paź 12

Bieda, ubóstwo, wykluczenie społeczne

Unia Europejska zainspirowana zasadą solidarności stanowiącą podwaliny jej struktur, połączyła swe siły z państwami członkowskimi i ogłosiła rok 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Podstawowe cele Roku to zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz zwiększenie zaangażowania politycznego Unii Europejskiej i państw członkowskich w walkę z tymi problemami.
Zestawienie bibliograficzne obejmuje artykuły z czasopism i książek dostępnych w naszej bibliotece.


1. Agresywna bieda / Grażyna Mendecka. // Niebieska Linia. – 2005, nr 4, s. 19 – 21.

2. Autobiografia jako badanie w działaniu i terapia. Metodologia badania bezdomnych / Katarzyna Kmita. // Pedagogika Społeczna. – 2007, nr 1, s. 59 – 70.

3. Bariery i szanse edukacyjne dziecka z rodziny ubogiej / Grażyna Cęcelek. // Nauczyciel i Szkoła. – 2007, nr 3/4, s. 47 – 56.

4. Bezdomność – konieczność czy wybór? Komunikat z badań / Joanna Nowak. // Praca Socjalna. – 2006, nr 1, s. 71 – 77.

5. Bezdomność czy wyizolowanie społeczne? / Małgorzata Renata Ilnicka. // Praca Socjalna. – 2009, nr 5, s. 3 – 20.

6. Bezdomność rodzin / Marta Jedynak. // W: Bezdomność: szkice z socjologii, polityki społecznej i katolickiej nauki społecznej / Red. Jan Mazur. – Lublin: Wydaw. KUL 2006. – s. 29 – 44
Sygnatura: 96 972

7. Bezdomność w Polsce – projekt systemowy / Marcin J. Sochocki. // Remedium. – 2010,nr 5, s. 1 – 3.

8. Bieda (z) pracy, czyli o biednych pracujących we współczesnym świecie / Alina Stanaszek.// Kultura i Społeczeństwo. – 2004, nr 2, s. 143 – 169.

9. Bieda antywychowuje / Stanisław Turowski. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 5, s. 39 – 41.

10. Bieda dzieci w środowisku wielkomiejskim (na przykładzie Łodzi) / Wielisława Warzywoda – Kruszyńska. // Polityka Społeczna. – 2009, nr 9, s. 13 – 17.

11. Czy ubóstwo czyni głupszym? / Christian Wolf. // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 1, s. 132 – 138.

12. Dlaczego jedni są biedni a inni bogaci i od czego to zależy? / Agnieszka Szmejda. // Gazeta Szkolna. – 2008, nr 15/16, s. 30.
[scenariusz lekcji WOS-u]

13. Dlaczego jedni są biedni a inni bogaci i od czego to zależy? / Anna Starzyńska-Maniecka// Gazeta Szkolna. – 2008, nr 15/16, s. 31.

14. Dlaczego jedni są biedni a inni bogaci i od czego to zależy? / Katarzyna Kargier.// Gazeta Szkolna. – 2008, nr 15/16, s. 30.

15. Dramat z biedą i bezrobociem / Bożena Borowska. // Gazeta Szkolna. – 2006, nr 7,s. 15, 18.

16. Dzieci – ofiary przemocy. Skala i charakter zjawiska. Potrzeba interwencji/ Monika Sajkowska, Jolanta Szymańczak. // Polityka Społeczna. – 2009, nr 9, s. 29 – 34.

17. Dzieci wiejskie – środowiskowe uwarunkowania dostępu do edukacji / Krystyna Gutkowska, Anna Murawska. // Polityka Społeczna. – 2009, nr 9, s. 22 – 28.

18. Dzieci z bagażem biedy / Anna Bokszczanin. // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 3, s. 121 – 126.

19. Dzieciństwo i bieda. Bieda dzieci – problem przemilczany/ Elżbieta Tarkowska // Kurier Pedagogiczny. – 2004, nr 2

20. Dzieciństwo zagrożone biedą i ubóstwem jako problem społeczny i pedagogiczny czasów współczesnych / Katarzyna Segiet. // W: Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / Pod red. Krystyny Marzec-Holki. – Bydgoszcz: Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego, 2005. – S. 147 – 154
Sygnatura: 95 241

21. Dziecko w biednej rodzinie / Elżbieta Tarkowska. // Polityka Społeczna. – 2004, nr 9, s. 9 – 13.

22. Edukacja jako szansa na wydostanie się dziecka z subkultury ubóstwa [Dokument elektroniczny] / Grażyna Cęcelek. // Przegląd Edukacyjny. – 2009, nr 3/4.

23. Europejska polityka antywykluczeniowa w Polsce / Ryszard Szarfenberg. // Praca Socjalna. – 2009, nr 1, s. 86 – 112.

24. Gdybym był bogaty, czyli rzecz o ubóstwie / Jarosław Michalski. // Pedagogika Społeczna. – 2004, nr 2/4, s. 29 – 36.

25. Komu służy bieda? Analiza funkcjonowania kwestii ubóstwa / Herbert J. Gans. // Polityka Społeczna. – 2004, nr 8, s. 4 – 7.

26. Mali żebracy (niektóre etiologiczne i objawowe aspekty oraz skutki zjawiska) / Teresa Sołtysiak. // W: Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałań / pod red. Teresy Sołtysiak i Małgorzaty Kowalczyk-Jamnickiej. – Bydgoszcz: Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego2007. – S. 69 – 82
Sygnatura: 97 512, 97 538P

27. Marginalizacja w środowisku osób bezdomnych / Marcjanna Nóżka. // W: Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej/ Pod red. Krystyny Marzec-Holki. – Bydgoszcz: Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego 2005. – S. 214 – 223
Sygnatura: 95 241

28. Niedożywienie dzieci w Polsce: korelat ubóstwa czy problem zdrowia publicznego / Anna Blumsztajn. // Polityka Społeczna. – 2004, nr 9, s. 5 – 9.

29. Nieformalne sieci wsparcia ludności żyjącej w biedzie (na wsi i w małym mieście) / Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Jolanta Grotowska-Leder. // Polityka Społeczna. – 2006, nr 11/12, s. 45 – 48.

30. Nierówności dochodowe i ubóstwo w Polsce na tle Unii Europejskiej / Wiktor Rytkowski// Polityka Społeczna. – 2009, nr 4, s. 6 – 12.

31. Niezbędni „zbędni” – czyli o ewolucji postaw wobec ubóstwa i ubogiego [Dokument elektroniczny] / Alina Stanaszek. // Kultura i Historia. – 2007, nr 11.

32. Nowa bieda w świecie obfitości / Maria Hirszowicz, Elżbieta Neyman. // Kultura i Społeczeństwo. – 2004, nr 2, s. 121 – 141.

33. O ludziach niechcianych – wykluczonych i marginalizowanych / Piotr Gierek. // Praca Socjalna. – 2010, nr 4, s. 23 – 53.

34. O przyjmowaniu pomocy społecznej przez biednych. (Wstyd, upokorzenie,przyzwyczajenie) / Hanna Brzuszczak. // Kultura i Edukacja. – 2003, nr 1, s. 23 – 44.

35. Oblicza polskiej biedy / Karolina Halwic. // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 10, s. 55 – 56.

36. Od petitt trianon do szmateksów, czyli o tym, czy mozna usprawiedliwić biedę  w świecie późnej nowoczesności? / Agata Sikora. // Kultura i Społeczeństwo. – 2007, nr 4s. 203 – 216, bibliogr.

37. Pamiętnik Marcjanny Fornalskiej : przyczynek do badań nad kulturą ubóstwa / Wiesława Duży. // Kultura i Edukacja. – 2009, nr 3, s. 81 – 103, bibliogr.

38. Pedagog społeczny wobec bezdomnych / Teresa Kukułowicz. // W: Absolwent pedagogiki dziś. Perspektywa teorii i praktyki pedagogiki społecznej / Red. Ewa Kozdrowicz, Anna Przecławska . – Warszawa: Wydaw. Akademickie „Żak” 2006. – S. 84 – 90
Sygnatura: 99 053 – 4

39. Pedagogika społeczna w początkach XXI wieku – perspektywa koncepcji społeczeństwa ryzyka / Stanisław Kawula. // Chowanna. – 2003, T. 2 Cz.II, s. 25 – 43.

40. Piwnica Kofoeda – istotny element duńskiego systemu wychodzenia z bezdomności / Marta Kisiela. // Praca Socjalna. – 2007, nr 5, s. 120 – 130.

41. Pomoc społeczna wobec dziecka / Halina Misiewicz. // Polityka Społeczna. – 2004, nr 9,s. 31 – 35.

42. Poziomy kultury ubóstwa wśród mieszkańców Toruńskiego Domu Osób Bezdomnych i Najuboższych Stowarzyszenia Monar-Markot / Agata Skulmowska. // Kultura i Edukacja.- 2004, nr 4, s. 85 – 98, bibliogr..

43. Praca dydaktyczno -wychowawcza z uczniem pochodzącym z ubogiej rodziny / Agnieszka Golczyńska-Grondas, Marek Grondas. // Gazeta Szkolna. – 2009, nr 23/24, s. 14 – 15, 17 – 18

44. Prawo wobec kwestii żebractwa / Radosław Krajewski. // Polityka Społeczna. – 2008, nr 2, s. 10 – 13.

45. Przeciwdziałanie ubóstwu dzieci / Wielisława Warzywoda-Kruszyńska. // Polityka Społeczna. – 2007, nr 8, s. 38 – 44.

46. Rodziny ryzyka socjalnego we współczesnej Polsce – potrzeba wsparcia / Stanisław Kawula. // Wychowanie na co dzień. – 2005, nr 3, s. 3 – 7.

47. Rodziny ryzyka w Polsce współczesnej / Stanisław Kawula. // Nowa Szkoła. – 2004, nr 3s. 4 – 8.

48. Rola ekonomii społecznej w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego / Katarzyna Głąbicka. // Praca Socjalna. – 2010, nr 5, s. 14 – 23.

49. Socjalizacja dziecka w biednej rodzinie / Grażyna Cęcelek. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 8, s. 49 – 56.

50. Społeczne unicestwienie osób wykluczonych społecznie. Analiza trajektorii bezdomności / Katarzyna Młyńska. // Pedagogika Społeczna. – 2007, nr 4, s. 61 – 82.

51. System edukacji, ubóstwo, wykluczenie społeczne / Elżbieta Tarkowska, Katarzyna Górniak, Agnieszka Kalbarczyk. // Polityka Społeczna. – 2006, nr 11/12, s. 29 – 33.

52. Ubóstwo dzieci i młodzieży / Joanna Lustig. // W: Pokolenie wygranych? Dzieci i młodzież w procesie transformacji społeczno-gospodarczej i politycznej Polski/ Pod red. Janusza Sztumskiego. – Katowice: Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2001. – S. 69 – 85
Sygnatura: 87 489-90P

53. Ubóstwo dzieci w rodzinach wielodzietnych / Maria Zrałek. // W: Pokolenie wygranych?Dzieci i młodzież w procesie transformacji społeczno-gospodarczej i politycznej Polski / Pod red. Janusza Sztumskiego. – Katowice: Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2001. – S. 86 – 95
Sygnatura: 87 489-90P

54. Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Koncepcje i polskie problemy / Elżbieta Tarkowska. // W: Współczesne społeczeństwo polskie: dynamika zmian / Red. Jacek Wasilewski. – Warszawa: Wydaw. Naukowe „Scholar”, 2006. – S. 319 – 365
Sygnatura: 96 317 P

55. Ubóstwo łódzkich dzieci a ich osiągnięcia szkolne / Agnieszka Strzelec. // Wychowanie na co dzień. – 2005, nr 10/11, s. 6 – 10.

56. Ubóstwo polskich rodzin i jego konsekwencje / Dorota Glina. // Nowa Szkoła. – 2004, nr 3, s. 51 – 55.

57. Ubóstwo w Polsce w okresie przemian: fakty i mity / Stanisław Maciej Kot. // W: Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych / Red. nauk. Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula.
- Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne, 2006. – S. 55 – 70
Sygnatura: 99 896 – 7

58. Ubóstwo w rodzinach sześciolatków / Justyna Małecka. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 5, s. 20 – 21.

59. Ubóstwo w rodzinie a szanse edukacyjne dzieci i młodzieży / Grażyna Cęcelek. // Małżeństwo i Rodzina. – 2005, nr 3, s. 30 – 33.

60. Ubóstwo, marginalizacja i wykluczenie w kontekście asynchronii zmian społecznych. Wybrane problemy / Ewa Bielska, Andrzej Radziewicz-Winnicki. // Chowanna. – 2003, T. 2 Cz.II, s. 7 – 24.

61. Zasięg biedy i postrzeganie ludzi biednych w Polsce / Macieja Falkowska. // W: Lokalne strategie przeciwdziałania bezrobociu i biedzie?? / Pod red. Wielisławy Warzywody – Kruszyńskiej. – Łódź: Wydaw. Biblioteka, 2001. S. 165 – 190
Sygnatura: 87 570-1P

62. Zdrowie i choroba a ubóstwo i wykluczenie społeczne / Agnieszka Sowa. // Polityka Społeczna. – 2006, nr 11/12, s. 16 – 20.

63. Zjawisko bezdomności w ujęciu nie tylko normatywnym / Katarzyna Chrąściel. // Praca Socjalna. – 2007, nr 6, s. 17 – 31.

64. Zjawisko ubóstwa oraz indywidualne i lokalne inicjatywy w walce z nim jako zadanie pożądane pedagogicznie i ekonomicznie / Iwona Cymerman. // Forum Oświatowe. – 2006, nr 1, s. 141 – 150.

65. Zwalczanie ubóstwa i marginalizacji w Unii Europejskiej / Katarzyna Anna Głąbicka. // Praca Socjalna. – 2005, nr 4, s. 96 – 109.

Opracowanie: Ryszard Grześkowiak
październik 2010

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte Tagi: , ,

Komentowanie wyłączone.