lut 25

Piła – moje miasto. Konspekt dla klasy V

Kategoria: Scenariusze zajęć

Konspekt lekcji bibliotecznej dla klasy V szkoły podstawowej.
Czas trwania – 45 minut

Cele ogólne:

- zapoznanie uczniów z historią miasta (od powstania do 1945)
- uczenie miłości do ?małej ojczyzny”
- szukanie śladów starych ulic i obiektów Piły

Cele szczegółowe:

1. Po zajęciach uczeń zdobywa wiedzę na temat:
- historii swojego miasta
- nazwy miasta
2. Uczeń zrozumiał pojęcia:
- herb, flaga, pieczęć miasta
- synagoga
- germanizacja
- nazwa niemiecka miasta: Schneidemuhl
3. Uczeń zdobył umiejętności:
- śledzenia i interesowania się dziejami miasta, którym żyje
- rozpoznawania i obserwacji ciekawych miejsc i obiektów Piły

Metoda:

słowna: rozmowa kierowana
praktyczna: praca w grupach
pokazowa: widoki dawnej Piły, grafiki Romualda Napiórkowskiego

Środki dydaktyczne:

1. laptop
2. rzutnik multimedialny
3. fotosy dawnej Piły
4. grafiki ukazujące piękno miasta
5. wydawnictwa encyklopedyczne, popularnonaukowe, informatory

Przebieg lekcji:

I. Wprowadzenie:

1. Powitanie uczniów
2. Podanie tematu lekcji

II. Główna część lekcji:

1. Rozmowa z uczniami o powstaniu miasta:

- nadanie praw miastu w 1913 roku przez króla Zygmunta I Starego
- przedstawienie przez nauczyciela herbu, flagi i pieczęci miasta Piły
- krótka opowieść nauczyciela o drewnianej zabudowie Piły i zniszczeniu miasta przez pożary

2. Wyświetlenie prezentacji w programie PowerPoint na temat ważniejszych wydarzeń z dziejów Piły wraz z pokazem starych fotosów naszego miasta:

1605 – Piła przekazana królowej Konstancji
1626 – wielki pożar miasta
1655 – zajęcie Piły przez Szwedów i zniszczenie miasta
1709 – powtórne zajęcie i zniszczenie miasta przez Szwedów
1755 – urodził się Stanisław Staszic
1772 – I rozbiór Polski, Piła pod zaborem pruskim
1807 – 1815 – Piła w granicach Księstwa Warszawskiego
1815 – Piła ponownie pod panowaniem Prus
1834 – wielki pożar miasta
1851 – pierwsza linia kolejowa
1871 – powstanie w mieście sieci kanalizacyjnej i gazowni
1919 – decyzją traktatu wersalskiego Piła pozostaje w granicach Niemiec
1945 – wyzwolenie Piły przez wojska radzieckie i powrót miasta do Polski.

III. Część końcowa:

1. Dzieci odpowiadają na pytania w swoich grupach, korzystając z przygotowanych wcześniej wydawnictw (załącznik nr 1)
2. Wybrany uczeń odczytuje głośno odpowiedzi. Nauczyciel wysłuchuje odpowiedzi jeżeli trzeba poprawia i uzupełnia podany materiał.
3. Ewaluacja lekcji: instrukcja dla uczniów: określ swój stopień zadowolenia z dzisiejszych zajęć i oceń na skali swoje zaangażowanie w lekcji.

Bibliografia:

1. Biela Alicja: Edukacja regionalna w Pile. Piła: PBP, 2004
2. Boras Zygmunt, Dworecki Zbigniew: Piła. Zarys dziejów. Piła: Urząd Miejski, 1993
3. Fijałkowski Marek, Wola Tomasz: Z dziejów Kościoła Ewangelickiego w Pile. Piła: Parafia Ewangelicko-Augsburska, 2009
4. Milczyński Andrzej: Herb i barwa miasta Piły. Piła: Biblioteka Pilska, 1999
5. Parki i ogrody województwa wielkopolskiego. Łódź: Ośrodek Działań Ekologicznych ?Źródło”, 2007
6. Piła. [Informator]. Bydgoszcz : [?Eks"], 1992
7. Piła. Pejzaż szmaragdowy. Piła: Urząd Mista Piły, [b.r.]
8. Piła na fotografiach Romana Zaranka. Piła: Zakład Poligraficzny Henryk Górowski, 2010
9. Powiat pilski. Bydgoszcz: Unigraf, [b.r.]
10. Powiat pilski – Landkreis Piła. Wyd. 2 popr. Bydgoszcz: Serigraph, 2008
11. Słownik wyrazów obcych PWN. Warszawa: PWN, 1978
12. W poszukiwaniu tożsamości kulturowej miasta. Piła: Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Nauki, 2010

Opracowanie: Iwona Wołejko, Małgorzata Olejnik

Załącznik nr 1

Grupa I

1. Wyjaśnij znaczenie wyrazu ?herb”
2. Opisz krótko herb miasta Piły
3. Podaj barwy flagi naszego miasta

Grupa II

1. Kto i kiedy nadał prawa miejskie Pile?
2. Co zawdzięczali Pilanie królowej Konstancji?
3. Jak nazywał się kościół ufundowany przez tę królową?

Grupa III

1. Podaj nazwę placu, na którym znajdował się dawniej Nowy Rynek
2. Jak nazywał się najwybitniejszy obywatel miasta Piły?
3. Wymień dwa obiekty, które znajdowały się na Rynku Żydowskim (obecnie Aleja Piastów)

Grupa IV

1. Podaj nazwę kościoła, który powstał w latach 1895 – 1896 (obecnie Aleja Piastów)
2. Od ilu lat istnieje park miejski utworzony na Osiedlu Górnym?
3. Jaką działalność prowadziło Towarzystwo Śpiewacze ?Halka”?

Grupa V

1. Jakie obiekty spłonęły w pożarze, który wybuchł 1 1834 roku?
2. Co zadecydowało o rozwoju Piły na przełomie XIX i XX wieku?
3. Wymień miejsca, które w okresie międzywojennym były ostoją polskości w germanizowanej Pile.

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte

Komentowanie wyłączone.