lut 27

Demoralizacja i przestępczość wśród nieletnich

Wejście dziecka na drogę przestępczą na ogół nie jest przypadkowe i jest wypadkową wielu przyczyn, często poprzedzonych wcześniejszymi sygnałami .

Do czynników sprzyjających powstawaniu bądź pogłębianiu się nieprzystosowania społecznego należą: sytuacja rodzinna i szkolna dziecka, kontakty z grupą rówieśniczą, wpływ mediów i Internetu. Do symptomów zagrożeń patologią społeczną zaliczamy: wagary, porzucenie szkoły, drugoroczność, konflikt z rodzicami, nauczycielami, rówieśnikami, zaniedbania w wyglądzie zewnętrznym, ucieczki z domów, picie alkoholu i używanie narkotyków, przebywanie w środowiskach kryminogennych i zachowania agresywne. Kliknij aby czytać dalej… »

komentarze: Closed Tagi: , ,
lut 10

Metody resocjalizacyjne w placówkach wychowawczych

1. Alternatywna koncepcja resocjalizacji w zakładach poprawczych i wychowawczych / Krystyna Kuberska-Gaca. // W: Pedagogika alternatywna / pod red. Krystyny Baranowicz. – Łódź ; Kraków: „Impuls”, 1995. – S. 296 – 303
Sygnatura: 78 949

2. Arteterapia jako metoda wspomagająca socjalizację i resocjalizację / Janina Florczykiewicz. // Opieka Terapia Wychowanie. – 2002, nr 1, s. 30 – 32.

3. Arteterapia w procesie resocjalizacji młodzieży / Ewa Grudziewska. // Opieka Wychowanie Terapia. – 2005, nr 1/2, s. 34 – 37.

4. Casework w wychowaniu resocjalizacyjnym w zakładzie poprawczym / Leszek Mikuła. // Szkoła Specjalna. – 1995, nr 3, s. 174 – 176.

5. Czas wolny w placówkach resocjalizacyjnych. Założenia i rzeczywistość / Wiesława Kubiak. // Opieka Wychowanie Terapia. – 1995, nr 2, s. 27 – 30.

6. Czy survival stanie się metodą resocjalizacji nieletnich przestępców? / Stanisław Kawula. // Wychowanie na co dzień. – 2002, nr 1, s. 13 – 19.

7. „Domy przymierza” jako współczesna forma resocjalizacji / Ewa Tomasik. // Szkoła Specjalna. – 1993, nr 3, s. 114 – 129.

8. Drama w wychowaniu resocjalizującym – na przykładzie zajęć z osadzonymi w warszawskim Areszcie Śledczym / Alicja Dopierała. // Drama. – 2002/2003, nr 42, s. 9 – 13.

9. Edukacja jako metoda twórczej resocjalizacji / Mariusz Jędrzejko. // Pedagogika Społeczna. – 2007, nr 3, s. 111 – 120.

10. Jeszcze raz o resocjalizacji przez twórczość plastyczną / Tomasz Rudowski. // Opieka Wychowanie Terapia. – 1997, nr 1, s. 23 – 25.

11. Media w resocjalizacji / Bronisław Siemieniecki. // W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka resocjalizacyjna młodzieży / Red. Teresa Sołtysiak. – Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2003. – S. 313 – 317
Sygnatura: 91 670-1P

12. Metody twórczej resocjalizacji / Marek Konpczyński. // Pedagogika Społeczna. – 2006, nr 2, s. 39 – 100.
(teatr, drama, muzyka, plastyka, socjodrama)

13. Mity i półprawdy o resocjalizacji nieletnich / Lesław Pytka. // Opieka Wychowanie Terapia. – 1993, nr 4, s. 27 – 29.

14. Możliwości pomocy terapeutycznej nieletnim w zakładzie resocjalizacyjnym / Zdzisław Bartkowicz. // Opieka Wychowanie Terapia. – 1996, nr 4, s. 24 – 26.

15. Możliwości wykorzystania muzykoterapii w profilaktyce i resocjalizacji / Paweł Ochwanowski, Małgorzata Sęk. // Pedagogika Społeczna. – 2006, nr 2, s. 196 – 205.

16. Możliwość wykorzystania dramatoterapii w resocjalizacji / Andrzej Czerkawski. // Chowanna. – 2006, nr 2, s. 109 – 115, bibliogr..

17. Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych (na przykładzie zakładów poprawczych) / Maria Jordan. // Opieka Wychowanie Terapia. – 1995, nr 1, s. 21 – 26.

18. Placówki resocjalizacyjne w reformowanym systemie profilaktyki, opieki i wychowania w Polsce / Taduesz Wolan. // Chowanna. – 2006, nr 2, s. 53 – 74, bibliogr..

19. Praca jako środek resocjalizacji skazanych na karę pozbawienia wolności / Krzysztof Linowski. // Pedagogika pracy. – 2004, nr 45, s. 103 – 110.

20. Praca w resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie / Joanna Moczydłowska. // Problemy Alkoholizmu. – 2005, nr 2/3, s. 15 – 20.

21. Profilaktyczno resocjalizacyjny wymiar dramy w młodzieżowych środowiskach niedostosowania społecznego / Paweł Bykowski. // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 11, s. 52 – 61.

22. Przeobrażenia w obszarze resocjalizacji : na przykładzie wybranej placówki / Aurelia Sitek, Jolanta Dawczyk. // Dyrektor Szkoły. – 1998, nr 12, s. 33 – 36.

23. Przyszłość ośrodków resocjalizacyjnych / Tomasz Polkowski. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 9, s. 30 – 39.

24. Resocjalizacja przez sport w działalności penitencjarnej II RP / Robert Gawkowski. // Pedagogika Społeczna. – 2008, nr 1, s. 161 – 172.

25. Resocjalizacja w polskim instytucjonalnym środowisku penitencjarnym / Joanna Dąbrowska. // Opieka Wychowanie Terapia. – 2001, nr 4, s. 29 – 35.

26. Resocjalizacyjna rola kultury fizycznej / Mateusz Klimek. // Opieka Wychowanie Terapia. – 2006, nr 3/4, s. 33 – 35.

27. Rola ekspresji i twórczości w procesie resocjalizacji / Ida Zochniak. // Opieka Wychowanie Terapia. – 2005, nr 1/2, s. 31.

28. Sens i nonsens resocjalizacji pod przymusem / Ewa Kopszak. // Opieka Wychowanie Terapia. – 1995, nr 3, s. 33 – 35.

29. Sposoby radzenia sobie z agresją i przemocą w szkole (lekcje, programy, strategie, terapia)- Piła: PBP, 2008

30. Teatr resocjalizacyjny – założenia, funkcje, formy / Marek Konopczyński, Katarzyna Sawicka. // W: Samopomoc w teorii i praktyce psychopedagogicznej / pod red. Jadwigi Włodek – Chronowskiej. – Kraków: UJ, 1993. – S. 73 – 76
Sygnatura: 76 434

31. Ucieczki wychowanek placówek resocjalizujących / Joanna Moczydłowska. // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 2/3, s. /XI – XII/ wkładka.

32. Uczeń społecznie niedostosowany a działania innowacyjne w placówkach resocjalizacyjnych / Adam Szecówka. // W: Od szkoły pamięci do szkoły rozwoju. IX Forum Pedagogów Wrocław, 18 października 1996 r. / pod red. Jerzego Semkowa i Mirosławy Wawrzak – Chodaczek. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytwtu Wrocławskiego, 1998. – S. 145 – 153
Sygnatura: 83 613

33. Wybrane propozycje zmian w polskim systemie resocjalizacji na tle tendencji światowych / Adam Szecówka. // W: W poszukiwaniu zagubionej pedagogiki / pod red. J.Semkowa. – Wrocław: Wydaw. UW, 1995. – S. 45 – 67
Sygnatura: 78 289

34. Wychowawcze aspekty kultury fizycznej i jej wykorzystanie w resocjalizacji nieletnich / Marta Motow. // Lider. – 2006, nr 3, s. 10 – 13.

35. Wychowawcze znaczenie sztuki w procesie resocjalizacji / Ida Zochniak. // Opieka Wychowanie Terapia. – 2003, nr 1, s. 27 – 29.

36. Zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rodzin wynikające z nie wypełaniania podstawowych funkcji społecznych.- Piła: PBP, 2004

37. Zakład a społeczne otoczenie – rezerwy podnoszenia resocjalizacyjnej sprawności / Józef Rejman. // Opieka Wychowanie Terapia. – 1995, nr 1, s. 32 – 35.

38. Zakład poprawczy jako placówka resocjalizacji nieletnich / Czesław Betke, Tatiana Betke. // W: Kontakty z ludźmi „innymi” jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji / Pod red. Bogumiły Kosek-Nity i Danuty Raś. – Katowice: Wydaw. UŚ, 2000. – S. 71 – 88
Sygnatura: 86 313 – 15

39. Znaczenie duchowości w procesie terapii uzależnień oraz resocjalizacji / Krzysztof Kudzia. // Problemy Narkomanii. – 2006, nr 4, s. 77 – 81.

40. Znaczenie machanizmów transgresji w projektowaniu optymalnego modelu działań w pedagogice resocjalizacyjnej / Ryszard Białobrzeski. // W: Z pogranicza teorii i praktyki pedagogiki specjalnej / pod red. Czesława Maliszewskiego. – Wrocław: Wydaw. UW, 1993. – S. 5 – 18
Sygnatura: 77 012

Opracowanie:
Magdalena Gutowska
(styczeń 2009)

komentarze: Closed Tagi: ,