Regulamin korzystania z biblioteki

22 099 views

REGULAMIN

Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Publicznej Biblioteki Pedagogicznej

w  Pile

ROZDZIAŁ I.   PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile jest biblioteką specjalną o profilu naukowym, służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników pedagogicznych i oświatowych, a także wszystkich osób zajmujących się edukacją. Biblioteka prowadzi działalność biblioteczną niezbędną w procesie kształcenia i doskonalenia kadr pedagogicznych, umożliwia prowadzenie prac naukowo-badawczych, stwarza warunki dla rozwoju umysłowego i kulturalnego nauczycieli.

§ 2

Biblioteka wraz z filiami tworzy sieć bibliotek pedagogicznych na terenie województwa wielkopolskiego i  obejmuje powiaty : pilski, czarnkowsko – trzcianecki, chodzieski, wągrowiecki i złotowski. Jednostką wiodącą jest PBP w Pile, która nadzoruje i koordynuje funkcjonowanie sieci.

§ 3

Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych mają:

W WYPOŻYCZALNI :

 • 1. Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych z Piły i rejonu działania oraz zameldowani poza obrębem  województwa  wielkopolskiego,  a kształcący się lub doskonalący w formach zorganizowanych   w rejonie działania.
 • 2. Studenci zameldowani i/lub kształcący się na terenie województwa wielkopolskiego.
 • 3. Uczniowie klas maturalnych legitymujący się dowodem osobistym bądź legitymacją szkolną zameldowani na terenie powiatów lokalizacji Biblioteki.
 • 4. Inni wyżej nie wymienieni użytkownicy zameldowani na terenie powiatów.
 • 5. Wyjątkowo inni użytkownicy po złożeniu zobowiązania. ( wzór oświadczenia – Załącznik 1).
 • 6. Biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

W  CZYTELNI – każdy zainteresowany.

§ 4

Godziny otwarcia Biblioteki ustala Dyrektor placówki.

§ 5

Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne.

§ 6

Opłaty są pobierane za:

 • usługi informacyjne, bibliograficzne i reprograficzne
 • wydanie karty i jej aktualizację
 • niezwrócenie w terminie wypożyczonych książek i innych materiałów bibliotecznych,
 • uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie książek i innych materiałów bibliotecznych,
 • wysłanie upomnienia zwykłego lub ostatecznego,
 • koszty zamówienia książki w ramach zamówień międzybibliotecznych.

(podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.06.1997 o bibliotekach, Dz. U. Nr  85, poz. 539)

§7

Wysokość opłat jest określana na każdy  rok odrębnym zarządzeniem Dyrektora, który stanowi załącznik (Załącznik nr 2)  do niniejszego regulaminu.

§ 8

Za pobrane opłaty biblioteka ma obowiązek wydać dowód wpłaty.

ROZDZIAŁ II.   FORMY  UDOSTĘPNIANIA  ZBIORÓW

§ 1

Biblioteka udostępnia zbiory w formie wypożyczeń:

 • 1. bezpośrednich – w wypożyczalni i czytelni.
 • 2. międzybibliotecznych – za pośrednictwem innych bibliotek (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

§ 2

ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI :

 • 1. Zapisujący się czytelnik jest zobowiązany do :
 • a) wypełnienia deklaracji zapisu (wzór – Załącznik nr 3) na podstawie dowodu osobistego;
 • b) zapoznania się z regulaminem i złożenia pisemnego oświadczenia (na deklaracji),

w którym zobowiązuje się do jego przestrzegania;

 • c) do podpisania zgody ( na deklaracji) na przetwarzanie danych osobowych dla celów statystycznych, w tym dokumentowania i kontroli wypożyczeń materiałów bibliotecznych – brak pisemnej zgody na przetwarzanie danych uniemożliwi wypożyczanie zbiorów na zewnątrz;
 • d) zgłoszenia wszelkich zmian w podanych danych osobowych;

Wszystkie dane osobowe użytkowników biblioteki są kontrolowane i wykorzystywane wyłącznie przez Bibliotekę zgodnie z Ustawą  o Ochronie    danych osobowych. ( D.U. 1997 nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami – tekst jednolity D.U. 2002 nr 101, poz.926)

 • e) zapoznawania się z bieżącymi informacjami, dotyczącymi zasad korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki.
 • 2. Podstawą wypożyczeń jest posiadanie ważnej karty bibliotecznej, którą należy przedłożyć bibliotekarzowi każdorazowo przy wypożyczeniu i zwrocie książki.
 • 3. Czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wypożyczalni o utracie karty bibliotecznej. Za straty powstałe wskutek zaniedbania tego obowiązku odpowiedzialność ponosi Czytelnik.
 • 4. Biblioteka nie odpowiada za korzystanie z karty bibliotecznej przez osoby trzecie.
 • 5. Zamawianie książek odbywa się :
 • elektronicznie
 • telefonicznie
 • tradycyjnie za pomocą rewersów (kompletnie wypełnionych, na których należy podać sygnatury zamawianej pozycji).

UWAGA !

Książki oznaczone sygnaturami z dodatkowymi symbolami literowymi:

P – Czytelnia,

BL – Bibliologiczny,

IB – Informacyjno – Bibliograficzny,

A – zbiory specjalne

D – Dyrektor ,

G – Opracowanie
oraz czasopisma udostępniane są na  miejscu.

 • 6. Zamówioną książkę Wypożyczalnia rezerwuje przez 7 dni.
 • 7. Użytkownik biblioteki ma do dyspozycji kartkowy katalog alfabetyczny i rzeczowy oraz katalog elektroniczny utworzony w systemie Sowa Marc 21.
 • 8. W przypadku braku książki w zbiorach Biblioteka na prośbę Czytelnika zamawia ją w innych bibliotekach w kraju. Koszty pokrywa Czytelnik.
 • 9. Czytelnicy mogą każdorazowo sprawdzać stan swojego konta na stronie internetowej www.bp.pila.pl. Ewentualne wątpliwości należy zgłaszać niezwłocznie w Wypożyczalni. System elektronicznej rejestracji wypożyczeń i zwrotów nie obejmuje wydruku rewersu potwierdzającego wypożyczenie lub zwrot książek.
 • 10.    Czytelnicy mogą wypożyczyć 5 książek na okres 9 tygodni. Nauczyciele studiujący mogą wypożyczyć do 10 książek na okres 9 tygodni.
 • 11. Termin zwrotu książek Wypożyczalnia może przedłużyć w zależności od potrzeb, nie dłużej niż o 4 tygodnie.
 • 12. Czytelnik jest zobowiązany do przestrzegania terminu zwrotu książek lub materiałów bibliotecznych.
 • 13. Jeżeli Czytelnik jest dłużnikiem w rozumieniu regulaminu nie wypożyczy następnych książek.
 • 14. Czytelnik przetrzymujący książki powyżej terminu płaci naliczoną przez Bibliotekę karę pieniężną za każdy wolumin i pokrywa koszty wysłanych upomnień.
 • 15. W wypadku nieskuteczności upomnień Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 3

ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI :

 • 1. Czytelnia dostępna jest dla wszystkich osób pragnących na miejscu korzystać z:
 • - księgozbioru podręcznego, który w katalogach oznaczony jest literą P,
 • - czasopism bieżących i roczników,
 • - książek z magazynu Wypożyczalni.
 • 2. Podstawą do korzystania z Czytelni jest każdorazowy wpis do rejestru na podstawie ważnego dowodu tożsamości.
 • 3. W Czytelni można otrzymać jednorazowo do czytania nie więcej niż 5 egzemplarzy.
 • 4. Zbiory udostępnia bibliotekarz.
 • 5. Książek i czasopism wchodzących w skład zbiorów Czytelni nie wypożycza się poza Bibliotekę.

W szczególnych i uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może wypożyczyć książki do domu po złożeniu pisemnego zobowiązania zwrotu książki w określonym czasie i po uiszczeniu określonej opłaty. W przypadku uszkodzenia  lub zagubienia wypożyczonego wydawnictwa obowiązuje tryb postępowania określony w rozdz. V.

 • 6. W czytelni istnieje możliwość korzystania z Internetu w ramach ICIM ( Regulamin Załącznik Nr 4)
 • 7. W Czytelni obowiązuje cisza, nie wolno korzystać z telefonów komórkowych i spożywać posiłków .

ROZDZIAŁ III.  ZBIORY AUDIOWIZUALNE

§ 1

Dział zbiorów audiowizualnych udostępnia kasety audio i video, płyty, kartografię i inne zbiory czytelnikom PBP.

§ 2

Ilość jednostek w komplecie stanowi podstawę do określenia terminu zwrotu. I tak wypożycza się:

 • - kasety video na okres 2 tygodni,
 • - kasety magnetofonowe na okres do 4 tygodni,
 • - pozostałe na okres do 4 tygodni.

§ 3

Przedłużenie terminu zwrotu należy uzgodnić z bibliotekarzem.

§ 4

Każde nieuzasadnione opóźnienie terminu zwrotu spowoduje naliczenie kary pieniężnej.

( załącznik nr 2)

§ 5

Pokrycie kosztów zagubienia bądź zniszczenia zbiorów ponosi Czytelnik. Obowiązuje tutaj tryb postępowania określony w rozdz. V.

ROZDZIAŁ IV.  DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

§ 1

Biblioteka prowadzi działalność w zakresie informacji bibliotecznej, katalogowej i bibliograficznej.

§ 2

Prawo do korzystania z usług informacyjnych ma każdy użytkownik Biblioteki.

§ 3

Czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza w sprawie pomocy, rady i informacji dotyczącej

księgozbioru, katalogów, kartotek, bibliografii i sposobów korzystania z nich.

§ 4

Czytelnik może otrzymać w wydziale informacyjno-bibliograficznym:

 • - informację ustną na interesujący go temat,
 • - pomoc merytoryczną i źródła do sporządzenia bibliografii lub odszukania informacji rzeczowej,
 • - pisemne bibliograficzne zestawienie literatury na interesujący go temat w terminie do 2 tygodni od złożenia zamówienia
 • - informacje z Internetu.

§ 5

Nauczyciele i pracownicy oświaty mogą zamówić w Bibliotece przygotowanie wystawy lub przeglądu wydawnictw na określony temat w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie od złożenia zamówienia i wskazania miejsca.

ROZDZIAŁ V.  OCHRONA ZBIORÓW

§ 1

Zbiory Biblioteki podlegają przepisom o ochronie własności społecznej. Korzystający

ze zbiorów mają obowiązek szanowania udostępnionych materiałów bibliotecznych.

Są odpowiedzialni za wszelkie straty powstałe z ich winy.

§ 2

Czytelnik jest obowiązany obchodzić się stosownie z materiałami bibliotecznymi, zabezpieczać je przed zniszczeniem, kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami.

§ 3

Przy wypożyczeniu Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczonego materiału bibliotecznego i zgłosić przed wypożyczeniem  ewentualne uszkodzenia, które bibliotekarz winien odnotować. Jeżeli Czytelnik nie zgłosi uszkodzeń, może za nie odpowiadać.

§ 4

Czytelnik, który zgubił lub zniszczył książkę lub inny materiał biblioteczny, zobowiązany jest odkupić wydawnictwo o tym samym tytule lub pokryć koszty jego naprawy.

§ 5

Jeżeli odkupienie nie jest możliwe, Czytelnik wpłaca na konto Biblioteki wskazaną przez bibliotekarza należność. W wypadku wpłaty poza lokalem Biblioteki, przedstawia Bibliotece dowód wpłaty. Biblioteka może zastosować inne formy rekompensaty za zagubione lub zniszczone książki.

§ 6

Należność za uszkodzone lub zniszczone materiały biblioteczne ustala komisja do spraw doboru, wyceny i selekcji zbiorów działająca w Bibliotece.

§ 7

Wysokość należności uzależniona jest od:

 • - merytorycznej wartości materiału, ilości posiadanych przez Bibliotekę egzemplarzy, poczytności, dostępności i aktualnej ceny na rynku księgarskim.

§ 8

Za uszkodzenie materiału bibliotecznego Czytelnik jest zobowiązany zapłacić odszkodowanie w wysokości określonej przez komisję (patrz rozdz. V § 6).

ROZDZIAŁ VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

Dyrekcja Biblioteki może zamknąć udostępnianie zbiorów na czas określony i podany uprzednio do wiadomości użytkowników.

§ 2

Osoby korzystające z usług Biblioteki zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 3

Osoba nie stosująca się do regulaminu może na mocy decyzji dyrektora Biblioteki okresowo,

a w szczególnie rażących przypadkach – na stałe – utracić prawo do korzystania z Biblioteki.

§ 4

Od decyzji dyrektora Biblioteki przysługuje prawo odwołania do Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

§5

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Dyrektor
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile
mgr Grzegorz Bogacz

Piła, dnia 04 listopada 2009 r.

pixelstats trackingpixel