lut 10

Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie u dzieci w wieku przedszkolnym

1. Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży / Zbigniew Cendrowski. // Lider. – 2002, nr 11, s. 3 – 6.

2. Aktywność ruchowa i kultura zdrowotna / Zygmunt Jaworski. // Lider. – 2008, nr 1, s. 5 – 7.

3. Baśnie uczą odpowiedzialności / Danuta Waloszek. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 6, s. 9 – 13.

4. Bezpieczeństwo komunikacyjne dzieci jako jeden z celów promocji zdrowia w przedszkolu / Aleksandra Marchlewicz, Ewa Rządkowska. // Wychowanie na Co Dzień. – 2004, nr 9, s. [VII - VIII] wkładka.

5. Bezpiecznie za progiem domu i przedszkola / Helena Prus-Wiśniewska. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 5, s. 32 – 37.

6. Człowiek i wartości. Powinność i odpowiedzialność / Jarosław Gara. // Opieka Wychowanie Terapia. – 2000, nr 4, s. 14 – 18.

7. Dbam o zdrowie” program edukacji zdrowotnej w kształceniu uczniów w wieku wczesnoszkolnym / Mirosława Parlak. // Nauczanie Początkowe. – 2005, nr 2, s. 27 – 34.

8. Edukacja zdrowotna dzieci przedszkolnych / Piotr Kowolik. // Kultura Fizyczna. – 1993, nr 11/12, s. 29.

9. Edukacja zdrowotna w przedszkolu / Iwona Galus. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 1, s. 39 – 41.

10. Edukacja zdrowotna w przedszkolu / Katarzyna Nieleszczuk. // Lider. – 2006, nr 6, s. 22 – 24.

11. Jak przedszkole może wspomagać rozwój twórczej aktywności dziecka – na przykładzie doświadczeń brytyjskich / Barbara Bilewicz – Kiźnia. // Wychowanie na co dzień. – 2008, nr 1/2, s. 34 – 36.

12. Kreowanie procesu wychowania ku wartości zdrowia jako wyzwanie dla współczesnej edukacji przedszkolnej / Joanna Soboń. // Lider. – 2008, nr 10, s. 12 – 14.

13. Od wychowania w posłuszeństwie do wychowania w odpowiedzialności. Refleksje pedagogiczne / Zbigniew Kwieciński. // W: Pedagogika w pokoju nauczycielskim / pod red. Krzysztofa Kruszewskiego. – Warszawa: WSiP SA, 2000. – S. 37 – 44
sygn. 82 025 – 7

14. Odpowiedzialność jako wartość edukacyjna / Urszula Ostrowska. // Kultura i Edukacja. – 1998, nr 3, s. 18 – 33.

15. Odpowiedzialność jako wartość i cel edukacyjny / Barbara Żechowska. // Ruch Pedagogiczny. – 1993, nr 3/4, s. 104 – 112.

16. Odpowiedzialność jako wartość i cel edukacyjny / Barbara Żechowska. // Ruch Pedagogiczny. – 1993, nr 3/4, s.

17. Przyjaciele Zippiego” – program promocji zdrowia psychicznego dla małych dzieci / Katarzyna Stępniak. // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. – 2005, z. 9, s. 70 – 72.

18. Psychologiczne aspekty wczesnego kontaktu dziecka ze sportem / Tadeusz Sankowski. // Kultura Fizyczna. – 2005, nr 1/2, s. 1 – 6.

19. Samodzielność i odpowiedzialność. Szanse rozwoju osobowego dziecka od najwcześniejszych lat w rodzinie / Agnieszka Sawuła. // Wychowanie na co dzień. – 2007, nr 6, s. 11 – 14.

20. W trosce o samodzielność i aktywność dzieci / Anna Szafrańska. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 8, s. 488 – 490.

21. Wychowanie fizyczne podstawą harmonijnego rozwoju dziecka / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 1, s. 10 – 12.

22. Wychowanie fizyczne w przedszkolu / Andrzej Rejzner. // Wychowanie w Przedszkolu. – 1993, nr 9, s. 515 – 521.

23. Wychowanie ku odpowiedzialności za ciało i zdrowie / Mirosław Kowalski // Wychowanie na co dzień. – 2008, nr 7/8, s. 27 – 32

24. Wychowanie zdrowotne w przedszkolu / Zofia Kubińska, Małgorzata Lichota. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 1, s. 28 – 30.

25. Wychowanie zdrowotne w przedszkolu i w szkole – relacje / Gabriela Antoszczuk. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 1997, nr 2, s. 72 – 77.

26. Zabawy i gry ruchowe jako element wychowania prozdrowotnego / Michał Bronikowski [i in.]. // Lider. – 2008, nr 4, s. 27 – 30.

27. Zdrowie w edukacji elementarnej: wprowadzenie do konstruowania programów autorskich / Red. Danuta Skulicz.- Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2004
sygn. 94 307, 94 252 – 3

28. Żyjmy zdrowo / Hanna Majchrzak. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 5, s. 302 – 304.

Opracowanie:
Magdalena Gutowska
(styczeń 2009)

komentarze: Closed Tagi: , ,
sty 22

Jak pracować z dzieckiem z ADHD?

Nadruchliwość, impulsywność, zburzenia koncentracji uwagi – to charakterystyczne cechy ADHD – zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. Stanowią wyzwanie dla rodziców i pedagogów, dziecku niejednokrotnie utrudniają naukę oraz nawiązywanie prawidłowych relacji z rówieśnikami. Z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej często występują specyficzne trudności w uzyskiwaniu umiejętności szkolnych, takie jak: dysleksja, dysgrafia oraz dyskalkulia. Kliknij aby czytać dalej… »

komentarze: Closed Tagi: ,
gru 4

Prawa dziecka

Wydawnictwa zwarte:1. Andrzejewski Marek: Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej (dziecko – rodzina – państwo). Kraków: Kantor Wydaw. ZAKAMYCZE, 2003
sygn. 91 770

Książka dotyczy zagadnienia aktualnego i doniosłego społecznie. W pracy eksponowana jest teza o zasadzie pomocniczości jako optymalnym fundamencie dla konstruowania przez państwo polityki rodzinnej.
Autor szczegółowo analizuje zadania rodziców oraz zadania państwa (akcentując relacje pomiędzy nimi) związane z zapewnieniem prawa dziecka do życia na godziwym poziomie ekonomicznym oraz prawa dziecka do życia w rodzinie. Punktem wyjścia do tych rozważań czyni Autor prawo rodzinne, następnie analizie poddaje uregulowania dotyczące roli państwa wobec rodzin, które z różnych przyczyn nienależycie realizują owe zadania. Rozważania dotyczące obowiązującego w Polsce prawa ukazano na tle międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka oraz licznych nawiązań do dorobku socjologii, pedagogiki, ekonomii, polityki społecznej.

2. Kantowicz Ewa: Ochrona praw dziecka w kontekście działalności UNICEF. Warszawa: Wydaw. „Żak”, [1996]
sygn. 82 220-21

Celem tej książki jest promocja działalności UNICEF w Polsce. Autorka zwraca uwagę na kontekst pedagogiczny międzynarodowej ochrony praw dziecka, związany z analizą założeń aksjologiczno-epistemologicznych Konwencji. Przedmiotem analiz stały się tez warunki polityczne, ekonomiczne, zdrowotne i wychowawcze dzieci w różnych krajach świata.
Publikacja ta, zdaniem Autorki, ma przyczynić się do promocji praw dziecka i zainteresować wszystkich tych, którym problematyka ochrony praw populacji dziecięcej jest bliska. Książka ma spełnić rolę przewodnika na gruncie ochrony praw dziecka i działalności UNICEF, ma pomóc czytelnikowi w interpretacji Konwencji o Prawach Dziecka
w kontekście edukacyjnych postulatów wychowania do demokracji
i sytuacji dziecka w różnych układach społeczno-politycznych. Adresowana jest przede wszystkim do pedagogów, studentów kierunków pedagogicznych i przedstawicieli innych zawodów, którzy zajmują się sprawami profesjonalnie lub społecznie, a także do młodzieży pragnącej uczestniczyć w demokratyzacji życia społecznego.

3. Kwak Anna, Mościska Andrzej: Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie. Warszawa: Wydaw. Akademickie „Żak”, 2002
sygn. 87 608 – 9

W prezentowanej pracy, składającej się z czterech rozdziałów, podjęto
analizę praw dziecka od strony teoretycznej i empirycznej, przedstawiając
poglądy dorastającej młodzieży. Autorzy opisali m.in. takie zagadnienia
jak:
- Dziecko i dzieciństwo w perspektywie teoretycznej
-  Prawa dziecka – teoria i wiedza
-  Rodzina a prawa dziecka
-  Rodzice i dzieci – układ podporządkowania czy partnerstwa

4. Łopatka Adam: Dziecko : jego prawa człowieka. Warszawa: Polskie Wydaw. Prawnicze „IURIS”, 2000
sygn. 84 976-7 P

Intencją Autora jest, aby niniejsza książka przyczyniła się do upowszechnienia w Polsce wiedzy o uniwersalnie uznanych prawach człowieka przysługujących każdemu dziecku. Prawa te powinny być uznawane i ochraniane oraz wcielane w życie przez państwa i społeczność międzynarodową.
Niniejsze opracowanie, w intencji Autora, jest adresowane do szerokiego kręgu osób, przede wszystkim do rodziców i starszych dzieci. Jest też adresowane do osób, które z racji swojej pracy zawodowej czy zamiłowań mają bliski kontakt z dziećmi. Osobami takimi są nauczyciele, lekarze, pracownicy socjalni, policjanci, sędziowie, dziennikarze i inni.
Ważnym dopełnieniem tego opracowania są pełne teksty: Konwencji o Prawach Dziecka, Europejskiej konwencji o wykonywaniu praw dziecka oraz Afgańskiej karty o prawach i dobru dziecka.

5. Międzynarodowa ochrona praw dziecka. Warszawa: Wydaw. „Żak”, 1996
sygn. 81 326 – 7

Konwencja o Prawach Dziecka stanowiła ważny krok na drodze powszechnej regulacji praw najmłodszych obywateli świata. Kolejnym krokiem regulacji był Światowy Szczyt na rzecz Dzieci, który zgromadził 71 przywódców państw i rządów w celu podpisania Światowej Deklaracji w Sprawach Dzieci, ich przeżycia, ochrony i rozwoju.
Szczyt nałożył na jego uczestników zobowiązanie opracowania krajowych planów działań na rzecz dzieci na lata dziewięćdziesiąte. W celu pomocy rządom i organizacjom międzynarodowym w przygotowaniu własnych programów działania opracowano wzorcowy plan zamieszczony w tym zbiorku.

6. Prawa dziecka : deklaracje i rzeczywistość. Pod red. Jadwigi Bińczyckiej. Warszawa: Oficyna Wydaw. „Impuls”, 1993
sygn. 76 016 -17

W czerwcu 1992 roku w Rembertowie toczyły się konferencyjne obrady na temat „Prawa dziecka – deklaracje i rzeczywistość”. Książka jest zapisem tych obrad i drukuje teksty wygłaszanych referatów. Jest to zapis
jednostronny, ponieważ nie sposób było oddać klimatu i niepowtarzalnej atmosfery tego spotkania.
Wyłaniająca się z referatów diagnoza rzeczywistości dziecięcej ukazała jej obszary znane i nieznane, tragiczne losy dzieci w perspektywie historycznej i współczesnej, w skali Polski i świata. Ostro zarysowały się
role dzieci jako ofiar przemocy i gwałtu, dzieci, które także tego gwałtu bywają narzędziem o nosicielem.
W kilku referatach pojawił się wątek potrzeby wychowania społeczeństw do respektowania praw dziecka, wychowywania rodziców, nauczycieli, wszystkich, którzy z dziećmi mają kontakt.
Książka stanowi odbicie stanu i poziomu myślenia uczestników Konferencji na temat praw dziecka i perspektyw ich postrzegania.

Artykuły:

1. A.O.: Realizacja prawa do nauki. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2003 nr 7 s. 60 – 61
2. Andrzejewski Marek: Konwencja o prawach dziecka. Geneza i znaczenie. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2000 nr 5 s. 3 – 7
3. Andzrejewski Marek: O (niewielkiej) użyteczności praw dla ochrony uczuć. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2005 nr 1 s. 3 – 10 (dot. przemocy emocjonalnej)
4. Baryluk Wojciech: Uczniowie i nauczyciele nie mają równych praw. „Dialog” 2003 nr 8 s. 28 – 34
5. Chorodowska Małgorzata: Prawa dziecka – uczucia jednym z podstawowych komponentów wychowania. W: Dziecko w kregu wychowania. Pod red. Bogusławy Jodłowskiej. Kraków: Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2002. – S. 215 – 224 sygn. 86 980
6. Czyżewska Monika: Przesłuchanie dzieci – świadków przemocy. „Niebieska Linia” 2006 nr 2 s. 11 – 14
7. Frąckowiak Monika: Czy szkoła ma płeć? „Psychologia w Szkole” 2005 nr 2 s. 13 – 23
8. Grześkowiak Alicja: Prawa dziecka a świat polityki. „Wychowawca” 2000 nr 12 s. 14 – 17
9. Jarosz Ewa: Problem krzywdzenia dzieci w pedagogice społecznej. „Pedagogika Społeczna” 2005 nr 3 s. 37 – 66
10. Jarosz Ewa: Rozwój idei i działań społecznych w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. „Polityka Społeczna” 2005 nr 9 s. 13 – 19
11. Jasiński Paweł: Jak bronić ucznia? Rozterki rzecznika. „Nowe w Szkole” 2002 nr 2 s. 19 – 20
12. Jeszke Henryk: Ewolucja praw dziecka a zjawisko krzywdzenia dzieci. „Przyjaciel Dziecka” 2005 nr 1/6 s. 13 – 17
13. Kądziela Katarzyna: Europejskie prawo wobec przemocy w rodzinie. „Niebieska Linia” 2006 nr 2 s. 3 – 5
14. Kołak Wiesław: Prawa dzieci ulicy w działalności KKWR. „Opieka Wychowanie Terapia” 2002 nr 1 s. [4 - 5] wkładka
15. ?Kompas” – edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą. „Wszystko dla Szkoły” 2006 nr 6 s. 18 – 24
16. Kozłowski Mieczysław: Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw. „Remedium” 2004 nr 11 s. 18 – 19
17. Krajeński Radosław: Prawnokarna ochrona dzieci przed żebraniem. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2003 nr 6 s. 30 31
18. Kuszak Roman: Status prawny ucznia po akcesji. „Edukacja i Dialog” 2003 nr 5 s. 38 – 45
19. Łęcka Dagna: Znajomość i respektowanie praw dziecka w wybranych typach rodzin – z badań własnych. „Wychowanie na Co Dzień” 2003 nr 6 s. 15 – 17, bibliogr.
20. Osuch Maciej: ?Rzecznicy praw ucznia” – czyli mity i fakty. „Dyrektor Szkoły” 2005 nr 12 s. 44 – 48
21. Osuch Maciej: Słabe strony statutu szkoły, czyli o prawach ucznia. „Dyrektor Szkoły” 2004 nr 16 s. 47 – 51
22. Rosner Anna: Jak badać dzieciństwo i prawa dziecka? „Przegląd Historyczny” 2005 T. 96 z. 2 s. 339 – 348
23. Stróżyński Klemens: Płeć ucznia, czyli równość w szkole. „Nowa Szkoła” 2005 nr 7 s. 16 – 19
24. Verhellen Eugen: Prawa dziecka. „Kwartalnik Pedagogiczny” 2001 nr 3/4 s. 59 – 75
25. Walc Wiesława: Prawa dziecka a szkoła. „Nowa Szkoła” 2005 nr 6 s. 16 – 24
26. Wosik-Kawula Danuta: Po lekcjach do pracy – rzecz o pracujących dzieciach. W: Opieka i wychowanie w rodzinie. Pod red. Czesława Kępskiego. Lublin: Wydaw. UMCS, 2003. – S. 156 – 163
sygn. 90 139 – 40 P

Scenariusze zajęć:

1. Brygiem Beata: Prawa dziecka – scenariusz zajęć w klasie 3. „Życie Szkoły” 2000 nr 8 s. 489 – 491
2. Kozak Katarzyna: Scenariusz bożonarodzeniowej uroczystości poświęcony prawom dziecka. W: Uroczystości szkolne w szkole podstawowej I – VI. Pod red. Barbary Bleja-Sosny. T. 2. Toruń: BEA-Bleja, 2003. – S. 99 – 107
sygn. 90 081 P
3. Małko Alina: Prawa dziecka – inscenizacja. „Nowe w Szkole” 2002 nr 11 s. [III - IV] wkładka
4. Rajczakowska Anna: E-Biblioteka. Scenariusz zajęć z języka polskiego dla klasy III gimnazjum. „Gazeta Szkolna” 2004 nr 11 s. [XI] (Temat: Prawa człowieka: komu przysługują i czego dotyczą)
5. Zawadzka Anna: Montaż słowno – muzyczny poświęcony prawom dziecka. „Wszystko dla Szkoły” 2006 nr 3 s. 22 – 24
Wybór i opracowanie:
Iwona Bukowska
(2006)

komentarze: Closed Tagi: , ,