gru 4

Bezpieczna szkoła

We współczesnej szkole pojawia się wiele zagrożeń, które wykształcają złe zachowania. W nowym roku szkolnym MEN za priorytetowe zadanie ogłosiło program Bezpieczna Szkoła. Jednym z celów jest powstanie ruchu społecznego , rodziców, nauczycieli i wspólnot lokalnych na rzecz bezpieczeństwa uczniów, zapobieganie patologiom, kształtowanie świadomości prawnej młodzieży i niesienie pomocy w zakresie psychoedukacyjnej.
Zadaniem szkoły jest przeciwdziałanie pojawiającym się trudnością i zagrożeniom poprzez prowadzenie działań profilaktycznych, które zapobiegną narastaniu niebezpieczeństwa. Szkoła powinna stworzyć odpowiedni zintegrowany program profilaktyki i włączyć go w szkolny program wychowawczy. Szkoła na ogół nie podejmuje realizacji specjalistycznych programów profilaktycznych tylko charakterze profilaktyki pierwszorzędowej.
Do zadań tych programów należy: promowanie zdrowego trybu życia oraz niedopuszczenie do pojawienia się patologii społecznych , pomoc w radzeniu w trudnych sytuacjach rodzinnych , ochrony dzieci przed zagrożeniem. Ważne jest, aby w realizacji tych zadań uczestniczyło całe środowisko szkolne (dyrektor, nauczyciele, pedagodzy szkolni i rodzice) wspierając ucznia na każdej lekcji, własna postawą społeczną, korygowaniem nieprawidłowych zachowań, stworzenie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa. (Kostynowicz Janusz, Problemy profilaktyki w reformie oświaty. „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze” 1999 nr 1 s. 4-11)
Pedagogiczna Biblioteka jako placówka oświatowa nie uczestniczy bezpośrednio w realizacji zadań wychowawczo-profilaktycznych szkół. Zadania statutowe skłaniają nas do wspierania nauczycieli w działaniach edukacyjnych i wychowawczych. Biblioteka we właściwy jej sposób chciałaby uczestniczyć w realizacji programu Bezpieczna Szkoła.
Korzystając z zasobów własnego księgozbioru Biblioteka przygotowała obszerną bibliografię dotyczącą wymienionego programu. W bibliografii ujęto kilka zagadnień: współpraca rodziców ze szkołą, patologia społeczna, programy profilaktyczne, prawa dziecka i przemoc w szkole. Proponowana bibliografia zawiera tylko bardziej interesujące wydawnictwa książkowe i ciekawsze artykuły z czasopism. Została podzielona na dwie części. Wszystkie wymienione źródła są dostępne w Bibliotece.
Mamy nadzieję, że z niniejszego opracowania skorzystają nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni przygotowując się do prowadzenia zajęć.

I. Rodzice sprzymierzeńcem szkoły

Artykuły z czasopism :
1.Nauczyiel-rodzice-uczeń: czy ten trójkąt ma szansę być równoboczny? / Iwona Nowak // Twórcza Szkoła. . – 203 , nr 2 s. 12-15
2.Nauczyciel i rodzice, czyli gracze i przegrani / Jarosław Jagieła // Psychologia w Szkole . – 2005 , nr 4 , s. 29-32
3.”Nowa” perspektywa pracy z rodziną / Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co Dzień . – 2003 , nr 12 , s. 11-14
4. Program ?Rodzice w szkole” / Wojciech Starzyński // Nowa Szkoła . – 1999 , nr 9 , s. 8-10
5. Rodzice a nauczyciele – porozumienie czy konflikt? / Elżbieta Putkiewicz // W : Nauczyciele wobec reformy. Warszawa : Wydaw. „Żak” , 1999 S. 107-112 sygn. 85 075-6
6. Rodzice i lokalna wspólnota wobec programu przemocy wśród dzieci / Maria Mender // Dyrektor Szkoly . – 1998 , nr 11 , s. 20-24
7. Rodzice jako klienci szkoły / Wiesław Tomczyk // Nowe w Szkole [online] . – 2006 , nr 7 dostęp: www.scholaris.pl/portal
8.Wychowawca doradcą rodziców / Jadwiga Sienkiewicz // Życie Szkoły . – 2002 , nr 2 , s. 73-79
9. Z pozycji nauczyciela i rodziców, czyli co robić gdy ?iskrzy” / Wiesław Tomczyk // Wychowanie w Szkole [on line] . – 2006 , nr 5

II. Patologia społeczna

Wydawnictwa zwarte :
1. Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. Pod red Krystyny Marzec-Holki. Bydgoszcz : Wydaw. UKW , 2005 
sygn. 95 241
Książka jest zbiorem tekstów opracowanych przez badaczy i teoretyków nauk humanistycznych i społecznych. Składa się z czterech części. Pierwsza skupia się na dyskusji wokół pojęcia i teorii marginalizacji. Druga część obejmuje artykuły poświęcone problemom społecznym wpływającym na marginalizację najbardziej podatnej grupy społecznej , jaką są dzieci i młodzież.
Część trzecia dotyczy strategii przeciwdziałania i łagodzeniu skutków marginalizacji . Ostatnia część poświęcona jest zadaniom pracy socjalnej polegającym na przeciwdziałaniu marginalizacji i łagodzeniu skutków.

2. Młodzież wobec współczesnych zagrożeń. Pod red. Franciszka Kozaczka. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego , 2003
sygn. 90 861
Niniejsza publikacja dotyczy aktualnych zagadnień pedagogiki resocjalizacyjnej. Pedagodzy i psycholodzy zaniepokojeni są skalą zjawisk dewiacyjnych , zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej. Są świadomi, że ich obowiązkiem zawodowym i społecznym jest nie tylko obserwowanie zachowań patologicznych , ale również opracowanie strategii ograniczenia i zapobiegania.
Autorzy mają nadzieję, że zaprezentowany materiał spotka się nie tylko z zainteresowaniem szerokiego kręgu czytelników, ale także
z przychylnym odbiorem specjalistów zajmujących się edukacją profilaktyką i wychowaniem młodzieży.

3.Świetochowska Urszula : Patologie cywilizacji współczesnej. Toruń ; Wydaw. Adam Marszałek , 2001
sygn. 85 769
Autorka w swojej publikacji wskazuje, że na kształtowanie się zjawisk patologicznych istotny wpływ mają czynniki związane z indywidualnymi cechami ludzi oraz uwarunkowania polityczne, demograficzne ekonomiczne i społeczne
Publikacja uwzględnia najnowsze wyniki badań w jakim kierunku będą postępowały zmiany zjawiskach patologicznych

4. Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży. Red. Teresa Sołtysiak , Jolanta Sudar-Malutkiewicz. Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im.
Kazimierza Wielkiego , 2003
sygn. 91 670
Wyjątkowo wzrosła przestępczość o dużej dozie brutalności i okrucieństwa wśród nieletnich, w tym przeciwko życiu i zdrowiu. Prezentowana książka jest zbiorem opracowań wielu autorów ze znaczących ośrodków naukowych. Opracowanie posiada walory poznawcze, co jest szczególnie cenne, zawiera wskazówki praktyczne terapeutyczne i resocjalizacyjne.

Artykuły z czasopism :
1. Diagnoza w realizowanym programie profilaktyki uzależnień i patologii społecznych ? Anna Szymczak // Problemy Narkomanii . – 1998 , nr 2 ,
s. 29-49
2. Dzieci ulicy a przemoc / Marek Jędzrzejewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . – 2001 , nr 2 , s. 34-42
3. Patologie społeczne w rodzinie a nieprzystosowanie społeczne ucznia /Krystyna Majewska-Brzyska // Nowa szkola . – 1999 , nr 10 , s. 31-35
4. Problem zachowań przestępczych dzieci i mlodzioeży / Grzegorz Harasimiak // Opieka Wychowanie Terapia . – 2005 , nr ? , s. 15-18

III. Przeciwdziałanie zagrożeniom – profilaktyka
programy

Wydawnictwa zwarte :
1. Gaś Zbigniew : Szkolny program profilaktyki : istota, konstruowanie, ewaluacja : poradnik metodyczny. Warszawa : MEN , 2003
 sygn. 92 171
Jest to poradnik metodyczny, który ukazuje systemowe działania profilaktyczne w środowisku szkolnym mające na celu zahamowanie używania narkotyków, przemocy wobec rówieśników, zachowań autodestrukcyjnych.

2. Gwizdek Bożena, Sołtys Elżbieta : Gimnazjalny projekt profilaktyczno-wychowawczy. Warszawa : WSiP , 2002
sygn. 91 755

Prezentowana książka jest propozycją wprowadzenia do szkoły konkretnych działań o charakterze profilaktycznym , które uzupełniają program wychowawczy szkoły i klasowe. Książka jest adresowana do środowiska gimnazjalnego , ale może być wykorzystana przez wszystkie typy szkół. Składa się z siedmiu rozdziałów. W poszczególnych rozdziałach omawiane są zadania dla dyrektora szkoły jako inicjatora wdrażania działań profilaktyczno-wychowawcze. Dla pedagogów szkolnych i psychologów, odpowiedzialnych za realizacje projektu na terenie szkoły, jednocześnie udzielą wsparcia wychowawcą w pracy z klasą. Rozdział piąty pokazuje, jakie są sposoby i możliwości włączenia rodziców do współpracy.
Publikacja zawiera gotowe scenariusze zajęć dla poszczególnych uczestników procesu wychowawczego w szkole.

2.Kosińska Ewa, Zachara Barbara : Profilaktyka pierwszorzędowa. Kraków : Wydaw. Rubikon , 2003
sygn. 91 777 P
Publikacja zawiera scenariusze zajęć z uczniami gimnazjum i szkół ponadpodstawowych z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej. Celem tych zajęć jest promowanie zdrowego tryby życia, niedopuszczenie do pojawienia się patologii społecznych (alkohol, narkotyki, przemoc), korygowanie nieprawidłowych postaw, zachowań. Oprócz takich oddziaływań, w profilaktyce pierwszorzędowej prowadzone są zajęcia umożliwiające uczniom nabywanie umiejętności służących budowaniu dojrzałej osobowości. W realizacji tych zajęć pomogą zawarte w publikacji propozycje ćwiczeń w ramach szkolnego programu profilaktyki.

3.Moczydłowska Joanna , Pełszyńska Izabela : Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie. Rzeszów : Wydaw. Oświatowe Fosze , 2005
sygn. 94 282

Książka przeznaczona dla wychowawców, nauczycieli i rodziców.
Zawiera program i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Ma charakter praktyczny , oparta na doświadczeniu autorek książki. Prezentowane w publikacji zajęcia są bardzo interesujące.

4. Paź Barbara i Grzegorz : Szkoła, która ochrania : szkolny program profilaktyki. Kraków : Wydaw. Rubikon , 2002
sygn. 87 417
Jest to poradnik dla dyrektorów placówek oświatowych, pedagogów szkolnych i nauczycieli, którzy chcą zaplanować działania w procesie szkolnego programu profilaktyki. Autorzy poradnika szczególnie polecają przez siebie opracowany program profilaktyczny „Szkoła Naszych Rodzin”

5.Profilaktyka w środowisku lokalnym. Pod red. Grażyny Świątkiewicz. Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii , 2002
sygn. 87 198
Zdaniem autorów celem tej książki było dostarczenie współczesnej wiedzy na temat planowania, konstruowania i realizowania lokalnych programów profilaktycznych. Książka składa się z dziesięciu rozdziałów. Pierwsze rozdziały dotyczą konstruowania programów profilaktycznych. Ostatni zawiera przegląd profesjonalnych programów profilaktycznych.

6.Rylke Hanna, Tuszewski Tomasz : powrót do źródeł. O profilaktyce w szkole. Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli , 2004
sygn. 92 499
Autorzy w książce ukazują profilaktykę jako integralną część wychowania i nauczania w szkole. Chcą zainteresować szkoły tym, co się dzieje w ich środowiskach. Zapraszają do wspólnej pracy nauczycieli, rodziców i uczniów w rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych.

7. Szymańska Joanna : Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Warszawa : CMPP-P , 2002
sygn. 87 419 P, 92 738
Książka prezentuje najnowszą wiedzę dotyczacą ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży oraz skuteczne formy, metody i strategie oddziaływań profilaktycznych . Opracowanie zawiera 29 profesjonalnie przygotowanych programów profilaktycznych i wychowawczych.

8.Zajaczkowski Krzysztof :Program profilaktyczno-wychwawczy dla uczniów klas I-III szkoly podstawowej. Kraków : „Impuls” , 2002
sygn. 87 386 P
Treści zawarte w książce mają charakter praktyczny. Adresowana jest do nauczycieli kl. I-III. Składa się z części teoretycznej, zawierającej wskazówki metodyczne i niezbędne wiadomości do realizacji zajęć oraz 40 scenariuszy zajęć z uczniowi i spotkań z rodzicami. Dołączona jest płyta CD-ROM, która zawiera kolorowe pomoce dydaktyczne oraz materiały informacyjne dla rodziców.

Artykuły z czasopism:
1.Co chodzi w szkołach, czyli oferta programów profilaktycznych / Joanna Szymańska // Remedium . – 2005 , nr 11/12 , s. 8-9
2.Debata wokół wartości jako odpowiedź na agresję i przemoc wśród młodzieży (projekt metodyczny zajęć) / Iwona Morawska // Wychowanie na co Dzień . – 2006 , nr 1-2, s. (I-IV) wkładka
3.Decyzja należy do ciebie.. Propozycja programu profilaktycznego „Stop przemocy i uzależnieniom” / Dorota Głośnicka // Nowa Szkoła . – 2002, nr 9 , s. 23-25
4.Gminne programy przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród młodzieży / Janusz Kostynowicz // Problemy Poradnictwa Psych.-Pedagogicznego . – 2002 , nr ? , s. 88-122
5. Jak opracować i nadzorować szkolny program profilaktyki. Cz.1 i 2 / Józef Pielachowski // Edukacja Medialna . – 2003 , nr 1, s. 9-11 , nr 2 , s. 5-9
6.Klub „Piecyk” (jak realizuję program profilaktyczno-edukacyjno-wychowawczy)  Krystyna Drewniaka // Nowa szkola . – 2006 , nr 1 , s. 20-24
7. Konstruowanie programów profilaktycznych . Cz. 1 / Robert Porzak // Remedium . – 2005 , nr 1 , s. 6-7
8.Program profilaktyczno-edukacyjny jako próba przeciwdziałania przemocy w szkole / Urszula Moszczyńska // Opieka Wychowanie Terapia . – 2003 , nr 1 , s. 20-26
9.Program ?Bezpieczna Szkola. Stop agresji” / Jolanta Klebeko, Krystyna Świętkowska // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2002 nr 2 s. 44-50
10. Programy profilaktyczne a zmiany w zachowaniu społecznym uczniów/ Maria Łukawska // nowa Szkola .- 2006 , nr 1 , s. 52-58
11.Szkoła bez uzależnień / Anna Trojanowska // Dyrektor szkoły . – 2004 , nr 1 , s. 20-21
12. Uzależnieniom „Nie” . Program z zakresu profilaktyki uzależnień / Mariola Kosiba // Lider . – 2004 , nr 11 , s. 7-12
13.Widzę, słyszę, działam, program zajęć psychoedukacyjnych . Irena Sorokosz // Problemy Opiekuńczo-wychowawcze. – 2003 , nr 3 , s. 33-35
Wybór i opracowanie:
Wiesława Leszko
październik 2006

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte Tagi: , ,

Komentowanie wyłączone.