gru 10

Grant ORE

Kategoria: Archiwum

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile ubiegają się o przyznanie przez ORE grantu
nt: Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.

Oś priorytetowa:

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.
Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:
Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych.
Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli.
Adresaci projektu
nauczyciele przedszkoli
nauczyciele klas I – III
nauczyciele klas IV -VIII
nauczyciele liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych,
nauczyciele szkół specjalnych
W ramach projektu przeszkolonych zostanie min. 260 nauczycieli ww. szkół i placówek.
Forma realizacji szkoleń:
Forma e-learningowa na ZPE lub blended learning (w zależności od sytuacji epidemicznej). Minimum 50 % zajęć będzie zrealizowane w formie zdalnej

Program szkolenia
Przewiduje się zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia, dającą możliwość wyboru treści kształcenia zapisanych w 12 modułach, spośród których nauczyciele wybierają minimum 5 modułów szkoleniowych, w tym obligatoryjnie moduły: Metodyka edukacji zdalnej
i Zintegrowana Platforma Edukacyjna.

Ramowy program szkolenia dla kadr systemu oświaty w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej

 Lp. Moduł Liczba godzin
 1  Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej  5
 2  Organizacja procesu kształcenia i wychowania  7
 3  Metodyka edukacji zdalnej  5
4 Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej 5
5 Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej 4
6 Zintegrowana Platforma Edukacyjna 5
7 MS Teams 5
8 Zoom 5
9 Google Meet 5
10 Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych 3
11 Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej 2
12 Prawne aspekty edukacji zdalnej 2

Zasady organizacji szkoleń:
1) Zajęcia stacjonarne i online odbywać się będą w małych grupach (10 -15 osób) dla modułów obowiązkowych.
2) Liczebność grup w pozostałych modułach zależna będzie od liczby osób wybierających poszczególne moduły.
3) Szkolenia online prowadzone będą na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.
4) Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zindywidualizowane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia grantowego.
5) Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Rekrutacja na szkolenia rozpocznie się 14 grudnia.
Aby dobrze przygotować wniosek o przyznanie grantu potrzebna jest rzetelna diagnoza Państwa potrzeb w zakresie prowadzenia edukacji zdalnej, dlatego bardzo prosimy o wypełnienie załączonej ankiety
W przypadku wszelkich wątpliwości i pytań prosimy o telefoniczny kontakt z p. Beatą Walczak – tel. 518 502 780 lub p. Ireną Denisoff – tel. 601 85 67 83.

Dyrektor CDN w Pile

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte

Komentowanie wyłączone.