mar 11

Historia i zastosowanie telefonu

Kategoria: Scenariusze zajęć

Historia i zastosowanie telefonu
Scenariusz lekcji bibliotecznej dla klasy IV szkoły podstawowej.
Czas trwania – 45 minut

Cele ogólne:

- zapoznanie uczniów z historią telefonu
- ukazanie praktycznego zastosowania telefonu w codziennym życiu

Cele szczegółowe:

1. Po zajęciach uczeń zdobywa wiedze na temat:
- historii telefonu i jego twórcy
- zastosowania telefonu w naszym codziennym życiu

2. Uczeń po zajęciach potrafi:
- podać znaczenie terminów: telefon, radiotelefon, światłowód, telefon komórkowy, fax
- wyjaśnić w prosty sposób zasadę działania telefonu

3. Uczeń po zajęciach powinien:
- krótko opowiedzieć o najważniejszych faktach z historii rozwoju telekomunikacji
- doskonalić umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji w książce

Metoda:
słowna – rozmowa w grupach
praktyczna – praca w grupach
pokazowa – plansze, różnego rodzaju aparaty telefoniczne

Środki dydaktyczne:
1. Plansze
2. Aparaty telefoniczne
3. Wydawnictwa encyklopedyczne i popularnonaukowe

Przebieg lekcji:

I. Wprowadzenie
1. Powitanie uczniów
2. Podanie tematu lekcji
3. Ekspozycja plansz: portret Grahama Bella oraz plansze przedstawiające najstarsze typy telefonów i ręczną centralę telefoniczną
4. Wystawka telefonów z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku oraz najnowszych telefonów i faksu

II. Główna część zajęć:
1. Krótka rozmowa nauczyciela z uczniami na temat potrzeby komunikowania się ludzi, wskazanie telefonu jako wynalazku, który umożliwia ludziom porozumiewanie się ze sobą.
2. Omówienie historii powstania telefonu. Uczniowie oglądają podczas prezentacji portret Bella, różne typy starych telefonów i tych najnowszych posiadających klawiaturę oraz fax
3. Krótkie omówienie faktów z historii rozwoju telekomunikacji

III. Część końcowa
1. Dzieci odpowiadają na pytania w swoich grupach, korzystając z przygotowanych wcześniej wydawnictw (załącznik nr 1).
2. Wybrany uczeń odczytuje głośno odpowiedzi. Nauczyciel w miarę potrzeby uzupełnia wiedzę uczniów.
3. Ewaluacja lekcji :
Określ swój stopień zadowolenia z dzisiejszych zajęć i oceń na skali swoje zaangażowanie podczas lekcji

Bibliografia:
1. Encyklopedia odkryć i wynalazków. Warszawa: PWN, 1978
2. Forndorn John: Przyroda, historia, technika: pytania i odpowiedzi. Warszawa: Arkady, 1994
3. Jak to działa? Księga pytań i odpowiedzi o nauce, technice, przyrodzie. Łódź: Galaktyka, 2001
4. Kronika techniki. Warszawa: Wydaw. ?Kronika”, 1992
5. Scenariusze zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / Pod red. Wacława Strykowskiego. Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 2002
6. Schmenk Andreas, Watjan Arno, KÖthe Rainer: Multimedia i rzeczywistość wirtualna. Wrocław: Atlas, 1997
7. Słownik wyrazów obcych PWN. Warszawa: PWN, 1978
8. Wisłowski J.: Na drugim końcu drutu. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1987
9. Internetowa encyklopedia : www. wikipedia.wolnaencyklopedia

Załącznik nr 1
Grupa I
1. Podaj pochodzenie słowa telefon i wyjaśnij znaczenie tego słowa
2. Kto był wynalazcą telefonu?
3. Podaj treść pierwszej rozmowy telefonicznej
Grupa II
1. Opisz jeden z pierwszych aparatów telefonicznych
2. Jakie urządzenie umożliwiło powstanie transkontynentalnych linii telefonicznych?
3. Opisz funkcjonowanie ręcznej centrali telefonicznej
Grupa III
1. Co to jest światłowód?
2. Kiedy po raz pierwszy użyto światłowodu do przesyłania rozmów telefonicznych?
3. Jakie urządzenie pozwala odbierać rozmowy telefoniczne z różnych kontynentów?
Grupa IV
1. W jaki sposób telefon komórkowy łączy się z siecią?
2. Kiedy ukazał się w sprzedaży telefon komórkowy?
3. Jakie funkcje (oprócz prowadzenia rozmów) pełni telefon komórkowy?
Grupa V
1. Gdzie powstała w Europie pierwsza sieć telefonii komórkowej?
2. Jakie firmy mają największy udział w sprzedaży telefonów komórkowych na świecie?
3. Kiedy rozpoczął działalność Centertel – pierwszy operator telefonii komórkowej w Polsce?
Grupa VI
1. Co to jest Internet?
2. W jakim kraju powstał Internet?
3. Do czego służy poczta elektroniczna (e-mail)?

Opracowanie: Iwona Wołejko (2010)

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte

Komentowanie wyłączone.