Wychowanie Terapia. – 1996, nr 4, s. 31 – 38.

68. Struktura aspiracji młodzieży przestępczej. Badania własne / Wiesław Sikorski. // Edukacja. – 1998, nr 2, s. 90 – 97.

69. Style rozwiązywania kryzysu tożsamości wśród nadużywających i uzależnionych od alkoholu młodych przestępców – rozważania teoretyczne z opisem badań własnych / Magdalena Księżopolska. // Ruch Pedagogiczny. – 2007, nr 5/6, s. 47 – 65.

70. Subiektywne determinanty uczestnictwa nieletnich w podkulturach a ich zachowania przestępcze / Teresa Sołtysiak. // W: Problem podmiotowości człowieka w pedagogice specjalnej / Pod red. Henryka Machela. – Wyd.3. – Toruń: Wydawnictwo „Adam Marszałek”, 1999. – S. 173 – 184
sygn. 85 777

71. Sytuacja opiekuńczo-wychowawcza w rodzinach nieletnich prostytutek / Małgorzata Kowalczyk – Jamnicka. // Opieka Wychowanie Terapia. – 1999, nr 1, s. 40 – 44.

72. Szkoła jako miejsce popełniania czynów karalnych i wykroczeń przez dzieci i młodzież / Bogusław Śliwerski. // Wychowanie na co dzień. – 2001, nr 10/11, s. 31 – 34.

73. Środowiska rodzinne nieletnich sprawców przestępstw / Małgorzata Sitarczyk. // Małżeństwo i Rodzina. – 2004, nr 4, s. 45 – 50

74. Środowisko rodzinne nieletniego przestępcy a jego resocjalizacja / Małgorzata Gromadecka – Sutkiewicz. // Problemy Rodziny. – 1994, nr 6, s. 23 – 26.

75. Trzynastoletni przestępcy / Janusz Wencel. // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 8/9, s. 5 – 8.

76. Upośledzenie umysłowe a zachowania agresywne i przestępcze / Adam Mikrut. // W: Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / Pod red. Franciszka Kozaczuka, Bronisława Urbana. – Rzeszów: Wydaw. WSP, 2001. – S. 97 – 108
sygn. 86 870 – 1P

77. Wirtualne i realne zbrodnie dziecięce w cywilizacji, kulturze, szkole, rodzinie. Materiały z seminarium zorganizowanego w dniach 20-21 marca w ramach IV Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy 2000. // Opieka Wychowanie Terapia. – 2000, nr 3, s. /5 – 26/ wkładka.

78. Wpływ „czynników ryzyka” na przestępczość młodzieży / Aleksandra Szymańska. // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. – 2003, nr 1, s. 80 – 97.

79. Współczesna przestępczość – uwarunkowania i konsekwencje. Dylematy reakcji społecznej / Anna Kossowska. // W: Resocjalizacja. T.2 / Red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2007. – S. 9 – 19 sygn. 96 683

80. Współczesne podkultury młodzieżowe : kontestacja czy przestępczość? / Stanisław Kawula. // Wychowanie na co dzień. – 2000, nr 7/8, s. 11 – 15.

81. Wybrane aspekty prostytucji / Joanna Moczydłowska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 3, s./12 – 15/ wkładka.

82. Zaburzona socjalizacja małoletnich prowadząca do przestępczości / Iwona Frukacz – Wollenberg. // Wychowanie na co dzień. – 2006, nr 10/11, s. 11 – 17.

83. Zachowania przestępcze i dewiacyjne w świetle teorii napięcia / Małgorzata Kowalczyk – Jamnicka. // W: Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałań / pod red. Teresy Sołtysiak i Małgorzaty Kowalczyk – Jamnickiej. – Bydgoszcz: Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego, 2007. – S. 36 – 68 sygn. 97 512, 97 538P

84. Znaczenie rozwoju religijnego w profilaktyce przemocy młodzieżowej / Krystyna Ostrowska, Janusz Surzykiewicz. // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. – 1997, nr 1, s. 46 – 54.

Wybór i opracowanie:
Magdalena Gutowska

(luty 2009)

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte Tagi: , ,

Komentowanie wyłączone.