gru 29

Przestępczość nieletnich a odpowiedzialność prawna

1. Analiza preferowanych postaw rodzicielskich w odczuciach młodocianych przestępców / J. Błeszyński, J. Damrat, R. Parol. // Opieka Wychowanie Terapia. – 1999, nr 3, s. 16 – 27.

2. Bomba w szkole… dla draki czy z depresji? / Jan Tatarowicz. // Nowa Szkoła. – 2000, nr 3, s. 36 – 40.

3. Chuligaństwo futbolowe a przestępczość / Andrzej Rejzner. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 5, s. 30 – 34.

4. Czy rzeczywiście bezkarni? O odpowiedzialności nieletnich sprawców przestępstw / Dorota Ostrowska. // W: Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / Pod red. Zofii Palak, Zdzisława Bartkowicza. – Lublin: Wydaw. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej, 2004. – S. 293 – 298
sygn. 93 076-8

5. Demoralizacja : przestępczość dzieci i młodzieży : atlas / Andrzej Laskowski, Andrzej Rejzner, Ewa Tokarczyk.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1996
sygn.83 812

6. Dlaczego kradną? / Zbigniew Barciński. // Szkoła Specjalna. – 1990, nr 4, s. 155 – 164.

7.Dlaczego zabijają? Analiza porównawcza nieletnich popełniających zbrodnie i nieletnich popełniających kradzieże / Danuta Raś, Tatiana Betke. // Szkoła Specjalna. – 1997, nr 1, s. 3 – 13.

8. Dziecko i jego problemy przed sądem / Wojciech Brejnak. // W: Dziecko niepełnosprawne jego rodzina i edukacja / Zebrał Kazimierz Jacek Zabłocki. – Warszawa: Wydaw. Akademickie „Żak”, 1999. – S. 75 – 100
sygn.85 069-70

9. Dziewczęta w grupach przestępczych / Edyta Bąk – Buczak. // Wychowawca. – 2007, nr 2, s. 12 – 14.

10.Europejski wymiar przeciwdziałania przestępczości nieletnich / Małgorzata Stawiak – Ososińska. // Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 3, s. 69 – 77.

11.Gminne programy przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród młodzieży / Janusz Kostynowicz, Krystyna Majewska-Brzyska, Stanisław Orłowski. // Problemy Poradnictwa Psych.- Pedagogicznego. – 2002, nr 1/2, s. 88 – 122.

12. Karać czy wychowywać? Odpowiedzialność nieletnich – w świetle nowej kodyfikacji karnej (cz. II) / Zbigniew Wasserman. // Wychowawca. – 2000, nr 12, s. 10 – 13.

13. Karać czy wychowywać? Odpowiedzialność nieletnich w świetle nowej kodyfikacji karnej (cz. I) / Zbigniew Wasserman. // Wychowawca. – 2000, nr 11, s. 14 – 17.

14.Konieczność współdziałania międzyinstytucjonalnego w edukacji przestępczej / Ewa Budzisz-Walicka. // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2000, nr 1, s. 49 – 51.

15.Konsumpcjonizm jako korelat przestępczości we współczesnym społeczeństwie / Marcin Krzywicki. // Opieka Wychowanie Terapia. – 2000, nr 3, s. 37 – 40.

16. Mediacje w postępowaniu z nieletnimi / Anna Nowak. // Chowanna. – 2006, nr 2, s. 116 – 125, bibliogr..

17. Młodzież i prawo / Joanna Szawłowska-Wasilewska. // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 12, s. 38 – 42.

18.Niektóre deteminanty przestępczych zachowań nieletnich / Teresa Sołtysiak. // Problemy Alkoholizmu. – 1995, nr 11/12, s./I-IV/ wkładka.

19.Nieletni sprawcy czynów karalnych / Agata Tyburska. // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1999, nr 10, s. 33 – 38.

20.Nieletni sprawcy zabójstw: sylwetki psychologiczne / Małgorzata Sitarczyk.- Lublin: Wydaw. UMCS, 2004

sygn. 93 086-8

21.Odpowiedzialność karna nieletnich a rodzaj stosowanych środków prawnych / Agata Tyburska. // Probl. Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1999, nr 6, s. 29 – 36.

22.Poczucie alienacji chłopców z grupy wysokiego ryzyka. Efektywność oddziaływań profilaktycznych / Przemysław Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski. // Psychologia Wychowawcza. – 1999, nr 5, s. 428 – 441.

23.Pojęcie zbrodni a „zbrodnie dziecięce” / Jarosław Utrat – Milecki. // Opieka Wychowanie Terapia. – 2001, nr 2, s. 10 – 20.

24.Polski system prawny dotyczący nieletnich (próba diagnozy) / Beata Kozieł. // Ruch Pedagogiczny. – 2001, nr 3/4, s. 105 – 112.

25.Postawy nieletnich wobec zagrożeń przestępczością / Franciszek Kozaczuk. // W: Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Franciszka Kozaczuka. – Rzeszów: Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2003. – S. 61 – 84
sygn. 90 861 – 3P

26.Przemoc w percepcji nieletnich przestępców / Zdzisław Bartkowicz, Waldemar Waśkowicz. // W: Wsparcie społeczne w rehabiblitacji i resocjalizacji / Pod red. Zofii Palak, Zdzisława Bartkowicza. – Lublin: Wydaw. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej, 2004. – S. 261 – 270
sygn.  93 076-8

27.Przestępczość nieletnich dziewcząt / Irena Budrewicz. // W: Młodzież awspółczesne dewiacje i patologie społeczne. Diagnoza – profilaktyka – resocjalizacja / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. – Toruń: Wydawnictwo „Adam Marszałek”, 2000. – S. 55 – 62
sygn.  85 151

28.Przestępczość nieletnich i działania profilaktyczno-interwencyjne podejmowane wobec dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie / Krystyna Majewska-Brzyska. // Problemy Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego. – 1999, nr 1, s. 67 – 74

29.Przestępczość wśród młodzieży: rozpoznanie zjawiska, diagnozowania i profilaktyka / Clive R. Holin, Deborah Browne, Emma J. Palmer.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004
sygn.  93 989 – 91P

30. Przewodnik po przepisach prawnych w sprawach nieletnich zagrożonych demoralizacją i przestępczością / Krzysztof Kulczyński.- Poznań: Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji, 2003
sygn.   92 172 – 3

31.Przyczyny przestępczości i wizje środków zapobiegawczych. Badania opinii młodzieży / Barbara Karolczak – Biernacka. // Edukacja. – 1998, nr 2, s. 31 – 42.

32.Psychiczne determinanty przestępczości skazanych / Bożena Ulidowska. // Problemy Alkoholizmu. – 1995, nr 6, s. 17.

33.Skąd tylu młodocianych przestępców? / Aneta Tarnowska. // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 8, s. 25 – 29.

34.Szkoła jako miejsce popełniania czynów karalnych i wykroczeń przez dzieci i młodzież / Bogusław Śliwerski. // Wychowanie na co dzień. – 2001, nr 10/11, s. 31 – 34.

35.Wartości w modelu profilaktyki przestępczości nieletnich / Andrzej Baładynowicz. // W: Edukacja społeczeństwa w XXI wieku / Red. nauk.

Stanisław Kunikowski, Anna Krynicka – Piotrak . – Warszawa: „tCHu” doM wYdawniczy , 2009. – S. 90 – 120
sygn.  99 351 – 2

36.Wirtualne i realne zbrodnie dziecięce w cywilizacji, kulturze, szkole, rodzinie. Materiały z seminarium zorganizowanego w dniach 20-21 marca w ramach IV Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy 2000. // Opieka Wychowanie Terapia. – 2000, nr 3, s. /5 – 26/ wkładka.

37.Współczesna przestępczość – uwarunkowania i konsekwencje. Dylematy reakcji społecznej / Anna Kossowska. // W: Resocjalizacja. T.2 / Red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2007. – S. 9 – 19
sygn.96 682 – 3

Wybór i opracowanie:
Wiesława Leszko

(listopad 2009)

komentarze: Closed Tagi: ,
gru 29

Świadomość prawna młodzieży

Obserwując codzienne życie nietrudno dostrzec narastający problem nieposzanowania prawa przez społeczeństwo dorosłe, co ma  negatywny wpływ na zachowanie się młodocianych.

Od 1990 roku wzrosła liczba przestępczości nieletnich. Złe zachowanie młodzieży nie jest w samej młodzieży lecz negatywnych wzorcach, agresji dorosłych, w programach tworzonych przez media, gry komputerowe.

Nieletni dopuszczają się różnych czynów, niszczenia mienia dla rozrywki aż do agresji. Sądzą, że takie zachowania mają charakter wybryków, nie przewidują, że mogą one mieć konsekwencje prawne a nawet  być kwalifikowane jako przestępstwo. Jest to spowodowane ich niską świadomością prawną. Wynika to z braku programów uświadamiających, profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom.

Rodzice i nauczyciele nie do końca czują się odpowiedzialni za swoich podopiecznych, za efekt swoich zabiegów wychowawczych. Przeprowadzone badania przez Towarzystwo Socjologiczne na zlecenie ZPN, na 1001 nauczycieli wśród czynników wpływających na zachowanie uczniów – szkołę wymienili na szóstej pozycji a nauczycieli na ósmej (Dyrektor Szkoły 2005 nr 12).

Co zrobić aby wzrosła świadomość prawna młodzieży? Pomysł zainicjowany przez sędzię Annę M. Wesołowską  – lekcje sądowe przynosi spodziewany efekt, udało się dotrzeć do uczniów. Od kilku lat zaprasza na swoje rozprawy licealistów. Jest to bezpośredni kontakt z prawdą o konsekwencjach łamania prawa. Podczas tych lekcji uczniowie są świadkami dramatów swoich rówieśników, rozpaczy rodziców.  Przekonują się, że młody wiek nie oznacza bezkarności. Czasami nieprzemyślane decyzje mogą zaważyć na całym życiu. Wpływają też na takie wartości jak empatia, współczucie, tolerancja.

Adam Borowski w czasopiśmie Edukacja i Dialog 2006 nr 5 napisał o przeprowadzonych   zajęciach w ramach kultury prawnej dla uczniów ze szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Polegały one na pogadance na tematy dotyczące konsekwencji prawnych w następstwie nieposzanowania prawa, wyjaśnieniu kwalifikacji prawnych czynów, popełnianych przez nieletnich.

Godzina zajęć w szkole  to niewiele ale może to być początek wczesnej profilaktyki w podnoszeniu  świadomości prawnej uczniów z udziałem prawników, pedagogiów, psychologów, służb mundurowych terapeutów i księży.

W realizacji tego programu może pomóc dostępna w Pedagogicznej Bibliotece literatura: wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism. Opracowaną bibliografię polecam nauczycielom i wychowawcom wszystkich typów szkół.

Zachęcam do zapoznania się z książką: Anny Marii Wesołowskiej : Bezpieczna Szkoła – publikacja zawiera  szereg felietonów, z których każdy może być wykładnią osobnej lekcji wychowawczej; Krzysztofa Kulczyńskiego: Przewodnik po przepisach prawnych w sprawach nieletnich zagrożonych demoralizacją i przestępczością – jest ciekawym kompendium dla wszystkich pracujących z dziećmi, szczególnie dyrektorom  szkół, znajdą ciekawe informacje i algorytmy postępowania w trudnych sytuacjach.

1. Agresywność młodzieży: problem indywidualny i społeczny / Jolanta Maria Wolińska. – Lublin: UMCS, 2000     sygn. 85 471

2.Bezpieczeństwo młodzieży: poradnik prawny / Anna Maria Wesołowska. – Warszawa: Poltext, 2008   
sygn.   99 817

3.Elementy systemu dydaktycznego w pracy z wychowankiem nieprzystosowanym społecznie / Dariusz Czekan // Edukacja Humanistyczna.- 2008 , nr 2 , s. 155-163

4. Kultura prawna a świadomość prawna / Anna Gryniuk // Państwo i Prawo. – 2002 , nr 1, s. 15-31

5.Kary. Nieskuteczny i szkodliwy sposób rozwiązywania problemów wychowawczych W: Rozwiązywanie umiejętności psychopedagogicznych w procesie kształcenia nauczycieli / Janina Janowska. – Lublin: UMC-S , 2002
S. 144-150  
sygn. 87 390-1

6. Młodzież o karze śmierci / Stanisław Kawula // Nowa Szkoła. – 2006 , nr 10 s. 43-46

7. Nastoletnia przemoc: analiza biografii młodocianych przemocy – konsekwencje dla socjalnej i pedagogiki. Cz. 2 // Wspólne Tematy . – 2006 , nr 6 , s. 20-27

8. Niska świadomość prawna uczniów / Adam Borowski // Edukacja i Dialog . – 2006 , nr 5 , s. 49-52

9.Nie wierzę w karę / Halina Natora // Edukacja i Dialog . – 2007 , nr 4 , s. 24-27

10. Nikt z nami nie rozmawia; każdy do nas mówi / Maria Dzikowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998 , nr 2 , s. 3-6

11.Odpowiedzialność karna nieletnich a rodzaj stosowanych środków prawnych / Agata Tyburska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998 , nr 5 , s. 30-35

12.Odpowiedzialność nieletnich w świetle nowej kondycji karnej : karać czy wychowywać. Cz. 1 / Zbigniew Wassermann . – 2000 , nr 11 , s. 14-17

13. Odpowiedzialność nieletnich w świetle nowej kondycji karnej : karać czy wychowywać. Cz. 2 / Zbigniew Wassermann . – 2000 , nr 12 , s. 10-13

14.O wartościach, celach i obawach młodzieży licealnej / Joanna Drabczyk // Nowa Szkoła. – 2009 , nr 1 , s. 48-51

15.Przeciwdzialanie zachowaniom przestępczym nieletnich w środowisku lokalnym. Cz. 1 / Grzegorz Harasimiuk // Wychowanie na Co Dzień. – 2006, nr 12 , s. 10-13

16.Postawy dorastającej młodzieży wobec kontroli społecznej / Hubert Kupiec // Edukacja Humanistyczna. – 2008 , nr 2 , s. 86-95

17.Postawy nieletnich wobec norm moralno-prawnych w sytuacji zagrożeń dewiacjami społecznymi / Francuszek Kozaczuk // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2004 , nr ? , s. 23-30

18.Przyczyny przestępczości i wizje środków zapobiegawczych: badanie opinii młodzieży / Barbara Karolczak-Biernacka // Edukacja . – 1992 , nr 2 , s. 31-42

19.Resocjalizacja przez edukację / Mariusz Jędrzejko // Problemy Narkomanii . – 2007 , nr 2 , s. 47-50

20.Rozważania o karze w świetle pedagogiki porównawczej / Beata Krawiec . – Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2005 , nr 12 , s. 38-41

21.Świadomość polityczna i prawna młodzieży: na podstawie badan w klasach maturalnych z lat 1977-1978 / Maria Gerula. – Wrocław: Zakład Narodowy. im. Ossolińskich, 1985
sygn. 52 922

22.Świadomość prawna młodzieży a przestrzeganie norm prawnych / Violetta Kopalińska // Wychowanie na Co Dzień. – 2004 , nr 1/2 , s. 13-16

23.Samobójstwo w opinii młodzieży licealnej / Jacek Mańczak // Edukacja Humanistyczna. – 2007 , nr 2 , s. 141-148

24.Wartości i postawy nieletnich w różnych stadiach wykolejenia społecznego / Franciszek Kozaczuk. – Rzeszów: URZ, 2006  
sygn. 30 1444 (Fila Trzcianka)

25.Wielowymiarowość sytuacji nieletniego przed sądem / Andrzej Węgliński // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – 2005 , nr 25 , s. 163-169

26.Wypoczynek nad wodą a świadomość prawna / Artur Walczak // Wszystko dla Szkoły . – 2008 , nr 5 , s. 9-11

27.Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysiak, Jolanta Sudar-Malukiewicz . – Bydgoszcz: Wydaw. Akademia Bydgoska, 2003   
sygn. 91 670

28.Zmiany postaw młodzieży wobec niektórych wartości życiowych / Mieczysław Gulda. – Gdańsk: IBPM, 1988     sygn. 75 766

Opracowanie:
Wiesława Leszko

(listopad 2009)

komentarze: Closed Tagi: ,
gru 4

Prawa dziecka

Wydawnictwa zwarte:1. Andrzejewski Marek: Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej (dziecko – rodzina – państwo). Kraków: Kantor Wydaw. ZAKAMYCZE, 2003
sygn. 91 770

Książka dotyczy zagadnienia aktualnego i doniosłego społecznie. W pracy eksponowana jest teza o zasadzie pomocniczości jako optymalnym fundamencie dla konstruowania przez państwo polityki rodzinnej.
Autor szczegółowo analizuje zadania rodziców oraz zadania państwa (akcentując relacje pomiędzy nimi) związane z zapewnieniem prawa dziecka do życia na godziwym poziomie ekonomicznym oraz prawa dziecka do życia w rodzinie. Punktem wyjścia do tych rozważań czyni Autor prawo rodzinne, następnie analizie poddaje uregulowania dotyczące roli państwa wobec rodzin, które z różnych przyczyn nienależycie realizują owe zadania. Rozważania dotyczące obowiązującego w Polsce prawa ukazano na tle międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka oraz licznych nawiązań do dorobku socjologii, pedagogiki, ekonomii, polityki społecznej.

2. Kantowicz Ewa: Ochrona praw dziecka w kontekście działalności UNICEF. Warszawa: Wydaw. „Żak”, [1996]
sygn. 82 220-21

Celem tej książki jest promocja działalności UNICEF w Polsce. Autorka zwraca uwagę na kontekst pedagogiczny międzynarodowej ochrony praw dziecka, związany z analizą założeń aksjologiczno-epistemologicznych Konwencji. Przedmiotem analiz stały się tez warunki polityczne, ekonomiczne, zdrowotne i wychowawcze dzieci w różnych krajach świata.
Publikacja ta, zdaniem Autorki, ma przyczynić się do promocji praw dziecka i zainteresować wszystkich tych, którym problematyka ochrony praw populacji dziecięcej jest bliska. Książka ma spełnić rolę przewodnika na gruncie ochrony praw dziecka i działalności UNICEF, ma pomóc czytelnikowi w interpretacji Konwencji o Prawach Dziecka
w kontekście edukacyjnych postulatów wychowania do demokracji
i sytuacji dziecka w różnych układach społeczno-politycznych. Adresowana jest przede wszystkim do pedagogów, studentów kierunków pedagogicznych i przedstawicieli innych zawodów, którzy zajmują się sprawami profesjonalnie lub społecznie, a także do młodzieży pragnącej uczestniczyć w demokratyzacji życia społecznego.

3. Kwak Anna, Mościska Andrzej: Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie. Warszawa: Wydaw. Akademickie „Żak”, 2002
sygn. 87 608 – 9

W prezentowanej pracy, składającej się z czterech rozdziałów, podjęto
analizę praw dziecka od strony teoretycznej i empirycznej, przedstawiając
poglądy dorastającej młodzieży. Autorzy opisali m.in. takie zagadnienia
jak:
- Dziecko i dzieciństwo w perspektywie teoretycznej
-  Prawa dziecka – teoria i wiedza
-  Rodzina a prawa dziecka
-  Rodzice i dzieci – układ podporządkowania czy partnerstwa

4. Łopatka Adam: Dziecko : jego prawa człowieka. Warszawa: Polskie Wydaw. Prawnicze „IURIS”, 2000
sygn. 84 976-7 P

Intencją Autora jest, aby niniejsza książka przyczyniła się do upowszechnienia w Polsce wiedzy o uniwersalnie uznanych prawach człowieka przysługujących każdemu dziecku. Prawa te powinny być uznawane i ochraniane oraz wcielane w życie przez państwa i społeczność międzynarodową.
Niniejsze opracowanie, w intencji Autora, jest adresowane do szerokiego kręgu osób, przede wszystkim do rodziców i starszych dzieci. Jest też adresowane do osób, które z racji swojej pracy zawodowej czy zamiłowań mają bliski kontakt z dziećmi. Osobami takimi są nauczyciele, lekarze, pracownicy socjalni, policjanci, sędziowie, dziennikarze i inni.
Ważnym dopełnieniem tego opracowania są pełne teksty: Konwencji o Prawach Dziecka, Europejskiej konwencji o wykonywaniu praw dziecka oraz Afgańskiej karty o prawach i dobru dziecka.

5. Międzynarodowa ochrona praw dziecka. Warszawa: Wydaw. „Żak”, 1996
sygn. 81 326 – 7

Konwencja o Prawach Dziecka stanowiła ważny krok na drodze powszechnej regulacji praw najmłodszych obywateli świata. Kolejnym krokiem regulacji był Światowy Szczyt na rzecz Dzieci, który zgromadził 71 przywódców państw i rządów w celu podpisania Światowej Deklaracji w Sprawach Dzieci, ich przeżycia, ochrony i rozwoju.
Szczyt nałożył na jego uczestników zobowiązanie opracowania krajowych planów działań na rzecz dzieci na lata dziewięćdziesiąte. W celu pomocy rządom i organizacjom międzynarodowym w przygotowaniu własnych programów działania opracowano wzorcowy plan zamieszczony w tym zbiorku.

6. Prawa dziecka : deklaracje i rzeczywistość. Pod red. Jadwigi Bińczyckiej. Warszawa: Oficyna Wydaw. „Impuls”, 1993
sygn. 76 016 -17

W czerwcu 1992 roku w Rembertowie toczyły się konferencyjne obrady na temat „Prawa dziecka – deklaracje i rzeczywistość”. Książka jest zapisem tych obrad i drukuje teksty wygłaszanych referatów. Jest to zapis
jednostronny, ponieważ nie sposób było oddać klimatu i niepowtarzalnej atmosfery tego spotkania.
Wyłaniająca się z referatów diagnoza rzeczywistości dziecięcej ukazała jej obszary znane i nieznane, tragiczne losy dzieci w perspektywie historycznej i współczesnej, w skali Polski i świata. Ostro zarysowały się
role dzieci jako ofiar przemocy i gwałtu, dzieci, które także tego gwałtu bywają narzędziem o nosicielem.
W kilku referatach pojawił się wątek potrzeby wychowania społeczeństw do respektowania praw dziecka, wychowywania rodziców, nauczycieli, wszystkich, którzy z dziećmi mają kontakt.
Książka stanowi odbicie stanu i poziomu myślenia uczestników Konferencji na temat praw dziecka i perspektyw ich postrzegania.

Artykuły:

1. A.O.: Realizacja prawa do nauki. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2003 nr 7 s. 60 – 61
2. Andrzejewski Marek: Konwencja o prawach dziecka. Geneza i znaczenie. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2000 nr 5 s. 3 – 7
3. Andzrejewski Marek: O (niewielkiej) użyteczności praw dla ochrony uczuć. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2005 nr 1 s. 3 – 10 (dot. przemocy emocjonalnej)
4. Baryluk Wojciech: Uczniowie i nauczyciele nie mają równych praw. „Dialog” 2003 nr 8 s. 28 – 34
5. Chorodowska Małgorzata: Prawa dziecka – uczucia jednym z podstawowych komponentów wychowania. W: Dziecko w kregu wychowania. Pod red. Bogusławy Jodłowskiej. Kraków: Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2002. – S. 215 – 224 sygn. 86 980
6. Czyżewska Monika: Przesłuchanie dzieci – świadków przemocy. „Niebieska Linia” 2006 nr 2 s. 11 – 14
7. Frąckowiak Monika: Czy szkoła ma płeć? „Psychologia w Szkole” 2005 nr 2 s. 13 – 23
8. Grześkowiak Alicja: Prawa dziecka a świat polityki. „Wychowawca” 2000 nr 12 s. 14 – 17
9. Jarosz Ewa: Problem krzywdzenia dzieci w pedagogice społecznej. „Pedagogika Społeczna” 2005 nr 3 s. 37 – 66
10. Jarosz Ewa: Rozwój idei i działań społecznych w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. „Polityka Społeczna” 2005 nr 9 s. 13 – 19
11. Jasiński Paweł: Jak bronić ucznia? Rozterki rzecznika. „Nowe w Szkole” 2002 nr 2 s. 19 – 20
12. Jeszke Henryk: Ewolucja praw dziecka a zjawisko krzywdzenia dzieci. „Przyjaciel Dziecka” 2005 nr 1/6 s. 13 – 17
13. Kądziela Katarzyna: Europejskie prawo wobec przemocy w rodzinie. „Niebieska Linia” 2006 nr 2 s. 3 – 5
14. Kołak Wiesław: Prawa dzieci ulicy w działalności KKWR. „Opieka Wychowanie Terapia” 2002 nr 1 s. [4 - 5] wkładka
15. ?Kompas” – edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą. „Wszystko dla Szkoły” 2006 nr 6 s. 18 – 24
16. Kozłowski Mieczysław: Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw. „Remedium” 2004 nr 11 s. 18 – 19
17. Krajeński Radosław: Prawnokarna ochrona dzieci przed żebraniem. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2003 nr 6 s. 30 31
18. Kuszak Roman: Status prawny ucznia po akcesji. „Edukacja i Dialog” 2003 nr 5 s. 38 – 45
19. Łęcka Dagna: Znajomość i respektowanie praw dziecka w wybranych typach rodzin – z badań własnych. „Wychowanie na Co Dzień” 2003 nr 6 s. 15 – 17, bibliogr.
20. Osuch Maciej: ?Rzecznicy praw ucznia” – czyli mity i fakty. „Dyrektor Szkoły” 2005 nr 12 s. 44 – 48
21. Osuch Maciej: Słabe strony statutu szkoły, czyli o prawach ucznia. „Dyrektor Szkoły” 2004 nr 16 s. 47 – 51
22. Rosner Anna: Jak badać dzieciństwo i prawa dziecka? „Przegląd Historyczny” 2005 T. 96 z. 2 s. 339 – 348
23. Stróżyński Klemens: Płeć ucznia, czyli równość w szkole. „Nowa Szkoła” 2005 nr 7 s. 16 – 19
24. Verhellen Eugen: Prawa dziecka. „Kwartalnik Pedagogiczny” 2001 nr 3/4 s. 59 – 75
25. Walc Wiesława: Prawa dziecka a szkoła. „Nowa Szkoła” 2005 nr 6 s. 16 – 24
26. Wosik-Kawula Danuta: Po lekcjach do pracy – rzecz o pracujących dzieciach. W: Opieka i wychowanie w rodzinie. Pod red. Czesława Kępskiego. Lublin: Wydaw. UMCS, 2003. – S. 156 – 163
sygn. 90 139 – 40 P

Scenariusze zajęć:

1. Brygiem Beata: Prawa dziecka – scenariusz zajęć w klasie 3. „Życie Szkoły” 2000 nr 8 s. 489 – 491
2. Kozak Katarzyna: Scenariusz bożonarodzeniowej uroczystości poświęcony prawom dziecka. W: Uroczystości szkolne w szkole podstawowej I – VI. Pod red. Barbary Bleja-Sosny. T. 2. Toruń: BEA-Bleja, 2003. – S. 99 – 107
sygn. 90 081 P
3. Małko Alina: Prawa dziecka – inscenizacja. „Nowe w Szkole” 2002 nr 11 s. [III - IV] wkładka
4. Rajczakowska Anna: E-Biblioteka. Scenariusz zajęć z języka polskiego dla klasy III gimnazjum. „Gazeta Szkolna” 2004 nr 11 s. [XI] (Temat: Prawa człowieka: komu przysługują i czego dotyczą)
5. Zawadzka Anna: Montaż słowno – muzyczny poświęcony prawom dziecka. „Wszystko dla Szkoły” 2006 nr 3 s. 22 – 24
Wybór i opracowanie:
Iwona Bukowska
(2006)

komentarze: Closed Tagi: , ,