lis 24

Historia Czarnkowa

Historia Czarnkowa w zbiorach
Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Czarnkowie

Ze względu na dużą ilość opisów wydzielono materiały z tematów: II wojna światowa i Powstanie Wielkopolskie.

HISTORIA CZARNKOWA:

1. A.B.: Dzierżykraj. Gniewomir. Mikołaj . – Ziemia Nadnotecka 1975 nr 8 s. 5 (krótka informacja o książętach, którzy dali początek rodowi Czarnkowskich)
2. A.W.: Należy im się pamięć . – Ziemia Nadnotecka 1972 nr 4 s.2 (walka o polskość i przynależność do Macierzy na przestrzeni lat, m.in. w Czarnkowie)
3. Baliński M., Lipiński T.: Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana. Warszawa 1843
sygn. 28863 (Czarnków – Tom I s. 124-126)
4. Barnaś Zofia: Droga do wolności na Ziemi Czarnkowskiej 1918/1919 . – Nadnoteckie Echa 1998 nr 22 s. 8, nr 24 s. 2-3
5. Bartoszek J.: Stan badań prehistorycznych w naszym powiecie . – Nasze Myśli 1936 nr 5 s. 4-6
sygn. 30456
6. Bartoszek Henryk: Z dziejów miasta Czarnkowa i powiatu. Sarbia 1959, maszynopis
sygn. 23796, 23797
7. Białecki M.: Zarys historii Związku Inwalidów Wojennych RP na ziemiach Wielkopolski 1918-1993. Poznań 1994 (m.in. Czarnków)
sygn. P. 35447
8. Biernacki C.: Rogoźno na Czarnków zamienię – król . – Gazeta Poznańska 1993 nr 48
sygn. Cz-41
9. Czarnków. – Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu. Wrocław 1983 Cz. 1 z. 2, s.288-294
sygn. P. 16884
10. Czarnków . – Słownik geograficzny Królestwa Polskiego. Warszawa 1880 T. 1, s. 748-750
sygn. P. 10088
11. Czarnków . – Encyklopedia Powszechna, Warszawa 1861 T. 6 s. 167-181
12. Dombek Wł.: Z cyklu walk o Polskę . – Nasze Myśli 1938 rok III nr 5 s. 8-10, nr 6 s. 9-10, nr 7 s. 6-7, nr 8 s. 11-13 sygn. 33826
13. Droga do wolności na Ziemi Czarnkowskiej – 1906 r. . – Nadnoteckie Echa 1998 nr 21 s.5
14. Droga do wolności na Ziemi Czarnkowskiej – 1848 . – Nadnoteckie Echa 1998 nr 20 s.3
15. Dworecki Z.: Mniejszość niemiecka w powiatach nadnoteckich w okresie II Rzeczypospolitej . – Rocznik Nadnotecki 1992 T. XXIII, s. 31-44 (m.in. powiat czarnkowski)
sygn. 30441, 30442
16. Działalność kółek włościańskich (m.in.Czarnków). W: Wielkopolska w świetle źródeł historycznych. Wybór tekstów źródłowych. Poznań 1958 s.256
sygn. 4483-4485
17. Działalność Towarzystwa Oświaty Ludowej. (m.in.Czarnków) W: Wielkopolska w świetle źródeł historycznych. Wybór tekstów źródłowych. Poznań 1958 s.245
sygn. 4483-4485
18. E.J.: Czarnkowskie Bractwo Kurkowe. Kartki z przeszłości . – Ziemia Nadnotecka 1977 nr 2 s. 4
19. Fijałkowski M.: Z dziejów gminy żydowskiej w Czarnkowie w XVII – XX w. Szkic historyczny . – Rocznik Nadnotecki 1990 Tom XXI s. 39-48, bibliografia
sygn. 28333
20. Filipiak T.: Dzieje związków zawodowych w Wielkopolsce do roku 1919. Poznań 1965. .in. Czarnków s.120,140,145,165,327,328,383
sygn. 27131
21. Filipiak T. i in.: Polityczna działalność rzemiosła wielkopolskiego w okresie zaborów (1793-1918). Poznań 1963 sygn. 34585
22. Frąckowiak W.: Pruska grabież ziemi. W 200-lecie zaboru Ziemi Nadnoteckiej. – Ziemia Nadnotecka 1972 nr 4 s. 7, mapka
23. Giermek Jan: Mniejszość narodowa w powiecie czarnkowskim . – Głos Uczniowski 1929 rok II nr 4 s. 41-45
sygn. 33825
24. Gronkowski I.W. Ksero z książki Księża społecznicy w Wielkopolsce 1894-1919. Słownik Biograficzny T.1 Gniezno 1992 s. 246-247
sygn. Cz-58
25. Gurynowicz Barbara: Śladami czarnkowskich Żydów . – Nadnoteckie Echa 1994 nr 7 s.14
26. Górzna Felicja: Moje wspomnienia z wyzwolenia Czarnkowa . – Nadnoteckie Echa 1996 nr 2 s. 3, nr 3 s.2
27. Henke A.B.: Czarnków. Wspomnienia autora z pierwszych dni wyzwolenia w 1918 r.
sygn. Cz-50
28. Hlebionek M.: Kasztelania czarnkowska. Czarnków 2006
sygn. 35961, 35962
29. (jack): Grot, ceramika i poroże . – Nadnoteckie Echa 2001 nr 8 s. 5 (znalezisko z X-XI w. wykopane w okolicach ul. Browarnej i Zamkowej)
30. (jack): Skarbu nie znaleziono . – Nadnoteckie Echa 2000 nr 19 s.3 (refleksje po prowadzonych wykopaliskach przy Pl. Wolności w Czarnkowie)
31. Jakóbczak Witold (red): Dzieje Wielkopolski. T.II: Lata 1793-1918. Poznań 1973 (m.in. Czarnków)
sygn. 6094
32. Kędelski M.: Ludność północno-zachodniej Wielkopolski w XVIII wieku . – Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza. Tom XVIII z.2 (36) s. 27-56
sygn. 28719
33. Klemm J.: Zwięzła historia miasta Czarnkowa. Czarnków 1893 – pisana w języku niemieckim, pismo gotyckie sygn. B/1006
34. Klemm J.: Krótka historia miasta Czarnkowa spisana na 700-lecie miasta. Przeł. Dorota i Jacek Kotulowie, Czarnków 1991
sygn. 29592, 29066
35. Kowal S., Olejnik K., Rutowska M.: Dzieje Czarnkowa na przestrzeni wieków, Czarnków 1994
sygn. 30702, 30703, 30704,
36. Kowal S.: Społeczeństwo Czarnkowa w okresie rozbiorów i II Rzeczypospolitej . – Rocznik Nadnotecki 1992 T. XXIII s. 13-22
sygn. 30441, 30442
37. Krótki zarys dziejów powiatu czarnkowskiego i miasta Czarnkowa opracowany przez Antoniego Słodowego w roku 1926 . – Nadnoteckie Echa 1998 nr 21 s.25-26
38. Kujawa Paweł: Kości rabina . – Tygodnik Nowy 2004 nr 52 (krótka historia Gminy Żydowskiej w Czarnkowie) sygn. Cz-116
39. Kukawski L.: Kawaleria pod Czarnkowem . – Tygodnik Pilski 1994 nr 37 s.11 (7 Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich w 1939 roku)
40. Kulejowska-Topolska Z.: Dzieje miasta Czarnkowa do roku 1939 . – Rocznik Nadnotecki 1966 z.1 s. 9-32
sygn. 3805-3809
41. Kulwas Józef: W kole ZZK (Związek Zawodowy Kolejarzy w Czarnkowie. W: Kartki robotniczych wspomnień. Z życia i walki w Wielkopolsce w latach 1918-1945. Poznań 1972 s. 43-64
sygn. 31211
42. Liczba członków związków zawodowych rzemiosła (m.in. Czarnków) w l. 1896-1906. W: Filipiak T. i in.,
Polityczna działalność rzemiosła wielkopolskiego w okresie zaborów (1793-1918). Poznań 1963, s. 146-147
sygn. 34585
43. Liczba mieszkańców miasta (Czarnków) prezesów okresie wielkiego Księstwa Poznańskiego.
W: Kozłowski J., Wielkopolska pod zaborem pruskim w latach 1815-1918, Poznań 2006, s.44
sygn. 36317
44. Liczba polskich i niemieckich majątków ziemskich w powiecie Czarnków. W: Kozłowski J., Wielkopolska pod zaborem pruskim w latach 1815-1918, Poznań 2006, s. 31
sygn. 36317
45. Lista prezesów polskich komitetów powiatowych w Wielkim Księswie Poznańskim (1848 r.), m.in. Czarnków. W: Kozłowski J., Wielkopolska pod zaborem pruskim w latach 1815-1918, Poznań 2006, s. 136 sygn. 36317
46. Łopata-Łowiński J.: Czarnkowskie cmentarzysko ludności kultury łużyckiej . – Nadnoteckie Echa 1994 nr 3 s. 10-11
47. Łopata-Łowiński J.: O badaniach archeologicznych w Czarnkowie i nie tylko . – Nadnoteckie Echa 1994 nr 9 s. 5
48. Makowski E.: Kształtowanie się stosunków społeczno-politycznych w Wielkopolsce w latach 1926-1939. Warszawa 1979 (m.in. Czarnków i powiat czarnkowski)
sygn. 11821
49. Malinowski T.: Wielkopolska w dobie prasłowian. Poznań 1973 (m.in. wykopaliska w Czarnkowie)
sygn. 5970, 6287
50. Malinowski T.: Wielkopolska w otchłani wieków. Poznań 1985 (odkrycia archeologiczne m.in. okolic Czarnkowa) sygn. 20545
51. Mapa woj. poznańskiego w l. 1919-1932 oraz 1932-1938 (powiat czarnkowski).
W: Pacanowska R., Samorząd powiatowy w Wielkopolsce w latach 1919-1939, Poznań 2006, s.32-33
sygn. 35634
52. mar.: Osada na obwodnicy . – Nadnoteckie Echa 2004 nr 7 s. 12
53. Medale z czasów Stefana Batorego, Zygmunta III i medaliony z trumny Adama Czarnkowskiego . -
Nasze Myśli 1937 rok II nr 7 s. 12-13 (zasługi Adama Sędziwoja Czarnkowskiego)
sygn. 30456
54. Mróz Marian: Krajobraz powiatu czarnkowskiego . – Głos Uczniowski 1929 rok II nr 4 s. 15-16
(opis obejmuje miasto Czarnków, brak dalszego ciągu)
sygn. 33825
55. Niedzielski J.: Archeologiczne odkrycie w Czarnkowie. Zręby wczesnośredniowiecznej osady . – Głos Wielkopolski 1966 nr 179
sygn. Cz-1
56. Olejnik K.: Grody wielkopolskie w służbie państwa średniowiecznego. W: Olejnik K.: Grody i zamki w Wielkopolsce. Poznań 1993 s. 51-172 (dot. Czarnkowa s. 108-112)
sygn. 29991
57. Organizowanie życia gospodarczego wśród mniejszości niemieckiej. (m.in. Czarnków).
W: Wielkopolska w świetle źródeł historycznych. Wybór tekstów źródłowych. Poznań 1958 s.369 sygn. 4483-4485
58. Pamięci czarnkowskich Żydów . – Nadnoteckie Echa 1993 nr 8 s.1
59. Początki władzy ludowej w Wielkopolsce. Materiały źródłowe z wielkopolskich archiwów państwowych. Warszawa 1976 sygn 9814
60. Piotrkowska U.: Struktura i rozmieszczenie własności ziemskiej w powiatach poznańskim i wałeckim w drugiej połowie XVI wieku . – Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza. T. XVII z.1 (33)
sygn. 26524
61. Podział administracyjny Poznańskiego w latach 1816-1886 oraz 1887-1918 (powiaty, m.in. Czarnków). W: Kozłowski J., Wielkopolska pod zaborem pruskim w latach 1815-1918. Poznań 2006, s. 63, 208
sygn. 36317
62. Roszak Władysław: Stan gospodarczy powiatu . – Głos Uczniowski 1929 rok II nr 4 s. 37-41 sygn. 33825
63. Rozmus J.: Cech krawiecki w Czarnkowie (początki cechu) . – Gazeta Poznańska 1996 nr 53
sygn. Cz-69
64. Rozmus J.: Czarnków i władcy Polski. Z kart historii . – Gazeta Poznańska 1997 nr 45 sygn. Cz-87
65. Rozmus J.: Spacerkiem po starym Czarnkowie (Czarnków opisany w 1929 r.) . – Gazeta Poznańska 1995 nr 166 sygn. Cz-62
66. Rozmus J.: Wiosna Ludów 1848 w historii regionu (m.in. okolice Czarnkowa). – Gazeta Poznańska 1993 nr 292 sygn. Cz-37
67. Rozmus J.: Wojna prusko-francuska w Czarnkowie (wydarzenia z 1871 r.) . – Gazeta Poznańska 1995 nr 111
68. Rozruchy głodowe w 1847 r., m.in. w Czarnkowie. W: Kozłowski J., Wielkopolska pod zaborem pruskim w latach 1815-1918, Poznań 2006, s. 130
sygn. 36317
69. Rymarz E.: Ród Drogosławiców-Bojtynów w Nowej Marchii i Wielkopolsce w powiązaniu z zabiegami
Władysława Łokietka o odzyskanie ziem zanoteckich . – Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza. T. XVI z.1 (31) s.25-44
sygn. 20692
70. Słodowianka S.: Przed tysiącem lat (początki Czarnkowa) . – Nasze Myśli 1936 nr 6 s. 2-3
sygn. 30456
71. Słodowy A.: Krótki zarys dziejów powiatu czarnkowskiego i miasta Czarnkowa z planem okolicy
Czarnkowa i powiatu czarnkowskiego. Czarnków 1926
sygn. 29067, B-827
72. Spis delegatów wielkopolskich dzielnic zaboru pruskiego wybranych na Polski Sejm Dzielnicowy do Poznania w grudniu 1918 r. . – Przegląd Wielkopolski 1991 nr 3-4 s.5-12 (powiat czarnkowski s. 7)
73. Śladem czarnkowskiego grodu… . – Nadnoteckie Echa 2001 nr 14 s.15 (badania archeologiczne w Czarnkowie)
74. Udział rzemieślników w ruchach społecznych (1847 r.). W: Filipiak T. i in., Polityczna działalność rzemiosła wielkopolskiego w okresie zaborów (1793-1918), Poznań 1963 (Czarnków s. 174, 238)
sygn. 34585
75. Udział starosty z Czarnkowa w Związku Powiatów Poznańskich w 1919 r.
W: Pacanowska R., Samorząd powiatowy w Wielkopolsce w latach 1919-1939. Poznań 2006 s. 40
sygn. 35634
76. WAW: Czarnków jak Kraków. Pradawny gród czarnkowski umiejscowiony był od ulicy Browarnej w stronę ulicy Zamkowej . – Gazeta Powiatowa 2001 nr 32 s.12
77. Wojcieszak Janusz: Początki władzy ludowej w Czarnkowie . – Tygodnik Pilski 1985 nr 15 s.6
78. Wykaz czasopism, które ukazywały się w Poznańskiem w r. 1849, ( m.in. Czarnków)
W: Kozłowski J., Wielkopolska pod zaborem pruskim w latach 1815-1918. Poznań 2006, s. 161
sygn. 36317
79. Wykaz notariuszy, których akta znajdują się w Archiwum Państwowym w Poznaniu Oddział w Pile,
m.in. z Czarnkowa (okres przedwojenny). W: Malec D., Dzieje notariatu polskiego, Kraków 2007, s.. 318
sygn. 36196
80. Z historii Czarnkowa: red. Z.Dudek, P.Szlanga, S. Czarnecki Czarnków, 2008
sygn. 36990
81. Zaganiaczyk Marian: Tam, gdzie jest Czarnków (Czarnków okresu międzywojennego) . – Nadnoteckie Echa 1992 nr 15 s.7
82. Zaganiaczyk Marian: Tam, gdzie jest Czarnków (dzieje Czarnkowa do r. 1192) . – Nadnoteckie Echa 1991 nr 5 s.3
83. Zaganiaczyk Marian: Tam, gdzie jest Czarnków (najazd szwedzki, koniec panowania rodu Czarnkowskich,
klęski żywiołowe w l.1708-1710) . – Nadnoteckie Echa 1991 nr 9 s.3
84. Zaganiaczyk Marian: Tam, gdzie jest Czarnków (początki miasta) . – Nadnoteckie Echa 1991 nr 6 s.8
85. Zaganiaczyk Marian: Tam, gdzie jest Czarnków (rzemiosło i życie mieszkańców w XVIII w.) . – Nadnoteckie Echa 1991 nr 13 s.3
86. Zaganiaczyk Marian: Tam, gdzie jest Czarnków (wydarzenia w XVIII w.) . – Nadnoteckie Echa 1991 nr 10 s.7
87. Zaganiaczyk Marian: Tam, gdzie jest Czarnków (ważniejsze wydarzenia w XIX w.) . – Nadnoteckie Echa 1991 nr 11 s.3
88. Zaganiaczyk Marian: Tam, gdzie jest Czarnków (ważniejsze wydarzenia w II poł. XIX w.) . – Nadnoteckie Echa 1991 nr 12 s. 7
89. Zaganiaczyk Marian: Tam, gdzie jest Czarnków (wykopaliska i znaleziska z Czarnkowa i okolic) . – Nadnoteckie Echa 1991 nr 4 s.2,4
90. Zaganiaczyk Marian: Tam, gdzie jest Czarnków (życie religijne w mieście XVII w.) . – Nadnoteckie Echa 1991 nr 7 s.7
91. Zajchowska S.: Województwo poznańskie. Warszawa 1959 (sieć osadnicza m.in. Czarnków s. 35-46) sygn. 2517
92. Zys Roman: Historia Czarnkowa . – Głos Uczniowski 1929 rok II nr 4 s.55-58
sygn. 33825
93. Żelaźniewicz S.: Powstanie władzy ludowej na Ziemi Nadnoteckiej . – rocznik Nadnotecki T. XVII-XVIII 1986/1987 s. 31-54
sygn. 29040
94. Żelaźniewicz S.: U źródeł partii. Miasto pepeesowskich tradycji . (PPS na ziemi czarnkowskiej) – Tygodnik Pilski 1988 nr 41 s.7
95. Żelaźniewicz S.: U źródeł partii. Wspólnymi siłami .(współdziałanie PPS, PPR na ziemi czarnkowskiej)- Tygodnik Pilski 1988 nr 43 s. 4
96. Żyr.: W Czarnkowie zakończyły się badania archeologiczne. Znaleziono pierścionki, noże i groty do kusz . – Gazeta Poznańska 2000 nr 225
sygn. Cz-109

II WOJNA ŚWIATOWA:

97. Barnaś Zofia: Droga do wolności (wyzwolenie Czarnkowa, 23 I 1945 r.) . – Nadnoteckie Echa 1999 nr 1 s. 4 i nr 2 s.4
98. Barnaś Zofia: Droga do wolności 1939-1945 (wyzwolenie terenów powiatu czarnkowskiego) . – Nadnoteckie Echa 2001 nr 1 s.9
99. Dolata Bolesław, Jurga Tadeusz: Walki zbrojne na ziemiach polskich 1939-1945. Wybrane miejsca bitew, walk i akcji bojowych. Warszawa 1970 (Czarnków na s.66)
sygn. 27111
100. Dudek Zbigniew: Kartki wspomnień z wyzwolenia Czarnkowa . – Nadnoteckie Echa 2002 nr 4 s.11 i nr 5 s.11
101. Dudek Zbigniew: 50. rocznica wyzwolenia Czarnkowa-styczeń 1945 . – Nadnoteckie Echa 1995 nr 2
s.5-6
102. Dudek Zbigniew: Wyzwolenie Czarnkowa 24 styczeń 1945 . – maszynopis, 6 s.
sygn. Cz-115
103. Dudek Zbigniew: Z materiałów archiwalnych wyzwolenia Czarnkowa . – Nadnoteckie Echa 1995 nr 2 s.7
104. Gasztold T.: Po obu stronach Noteci . – Tygodnik Pilski 1980 nr 4 s. 7,10
(materiały dokumentalne poświęcone wyzwoleniu w 1945 r. – okolice Czarnkowa)
105. Gasztold T.: Rok 1945 – wyzwolenie (I) . – Ziemia Nadnotecka 1975 nr 1 s.1,4 (m.in. Czarnków)
106. Kwiecień 1945 r. w Czarnkowie. Tak było na Ziemi Nadnoteckiej . – Ziemia Nadnotecka 1970 nr 7 s.2
107. Liczba mieszkańców Czarnkowa w okresie Wielkiego Księstwa Poznańskiego. W: Kozłowski J., Wielkopolska pod zaborem pruskim w latach 1815-1918. Poznań 2006 s. 44
sygn. 36317
108. Lista prezesów polskich komitetów powiatowych w Wielkim Księstwie Poznańskim w 1848 r. (m.in. Czarnków). W: Kozłowski J., Wielkopolska pod zaborem pruskim w latach 1815-1918. Poznań 2006 s. 136
sygn. 36317
109. Liczba polskich i niemieckich majątków ziemskich w powiecie Czarnków. W: Kozłowski J., Wielkopolska pod zaborem pruskim w latach 1815-1918. oznań 2006 s. 31 sygn. 36317
110. Nawrocki S.: Hitlerowska okupacja Wielkopolski w okresie zarządu wojskowego, wrzesień-październik 1939 r. (dot. Czarnkowa s. 34, 98, 126, 151, 182) sygn. 27099
111. Nawrocki Stanisław: Policja hitlerowska w tzw. Kraju Warty w latach 1939-1945. Poznań 1970 (m.in. Czarnków) sygn. 27118
112. Nazwa miasta Czarnków w okresie kulturkampfu. W: Kozłowski J., Wielkopolska pod zaborem pruskim w latach 1815-1918. Poznań 2006 s. 200
sygn. 36317
113. Niedosik H.: To było 50 lat temu . – Nadnoteckie Echa 1995 nr 2 s. 6 (wspomnienia autora z pierwszych dni wyzwolenia Czarnkowa)
114. Pierwsze miesiące wolności . – Nadnoteckie Echa 2000 nr 3 s.4 (kalendarium z pierwszych dni wolności, fot. wznoszenia pomnika-czołgu)
115. 52. rocznica wyzwolenia m. Czarnkowa w świetle wspomnień Henryka Bartoszka, świadka i uczestnika tych wydarzeń . – Nadnoteckie Echa 1997 nr 2 s. 3
116. Przedwojenne lata… Czarnkowianie pamiętają . – Nadnoteckie Echa 1994 nr 7 s. 4, nr 8 s. 5
117. Przeworska Zuzanna: Ferment wokół pewnego epizodu . – Tygodnik Pilski 1988 nr 48 s.1,5 (kontrowersyjna data wyzwolenia Czarnkowa)
118. Repczyńska D.: Zamordowany w Katyniu . – Tygodnik Nowy 1994 nr 18 s. 8-9 (Wincenty Zieliński, pracownik policji Państwowej w Piłce i Sarbi+ lista pomordowanych w Katyniu z powiatu czarnkowskiego)
119. Rozruchy głodowe w 1847 r. m.in. w Czarnkowie W: Kozłowski J., Wielkopolska pod zaborem pruskim
w latach 1815-1918. Poznań 2006 s. 130
sygn. 36317
120. Suwik L.: Wyzwolenie . – Tygodnik Pilski 1988 nr 4 s. 1,7 (s. 7 dot. Czarnkowa)
121. Szymankiewicz Z.: Agresja niemiecka na Ziemi Nadnoteckiej w 1939 r. /kronika wydarzeń/ . -
Rocznik Nadnotecki 1988/89 T. XIX-XX s. 64-67
sygn. 29041
122. Uwieczniony w 1945 r. przez czarnkowskiego fotografa Franciszka Königa moment wciągania czołgu na cokół pomnika Wdzięczności
sygn. Cz-13
123. W konspiracji wielkopolskiej 1939-1945. Wybór wspomnień. Poznań 1993
sygn. 29852
124. Warczygłowa Stanisława: Wspomnienia . – Nadnoteckie Echa 1995 nr 2 s.7
125. Warczygłowa Stanisława: Wspomnienia . – Nadnoteckie Echa 1995 nr 2 s.7 (wspomnienia p. Haliny Kasper z pierwszych dni wyzwolenia)
126. Wojcieszak J.: Gdy do Czarnkowa wróciła wolność . – Tygodnik Pilski 1984 nr 5 s. 1,3 (oswobodzenie Czarnkowa spod okupacji hitlerowskiej)
127. Woźniak M.: Z dziejów czarnkowskiego obwodu Armii Krajowej . – Rocznik Nadnotecki T. XIX-XX 1988/89 s. 94 sygn. 29041, 29042
128. Wrzesień 1939 . – Nadnoteckie Echa 2000 nr 17 s. 19
129. Wrzesień 1939 w rejonie nadnoteckim. Piła 1987
sygn. 29044, 29045
130. Wykaz czasopism, które ukazywały się w Poznańskiem w r.1849 (m.in. Czarnków). W: Kozłowski J., Wielkopolska pod zaborem pruskim Zaganiaczy latach 1815-1918. Poznań 2006 s. 161
sygn. 36317
131. Zaganiaczyk M.: Okupacja hitlerowska w Czarnkowie i okolicach. Cykl: Tam, gdzie jest Czarnków . – Nadnoteckie Echa 1992 nr 19 s.7
132. Zaganiaczyk M.: Wrzesień 1939 r. w Czarnkowie. Cykl: Tam, gdzie jest Czarnków . – Nadnoteckie Echa 1992 nr 18 s.9
133. Zaganiaczyk M.: Rok 1945 w Czarnkowie. Cykl: Tam, gdzie jest Czarnków . – Nadnoteckie Echa 1992 nr 20 s.7
134. Zaganiaczyk M.: Wyzwolenie Czarnkowa spod okupacji hitlerowskiej. Cykl: Tam, gdzie jest Czarnków . – Nadnoteckie Echa 1992 nr 21 s.8
135. Zaganiaczyk M.: Wyzwolenie Czarnkowa spod okupacji niemieckiej-1945 r. . – Nadnoteckie Echa 1996 nr 2 s.5
136. Zbrodnie Wehrmachtu w Wielkopolsce w okresie Zarządu Wojskowego (1 września-25 października 1939). Kalisz 1986. M.in. Czarnków s. 117-129, 214-222
sygn. 23105
137. Zieliński J.: Pomordowani w Katyniu przez NKWD w 1940 r. z powiatu czarnkowskiego woj. Poznańskie . – Nadnoteckie Echa 1994 nr 10 s.5
138. Żelaźniewicz S.: 1945. Kronika pierwszych dni. – Tygodnik Pilski 1988 nr 4 s.7

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE:

139. Powstańcy uhonorowani . – Nadnoteckie Echa 2003 nr 51 s. 3 (projekt pomnika poświęconego powstańcom wielkopolskim przy kościele)
140. Anders Paweł (oprac.): Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego. Poznań 1993, (m.in. Czarnków, Rosko, Lubasz, Drawsko, Miały, Krzyż Wlkp)
sygn. 30941, 30085
141. Anders Paweł: Powstanie Wielkopolskie. Miejsca pamięci narodowej. Poznań 1988 (m.in. Czarnków, Lubasz, Rosko, Drawsko)
sygn. 25492
142. Barnaś Zofia: Kronika Powstania Wielkopolskiego . Nadnoteckie Echa 2003 nr 1 s.2, nr 2 s.12, nr 3 s.12
143. Barnaś Zofia: Powstanie Wielkopolskie – kalendarium . – Nadnoteckie Echa 2004 nr 1 s. 12
144. Barnaś Zofia: Zdzisław Orłowski . – Nadnoteckie Echa 1997 nr 5 s. 7, fot.
145. Czubiński Antoni: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Geneza, charakter, znaczenie. Poznań 1988
(na Ziemi Nadnoteckiej s. 240-243, 296-298)
sygn. 32122
146. Czubiński Antoni, Polak Bogusław (oprac.): Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Wybór źródeł. Poznań 1983 (Czarnków s.144 – 2 odezwy)
sygn. 17378
147. Dworecki Z.: Powiat czarnkowski w powstaniu wielkopolskim 1918-1919 . – Ziemia Nadnotecka 1969 nr 1 s.1-2, nr 2 s. 2
148. Fijałkowski Marek: Pułkownik Zdzisław Orłowski – bohater Powstania Wielkopolskiego . – Rocznik Nadnotecki 1996 T.XXVII s. 33-38, fot.
sygn. 31284
149. Fijałkowski M.: Pułkownik Orłowski – bohater Powstania Wielkopolskiego . – Tygodnik Pilski 1995 nr 2 s. 13
150. Francuziak W.: Wspomnienia powstańca (dot. terenu Czarnkowa). – Mówią Wieki 1968
sygn. (Cz-61)
151. Godzina wolności nadchodzi. Fragmenty pamiętników powstańca wielkopolskiego z Czarnkowa Leona Mądrawskiego . – Gazeta Powiatowa 2002 nr 2 s. 1, 12-13, fot.
152. Henke A.: Zapiski powstańca wielkopolskiego . – Nadnoteckie Echa 1992 nr 23 s. 2-3, nr 24 s. 5; 1993 nr 2 s. 16, nr 3 s.10, nr 4 s.8, nr 5 s.9, nr 6 s.4, nr 7 s.5
153. Kalka K.: Sztandar . – Tygodnik Pilski 1988 nr 7 s. 1, 7 (historia sztandaru I Baonu Czarnkowskiego z okresu powstania wielkopolskiego)
154. Klemenczak Zenon: Działania powstańców wielkopolskich 1918-1919 na lewym skrzydle frontu północnego . – Rocznik Nadnotecki 1970 nr 3 s. 260-278, mapki (odcinek czarnkowski s. 263-268)
sygn. 31677, 27172
155. Mądrowski L.: Czarnkowska akcja ?Dworzec”. Na powstańczych frontach . – Tygodnik Pilski 1983 nr 4 s. 8
156. Olszewski Marian: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Poznań 1978. (Fot. z terenu Czarnkowa s.72, 81, 91) sygn. 13462
157. Olszewski Marian: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Poznań 1983. (Fot z terenu Czarnkowa s. 10 tabl.)
sygn. 18318
158. Pilawski Władysław: Powstanie Wielkopolskie – działania zbrojne w północnej Wielkopolsce . – Nadnoteckie Echa 2003 nr 52 s.2
159. Pilawski Władysław: Ziemia czarnkowska w walce o wolność 1918-1919. Czarnków 2005, maszynopis
sygn. P.35453
160. Pilawski Władysław: Ziemia czarnkowska w walce o wolność 1918-1919. Czarnków 2006
sygn. P.35963, 36055
161. Podhajska Bronisława: Powstanie Wielkopolskie w powiecie czarnkowskim w latach 1918-1919. Praca dyplomowa, UAM Poznań 1994,
sygn. P. 31172, 31173
162. Polak B.: – Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w rejonie nadnoteckim. Rocznik Nadnotecki 1988/89 T. XIX-XX s. 47
sygn. 29041, 29042
163. Polak Bogusław: Walka o polską granicę zachodnią 1918-1921. Wybór źródeł. Koszalin 1993 (m.in. Czarnków odezwy i rozkazy s. 23-25
sygn. 30352
164. Polak B.: Wojsko Wielkopolskie 1918-1920. Koszalin 1990. Min. Czarnków s.53,70,83,87,88,130,142,182
sygn. 29228
165. Rozmus J.: Czarnków przed wybuchem Powstania Wielkopolskiego . – Gazeta Poznańska 1995 nr 302
sygn. Cz-66
166. Słodowy Antoni (oprac): Krótki zarys dziejów powiatu czarnkowskiego i miasta Czarnkowa z planem okolicy Czarnkowa i powiatu czarnkowskiego. Czarnków 1926 (Powstanie Wielkopolskie s.7-14)
sygn. 29067
167. Śliwiński E.: Walki powstańcze w rejonie Czarnkowa i Chodzieży w latach 1918-1919 . – Rocznik Nadnotecki 1978 T.IX z.2 s. 16-34
sygn. 12772
168. T.S.: Powstało Powiatowe Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Uchronić od zapomnienia . – Gazeta Powiatowa 2000 nr 8 (9) s.4
169. Winiecki i Kita: Powstanie w powiecie czarnkowskim . – Głos Uczniowski 1929 Rok II nr 4 s. 2-15
sygn. P. 33285
170. Zaganiaczyk M.: Czarnkowskim powstańcom… . – Nadnoteckie Echa 1996 nr 1 s. 2 (krótka historia powstania wielkopolskiego na terenie Czarnkowa)
171. Zaganiaczyk M.: 79. Rocznica Powstania Wielkopolskiego . – Nadnoteckie Echa 1998 nr 1 s.3
172. Zaganiaczyk M.: Powstań Polsko, krusz kajdany . – Nadnoteckie Echa 1991 nr 24 s. 3, 10 (Powstanie Wielkopolskie w Czarnkowie)
173. Zaganiaczyk M.: Przebieg Powstania Wielkopolskiego w Czarnkowie. Cykl: Tam, gdzie jest Czarnków . – Nadnoteckie Echa 1992 nr 14 s. 8

ZBIORY AUDIOWIZUALNE:

1. Szwajcaria Czarnkowska. 800 lat Czarnkowa. – Czarnków 1992 (film wideo) sygn. V-1
2. Kronika Czarnkowa i Powiatu Czarnkowskiego 1960-1972. – Czarnków 2004 (film video) sygn. V-130
3. Kronika Czarnkowa i Powiatu Czarnkowskiego 1960-1972. – Czarnków 2004 (płyta CD) sygn. CD-90
4. 50-lecie Czarnkowskiego Domu kultury 1954-2004. – Czarnków 2004 (film video) sygn. V-131

UWAGA
: W bibliotece dostępne są również wydawnictwa  dotyczące innych dziedzin życia naszego miasta: gospodarki, przemysłu, kultury, oświaty, sportu i in.

Wybór i opracowanie:
Halina Gurda
CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile
Filia w Czarnkowie

komentarze: Closed Tagi: , ,