sie 25

Wyniki ewaluacji zewnętrznej PBP w Pile

Kategoria: Archiwum

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile uczestniczyła w ogólnopolskim PROGRAMIE WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II

Projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach ww. projektu w Bibliotece w terminie 8 do 15 kwietnia 2010 r. odbyła się ewaluacja zewnętrzna w zakresie 4 obszarów: Efekty, Procesy, Środowisko i Zarządzanie
Wszystkim użytkownikom uczestniczącym w badaniu oraz nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie podczas ewaluacji zewnętrznej.
Nasza Biblioteka w każdym z badanych wymagań otrzymała poziom bardzo wysoki A lub poziom wysoki B.

Obszar: Efekty
Potrzeby osób korzystających z oferty placówki są realizowane A
Osoby korzystające z oferty placówki są aktywne A
Osoby korzystające z oferty biblioteki są zadowolone z działalności A

Obszar: Procesy
Placówka ma koncepcję pracy A
Oferta placówki umożliwia realizacje zadań placówki A
Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany i są efektem współdziałania nauczycieli A
Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans B

Obszar: Środowisko
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju A
Promowana jest wartość edukacji A

Obszar: Zarządzanie
Funkcjonuje współpraca w zespołach B
Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny B
Placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie A

Szczegóły na stronie www.npseo.pl

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte

Komentowanie wyłączone.