maj 13

Co warto wiedzieć o Marii Skłodowskiej – Curie

Kategoria: Scenariusze zajęć

Co warto wiedzieć o Marii Skłodowskiej – Curie?
Konspekt lekcji bibliotecznej dla klasy IV szkoły podstawowej.
Czas trwania 45 min.

Cele ogólne:

- zapoznanie uczniów z biografią Marii Skłodowskiej – Curie
- ukazanie znaczenia odkryć Marii Skłodowskiej – Curie dla ludzkości
- posługiwanie się różnymi źródłami informacji

Cele szczegółowe:

1. Po zajęciach uczeń zdobywa wiedzę na temat:
- Marii Skłodowskiej – Curie i jej osiągnięć naukowych
2. Uczeń zrozumiał pojęcia:
- Sorbona
- noblista
- pierwiastek
- promieniotwórczość
3. Uczeń po zajęciach powinien:
- doskonalić umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji w książkach
- nauczyć się współpracy w zespole

Metoda:

słowna – pogadanka
praktyczna – praca w grupach
pokazowa – plansze, książki

Środki dydaktyczne:

laptop, rzutnik multimedialny, portret, wydawnictwa encyklopedyczne, popularnonaukowe, informatory

Przebieg lekcji:

I. Wprowadzenie

1. Powitanie uczniów
2. Podanie tematu lekcji
3. Ekspozycja portretu Marii Skłodowskiej – Curie

II. Główna część zajęć:

1. Nauczyciel zapoznaje klasę z ważnymi wydarzeniami z życia Marii Skłodowskiej – Curie oraz jej osiągnięciami naukowymi
2. Wyświetlenie prezentacji w programie PowerPoint na temat Marii Skłodowskiej wraz z pokazem fotografii dokumentujących jej życie i działalność naukową
- dom przy ul. Freta w Warszawie, gdzie urodziła się noblista
- małżonkowie: Piotr i Maria Curie
- Maria z córkami – Ireną i Ewą
- dyplom nagrody nobla dla Marii i Piotra Curie (1903 r.)
- dyplom nagrody Nobla dla Marii Skłodowskie – Curie (1911 r.)
- Maria z córką Ireną w gabinecie radiologicznym podczas I wojny światowej
- Instytut Radowy w Warszawie założony przez Marię Skłodowską – Curie
- grób Marii i Piotra Curie w Sceaux pod Paryżem
- Panteon w Paryżu – aktualne miejsce spoczynku Marii i Piotra Curie

III. Część końcowa:

1. Uczniowie w zespołach wykonują polecone zadania (zał. nr 1), korzystając z przygotowanych wcześniej wydawnictw
2. Wybrany uczeń odczytuje głośno odpowiedzi. Nauczyciel wysłuchuje odpowiedzi, jeżeli trzeba poprawia i uzupełnia podany materiał
3. Ewaluacja lekcji: instrukcja dla uczniów: spróbuj określić jak oceniasz dzisiejsze zajęcia. Będą w tym pomocne rozpoczęte zdania (zał. nr 2). Dokończ je na na kartce i wychodząc pozostaw w pudełeczku na biurku.

Bibliografia:

1. Bobińska Helena: Maria Skłodowska – Curie. Wyd.8. Warszawa: Czytelnik, 1967
2. Curie Ewa: Maria Curie. Wyd. 15. Warszawa: PWN, 1979
3. Czyszkowska Katarzyna: Maria Skłodowska – Curie – życie i dorobek naukowy. Chemia w Szkole 2011, nr 1, s. 30 – 33
4. Encyklopedia dla wszystkich . Chemia. Pod red. M. Wiśniewskiej. Warszawa: WNT, 2001
5. Gawin Magdalena: Życie jako pasja. Wiedza i Życie 2011, nr 5, s. 42 – 49
6. Giroud Francoice: Maria Skłodowska – Curie. Warszawa: PIW, 1987
7. Kontkiewicz Anna: Warszawskie adresy Madame Curie. Biblioteka 2011, nr 2, s. 12 – 13
8. Maria Skłodowska – Curie 1867 – 1934. Warszawa: Bellona, 2010
9. Steele Philip: Maria Skłodowska – Curie. Warszawa: Wydaw. MWK, 2010
10. Wołczek Olgierd: Maria Skłodowska – Curie. Wyd.2. Warszawa: Wydaw. Interpress, 1985
11. Wygrajmy razem. Pod red. Barbary Charczuk. Kraków: Wydaw. Rubikon, 2009

Opracowanie: Iwona Wołejko, współpraca Małgorzata Olejnik.

Załącznik nr 1

Odpowiadając na pytania, podkreśl prawidłową odpowiedź:

Grupa I

1. Pełna data urodzin Marii Skłodowskiej – Curie to:
a. 11.07.1876 r.
b. 11.08.1786 r.
c. 07.11. 1867 r.

2. Podaj imiona córek państwa Curie :
a. Bronisława i Ewa
b. Ewa i Irena
c. Zofia i Bronisława

Grupa II

1. Maria studiowała w Paryżu:
a. fizykę i matematykę
b. chemię i matematykę
c. fizykę

2. Maria prowadziła wykłady na Sorbonie:
a. z fizyki
b. z chemii i matematyki
c. z matematyki

Grupa III

1. Nagrody Nobla uzyskała Maria Skłodowska – Curie w latach:
a. 1903 i 1910
b. 1903 i 1911
c. 1910 i 1911

2. Państwo Curie odkryli pierwiastki chemiczne:
a. rad i uran
b. rad i polon
c. polon i tor

Grupa IV

1. Odkryty rad był stosowany
a. w przemyśle
b. w rolnictwie
c. w medycynie

2. W czasie wojny światowej Maria zajmowała się organizacją:
a. transportu rannych
b. polowych stacji rentgenowskich
c. polowych szpitali

Grupa V

1. Z inicjatywy noblistki powstał w 1932 roku:
a. Instytut Radowy w Paryżu
b. Pracownia Radiologiczna w Krakowie
c. Instytut Radowy w Warszawie

2. Maria dwukrotnie wyjechała do Stanów Zjednoczonych:
a. aby zdobyć pieniądze na zakup radu
b. aby wygłosić cykl wykładów z fizyki
c. aby zakupić urządzenia do laboratorium

Grupa VI

1. Śmierć Marii Skłodowskiej Curie była spowodowana:
a. wypadkiem samochodowym
b. szkodliwym promieniowaniem pierwiastków, które badała w laboratorium
c. zapaleniem opon mózgowych

2. Ostatnie miejsce spoczynku noblistki to:
a. Cmentarz Powązkowski w warszawie
b. Grób rodziny Curie pod Paryżem
c. Panteon w Paryżu

Prawidłowe odpowiedzi:

Grupa I : 1c, 2b
Grupa II: 1a, 2a
Grupa III: 1b, 2b
Grupa IV: 1c, 2a
Grupa V: 1c, 2a
Grupa VI: 1b, 2c

Załącznik nr 2 – ewaluacja

Temat dzisiejszych zajęć uważam za ……………………………………………………….
Najbardziej podobało mi się ………………………………………………………………..
Najmniej zadowolony jestem z tego…………………………………………………………

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte

Komentowanie wyłączone.