lut 25

Piła – moje miasto. Konspekt dla klasy V

Kategoria: Scenariusze zajęć

Konspekt lekcji bibliotecznej dla klasy V szkoły podstawowej.
Czas trwania – 45 minut

Cele ogólne:

- zapoznanie uczniów z historią miasta (od powstania do 1945)
- uczenie miłości do ?małej ojczyzny”
- szukanie śladów starych ulic i obiektów Piły

Cele szczegółowe:

1. Po zajęciach uczeń zdobywa wiedzę na temat:
- historii swojego miasta
- nazwy miasta
2. Uczeń zrozumiał pojęcia:
- herb, flaga, pieczęć miasta
- synagoga
- germanizacja
- nazwa niemiecka miasta: Schneidemuhl
3. Uczeń zdobył umiejętności:
- śledzenia i interesowania się dziejami miasta, którym żyje
- rozpoznawania i obserwacji ciekawych miejsc i obiektów Piły

Metoda:

słowna: rozmowa kierowana
praktyczna: praca w grupach
pokazowa: widoki dawnej Piły, grafiki Romualda Napiórkowskiego

Środki dydaktyczne:

1. laptop
2. rzutnik multimedialny
3. fotosy dawnej Piły
4. grafiki ukazujące piękno miasta
5. wydawnictwa encyklopedyczne, popularnonaukowe, informatory

Przebieg lekcji:

I. Wprowadzenie:

1. Powitanie uczniów
2. Podanie tematu lekcji

II. Główna część lekcji:

1. Rozmowa z uczniami o powstaniu miasta:

- nadanie praw miastu w 1913 roku przez króla Zygmunta I Starego
- przedstawienie przez nauczyciela herbu, flagi i pieczęci miasta Piły
- krótka opowieść nauczyciela o drewnianej zabudowie Piły i zniszczeniu miasta przez pożary

2. Wyświetlenie prezentacji w programie PowerPoint na temat ważniejszych wydarzeń z dziejów Piły wraz z pokazem starych fotosów naszego miasta:

1605 – Piła przekazana królowej Konstancji
1626 – wielki pożar miasta
1655 – zajęcie Piły przez Szwedów i zniszczenie miasta
1709 – powtórne zajęcie i zniszczenie miasta przez Szwedów
1755 – urodził się Stanisław Staszic
1772 – I rozbiór Polski, Piła pod zaborem pruskim
1807 – 1815 – Piła w granicach Księstwa Warszawskiego
1815 – Piła ponownie pod panowaniem Prus
1834 – wielki pożar miasta
1851 – pierwsza linia kolejowa
1871 – powstanie w mieście sieci kanalizacyjnej i gazowni
1919 – decyzją traktatu wersalskiego Piła pozostaje w granicach Niemiec
1945 – wyzwolenie Piły przez wojska radzieckie i powrót miasta do Polski.

III. Część końcowa:

1. Dzieci odpowiadają na pytania w swoich grupach, korzystając z przygotowanych wcześniej wydawnictw (załącznik nr 1)
2. Wybrany uczeń odczytuje głośno odpowiedzi. Nauczyciel wysłuchuje odpowiedzi jeżeli trzeba poprawia i uzupełnia podany materiał.
3. Ewaluacja lekcji: instrukcja dla uczniów: określ swój stopień zadowolenia z dzisiejszych zajęć i oceń na skali swoje zaangażowanie w lekcji.

Bibliografia:

1. Biela Alicja: Edukacja regionalna w Pile. Piła: PBP, 2004
2. Boras Zygmunt, Dworecki Zbigniew: Piła. Zarys dziejów. Piła: Urząd Miejski, 1993
3. Fijałkowski Marek, Wola Tomasz: Z dziejów Kościoła Ewangelickiego w Pile. Piła: Parafia Ewangelicko-Augsburska, 2009
4. Milczyński Andrzej: Herb i barwa miasta Piły. Piła: Biblioteka Pilska, 1999
5. Parki i ogrody województwa wielkopolskiego. Łódź: Ośrodek Działań Ekologicznych ?Źródło”, 2007
6. Piła. [Informator]. Bydgoszcz : [?Eks"], 1992
7. Piła. Pejzaż szmaragdowy. Piła: Urząd Mista Piły, [b.r.]
8. Piła na fotografiach Romana Zaranka. Piła: Zakład Poligraficzny Henryk Górowski, 2010
9. Powiat pilski. Bydgoszcz: Unigraf, [b.r.]
10. Powiat pilski – Landkreis Piła. Wyd. 2 popr. Bydgoszcz: Serigraph, 2008
11. Słownik wyrazów obcych PWN. Warszawa: PWN, 1978
12. W poszukiwaniu tożsamości kulturowej miasta. Piła: Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Nauki, 2010

Opracowanie: Iwona Wołejko, Małgorzata Olejnik

Załącznik nr 1

Grupa I

1. Wyjaśnij znaczenie wyrazu ?herb”
2. Opisz krótko herb miasta Piły
3. Podaj barwy flagi naszego miasta

Grupa II

1. Kto i kiedy nadał prawa miejskie Pile?
2. Co zawdzięczali Pilanie królowej Konstancji?
3. Jak nazywał się kościół ufundowany przez tę królową?

Grupa III

1. Podaj nazwę placu, na którym znajdował się dawniej Nowy Rynek
2. Jak nazywał się najwybitniejszy obywatel miasta Piły?
3. Wymień dwa obiekty, które znajdowały się na Rynku Żydowskim (obecnie Aleja Piastów)

Grupa IV

1. Podaj nazwę kościoła, który powstał w latach 1895 – 1896 (obecnie Aleja Piastów)
2. Od ilu lat istnieje park miejski utworzony na Osiedlu Górnym?
3. Jaką działalność prowadziło Towarzystwo Śpiewacze ?Halka”?

Grupa V

1. Jakie obiekty spłonęły w pożarze, który wybuchł 1 1834 roku?
2. Co zadecydowało o rozwoju Piły na przełomie XIX i XX wieku?
3. Wymień miejsca, które w okresie międzywojennym były ostoją polskości w germanizowanej Pile.

komentarze: Closed
gru 7

Sztuka dziennikarska

Kategoria: Scenariusze zajęć

Scenariusz lekcji nt. pracy redakcyjnej

komentarze: Closed
gru 7

W bibliotece nie musi być nudno

Kategoria: Scenariusze zajęć

Scenariusz wystawy

komentarze: Closed
gru 7

Pomniki i tablice pilskie

Kategoria: Scenariusze zajęć

KONSPEKT LEKCJI REGIONALNEJ

„POMNIKI I TABLICE PILSKIE”

dla klas I-III gimnazjum
(2 godz.)

Cele ogólne:

1. Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu oraz jej związku z kulturą narodową.
2. Kontakt ze środowiskiem lokalnym w celu wytworzenia więzi międzyludzkich.
3. Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej.
4. Wspieranie kontaktów z osobami i instytucjami zajmującymi się ochroną
i pomnażaniem dziedzictwa kulturowego w regionie.
5. Promowanie pomników i tablic ludzi, którzy przez swoją pracę i działalność na rzecz miasta i regionu zasłużyli na wielowiekową pamięć wśród potomnych.

Cele operacyjne:

1. Uczeń zdobył wiedzę na temat:

? przynależności do środowiska lokalnego, jakim jest miasto Piła
? wartości wspólnoty, środowiska
? zaznajomił się z tradycjami miasta
? poznał sylwetki ludzi, którzy zasłużyli na upamiętnienie ich na pomnikach
i tablicach

2. Uczeń zrozumiał pojęcia:

? region, racjonalizm
? dzieje miasta
? patriotyzm lokalny
? Towarzystwo Miłośników Miasta Piły /TMMP/
? pomniki, tablice pamiątkowe

1. Uczeń nabył umiejętności:

? wyszukiwania znamienitych i zasłużonych dla regionu ludzi
? penetracji i obserwacji ?skarbów’ swojej małej ojczyzny
? śledzenia i wyszukiwania tablic i pomników w swoim mieście
? wyczulenia na pamiątki z dawnych lat, które zauważy na ulicy czy budynku Miasta

Metoda:
? problemowa, ?burza mózgów”
? poszukująca – dyskusja z młodzieżą na temat pomników i tablic, które znają

Formy pracy:
1. indywidualna (próba odpowiedzi na pytania)
2. grupowa (praca w grupach)
3. dyskusja problemowa pod kierunkiem nauczyciela

Środki dydaktyczne:
1. Plansza umieszczona na stelażu: ?Pomniki i tablice pilskie”
2. Wystawa – powiększone zdjęcia i fotosy pomników i tablic na 5 stelażach
3. Wystawa książek i folderów, wycinków z czasopism pomników i tablic
4. Prywatne materiały umieszczone na stole

PLAN LEKCJI

I. Ogniwo wstępne
1. Powitanie uczniów
2. Wprowadzenie do tematu: nauczyciel
3. Krótka pogadanka na temat Dnia Miasta Piły – 4 marca 2010 r.
(497 rocznica nadania praw miejskich – 1513-2010)
4. Podział uczniów na grupy. Rozdanie kartek z pytaniami. Wyjaśnienie sposobu odpowiedzi na pytania.

II. Ogniwo właściwe
1. Prelekcja nauczyciela : ?Pomniki i tablice pilskie” /według oddzielnego schematu, załączonego poniżej konspektu/
2. Promocja pracy: ?Pilskie pomniki i tablice pamiątkowe” autorstwa Alicji Bieli
/opis i zdjęcia w kolorze pomników i tablic dawnych i aktualnych – 124 s./
3. Praca w grupach. Uczniowie odpowiadają na zadane 4 pytania
4. Dyskusja na temat znanych pomników dawnej Piły /już nie istniejących/ oraz obecnych, które uczniowie mogą osobiście zobaczyć
5. Oglądanie wystawy, folderów i zdjęć /omówienie poszczególnych zdjęć przez nauczyciela/
6. Wystawa książek – rozmowa n/t zamieszczonych w książkach pomników

III. Ogniwo końcowe
1. Podsumowanie.
2. Podziękowanie opiekunowi i uczniom za udział w lekcji.
3. Zachęcenie do korzystania z Projektu: A. Bieli: ?Pomniki i tablice pilskie” oraz penetracji pomników i tablic w mieście, zwrócenie uwagi na to, komu są one poświęcone, zainteresowanie się historią swojego miasta.

Pytania skierowane do uczniów w grupach:

1. Jakie znasz pomniki dawnej Piły i gdzie się one znajdowały?
2. Wymień aktualne pomniki pilskie i wskaż ich umiejscowienie?
3. Gdzie w mieście zauważyłeś tablice pamiątkowe i komu są one poświęcone?
4. Jaki jest cel umieszczania pomników i tablic pamiątkowych w różnych miejscach miasta?

Alicja Biela
(wrzesień 2010)

komentarze: Closed
lis 24

Bitwa Warszawska 1920

Kategoria: Scenariusze zajęć

„I Warszawa nie zawiodła”
J. Piłsudski

Bitwa Warszawska 1920

Scenariusz lekcji bibliotecznej dla kl. III gimnazjum
Czas trwania – 45 minut

W sierpniu 2010 r. przypadła 90 rocznica niezwykłej, bo z militarnego punktu widzenia uznawanej za nieprawdopodobną – Bitwy Warszawskiej. Wydarzenie to posiada też drugą nazwę – ?Cud nad Wisłą” i dla wielu Polaków oprócz ważnego zwycięstwa w historii Europy, powstrzymującego bolszewików przed rozprzestrzenieniem ideologicznej rewolucji, wyróżnia się także swoistym wymiarem religijnym.
Polska w 1918 roku po 123 latach niewoli rozpoczęła proces scalania kraju podzielonego wśród trzech zaborców. Jednak w trakcie tego trudnego zadania pojawiło się kolejne zagrożenie, w efekcie, którego młode państwo Polskie mogło utracić z trudem odzyskaną niepodległość. Bezpośrednim i śmiertelnym niebezpieczeństwem stał się ?światowy pochód bolszewickiej rewolucji”. Polskie granice wschodnie nie zostały politycznie określone, dlatego przy wschodniej części Rzeczpospolitej toczyły się wojenne potyczki, w wyniku których wojska polskie posuwały się na wschód. Jednak tuż po uporządkowaniu wewnętrznych problemów Rosja bolszewicka rozpoczęła proces przerzucania Armii Czerwonej na wschodnie tereny. Mimo sojuszu miedzy Polską a Ukrainą nastąpił gwałtowny odwrót polskich wojsk pod naporem silnej armii bolszewickiej.

Cele ogólne lekcji:

? Zapoznanie uczniów z historią wydarzeń polsko-bolszewickich w latach 1919-1920
? Zapoznanie uczniów z wybranymi fragmentami źródeł historycznych, tworzącymi spójną historię wydarzeń związanych z Bitwą Warszawską
? Uświadomienie uczniom , jak istotną rolę odegrała Bitwa Warszawska w dziejach państwa polskiego i w dziejach Europy
? Zapoznanie uczniów z możliwością wyszukiwania informacji w bibliotekach; Google; FBC oraz Europeana

Cele operacyjne:

Uczeń potrafi:

? Wykorzystać zdobytą wiedzę na lekcjach historii
? Sprawnie wyszukiwać informacji w bibliotekach cyfrowych (FBC, Europeana) i Google

Metody :

? Podające: mini-wykład, wyjaśnienia
? Praktyczne; pokaz
? Praca z tekstem i dyskusja
? Prezentacja multimedialna
? Ćwiczenia z wykorzystaniem ICIM

Środki dydaktyczne:

? Laptop
? Rzutnik
? Komputery ICIM
? Wypisy z literatury wraz z opisem bibliograficznym

Przebieg lekcji :

1. Podanie i uzasadnienie tematu
2. Zarys historyczny stosunków polsko-bolszewickich w latach 1919-1920
a) Polskie granice wschodnie
b) Polityka z Litwą, Białorusią i Ukrainą
c) Wojna polsko-bolszewicka 1920 r.
? Czerwiec – wycofanie wojsk polskich z Kijowa
? Lipiec – ofensywa Armii Czerwonej pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego i zajęcie Mińska, Wilna, Pińska, Grodna
? Sierpień – beznadziejna sytuacja na froncie polskim. Blokowanie pomocy wojskowej dla Polski przez Czechosłowację i Niemcy
- Masowa mobilizacja ochotników do armii polskiej
- 12-15 sierpnia rozegrała się decydująca bitwa o Warszawę. Niezwykle krwawe bitwy toczyły się o Radzymin, Zielonkę i Ossów (ks. Skorupko)
- 16 sierpnia decydujące uderzenie znad Wieprza. Główny dowódca Marszałek Piłsudski zmusił do odwrotu Armię Czerwoną.
3. Niektóre wydarzenia decydujące o zwycięstwie
? Złamanie szyfrów Armii Bolszewickiej
? Odkrycie przez Rosjan głównego planu operacyjnego i jego negacja
? Zdobycie przez Kaliski Pułk Ułanów bolszewickiej radiostacji
4. Logiczne ułożenie 15 fragmentów z różnych wypisów z źródeł historycznych, które tworzą zarys bitwy warszawskiej i odczytanie ich przez uczniów
5. Ćwiczenia przy stanowiskach ICIM:
? Wyszukiwanie źródeł o Bitwie warszawskiej w Google z użyciem: cudzysłowu; frazy intitle Np. intitle:”Bitwa warszawska”; wyrażenia filetype:doc Np. ?Bitwa warszawska” filetype:doc
? Wyszukiwanie źródeł w Federacji bibliotek cyfrowych (FBC)
? Wyszukiwanie źródeł w Europeanie
6. Podsumowanie zdobytych wiadomości, prezentacja oraz wspólny śpiew ?O mój rozmarynie”
? Mapy
a) Polska po odzyskaniu niepodległości
b) Polska rok 1919
c) Polska w czerwcu 1920
d) Ofensywa Bolszewicka na Warszawę
? Armia czerwona i jej główni dowódcy
? Wojsko Polskie i głównodowodzący
? I i II Faza Bitwy warszawskiej – mapy
? Plan Piłsudskiego który doprowadził do rozgromienia Armii bolszewickiej
? Zawieszenie broni

Bibliografia :
1. Encyklopedia ?Białych Plam”, t.XIX, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2005.
2. Krzystek Tadeusz: Wojna Polsko-Rosyjska 1919-1920, Warszawa: Agencja Wydawnicza ?Egros”,1995.
3. Pruszyński Mieczysław: Dramat Piłsudskiego: wojna 1920, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt, 1999.
4. Szcześniak Andrzej Leszek: Wojna polsko-radziecka 1918 -1920, Warszawa: Wydawnictwo Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych,1989.
5. Tarczyński Marek: Cud nad Wisłą : bitwa warszawska 1920, Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1990.
Czasopisma
1. Odziemkowski Janusz : Niewypowiedziana wojna. ?Rzeczpospolita” 2006 nr 18/20, s.4.
2. Rawski Tadeusz : Bitwa Warszawska 1920r. ?Płomyczek” 1991, nr 4, s.10.
Strona www: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_warszawska_1920

Opracowanie:
Mirosława Michałek

(listopad 2010)

komentarze: Closed
lis 22

Urokliwe zakątki Piły oglądane z siodełka roweru

Kategoria: Scenariusze zajęć

UROKLIWE ZAKĄTKI PIŁY OGLĄDANE Z SIODEŁKA ROWERU.
Scenariusz lekcji bibliotecznej dla szkoły podstawowej i I kl. gimnazjum
(przygotowanie teoretyczne). Kliknij aby czytać dalej… »

komentarze: Closed Tagi: , , , ,
lis 22

Rowerem do Grecji przez nowe kraje Unii Europejskiej

Kategoria: Scenariusze zajęć

ROWEREM DO GRECJI PRZEZ NOWE KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ
(Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria).
Scenariusz lekcji dla gimnazjalistów.

Cel ogólny:
Przekazanie wiadomości o krajach Unii Europejskiej – Słowacji, Węgrzech, Rumunii, Bułgarii, Grecji poprzez podzielenie się wrażeniami z wyprawy rowerowej odbytej latem 2010 r. Kliknij aby czytać dalej… »

komentarze: Closed Tagi: , , ,
paź 22

Legenda i folklor Wielkopolski

Kategoria: Scenariusze zajęć

Legenda i folklor Wielkopolski.
Scenariusz lekcji bibliotecznej dla klasy IV szkoły podstawowej.

Czas trwania – 45 minut

Cele ogólne:

- zapoznanie uczniów z folklorem ziemi wielkopolskiej
- wzmocnienie poczucia więzi z historią obyczajami Wielkopolski
- ukazanie dzieciom piękna i bogactwa kulturowego ?małej ojczyzny”

Cele szczegółowe:

1. Po zajęciach uczeń zdobywa wiedzę na temat:
- Oskara Kolberga
- folkloru ziemi wielkopolskiej
2. Uczeń po zajęciach potrafi:
- podać znaczenie terminów : folklor, czepiec, jaka, spódnik, wołoszka, kaftan, lola, pachołek, zapaska, sznurówka.
3. Uczeń nabywa umiejętność:
- rozpoznawania strojów ludowych regionu i znajomości obyczajów ziemi wielkopolskiej

Metoda:

słowna – rozmowa kierowana, opowiadanie
praktyczna – uczniowie rozpoznają i opisują ludowy strój wielkopolski
pokazowa – oryginalny strój ludowy – plansze
dramowa – odegranie scenki obyczajowej

Środki dydaktyczne:
Komputer, rzutnik multimedialny, mapa Wielkopolski, rekwizyty do odegrania scenki przedstawiającej zwyczaje związane z chrztem dziecka: lalka, becik, kapka do chrztu, monety, taśma magnetofonowa z nagraniem wielkopolskiej muzyki ludowej, wielkopolski strój ludowy.

Przebieg lekcji:

I.Wprowadzenie

1. powitanie uczniów
2. podanie tematu lekcji

II. Główna część zajęć:

1. Krótka rozmowa z uczniami na temat folkloru polskiego i jego badacza Oskara Kolberga.
2. Przekazanie przez nauczyciela podania o ?śpiącym wojsku” ze wskazaniem na wątek historyczny i patriotyczny
3. Pokazanie na mapie tych miejscowości, z których wywodzi się wielkopolski strój ludowy
4. Przedstawienie oryginalnego stroju wielkopolskiego oraz wyświetlenie prezentacji w programie Power Point na temat niektórych elementów tego stroju
5. Odegranie przez uczniów scenki ukazującej obyczaje związane z narodzinami i chrztem dziecka
6. Wysłuchanie przez dzieci taśmy z nagraniami ludowych tańców wielkopolskich

III. Część końcowa:

Przy pomocy nauczyciela dzieci odpowiadają na pytania:
1. Co to jest folklor? (twórczość ludowa: baśnie, legendy, podania, zwyczaje, obrzędy, muzyka, tańce)
2. Jak się nazywał badacz polskiego folkloru? (Oskar Kolberg)
3. Wymień elementy kobiecego stroju ludowego (uczeń podchodzi do manekina ubranego w strój ludowy i pokazuje jego elementy: czepiec, koszulka, sznurówka, spódnik, zapaska, buty)
4. Co się składało na męski strój ludowy? (kapelusz, koszula, kamizelka, jaka, kaftan, Wołoszka, spodnie, buty
5. Ewaluacja lekcji:
W zależności od tego, czy lekcja się podobała czy też nie, każdy uczeń zostawia na ławce wybrana buźkę (uśmiechniętą lub nie)

Bibliografia:

1. Encyklopedia powszechna PWN. Wyd. 2. T.1. Warszawa: PWN, 1983
2. Encyklopedia powszechna PWN. Wyd. 2. T.2. Warszawa: PWN, 1984
3. Glapa Adam: Strój dzierżacki. W : Atlas polskich strojów ludowych. Cz.2. Z.2. Poznań: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1953
4. Glapa Adam: Strój szamotulski. W: Atlas polskich strojów ludowych.Cz.2.Z.1. Lublin: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1951
5. Górski Ryszard: Oskar Kolberg. Wyd. 2. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1974
6. Zapisane w pamięci: opowieści o polskiej kulturze ludowej. Warszawa: Wydawnictwo ?Didasko”, [1998]

Opracowanie: Iwona Wołejko
(październik 2010)

komentarze: Closed
cze 1

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Kategoria: Scenariusze zajęć

Scenariusz imprezy czytelniczej dla przedszkolaków pt. „Światowy Dzień Pluszowego Misia” [pobierz]

komentarze: Closed
maj 31

Wyprawa do Książkolandii

Kategoria: Scenariusze zajęć

Zajęcia biblioteczne dla przedszkolaków pt. „Wyprawa do Książkolandii” [pobierz]

komentarze: Closed